RH 2019:24

Fråga om straffmätning för brott mot 10 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

Lunds tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot V.N., 18 år vid den påstådda gärningstidpunkten, för brott mot 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt enligt följande gärningsbeskrivning.

V.N. har uteblivit från mönstring vid Rekryteringsmyndighetens prövningsenhet i Malmö. Det hände den 24 oktober 2018 i Malmö, Malmö stad. V.N. begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Tingsrätten (chefsrådmannen Thed Adelswärd samt nämndemännen Mats Jonsson, Kjell Boije och Dan Gillheim) dömde V.N. för brott, begånget av oaktsamhet, i enlighet med åtalet. I påföljdsdelen anförde tingsrätten att påföljden skulle bestämmas till penningböter 500 kr.

Hovrätten

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att påföljden skulle bestämmas till penningböter 2 000 kr. V.N. förelades att yttra sig över åklagarens yrkande men hördes inte av. Målet avgjordes utan huvudförhandling.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Björn Hansson, hovrättsrådet Catharina Månsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Christina Söderbäck Hedén) anförde i dom den 19 juni 2019 följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom ska V.N. dömas för brott mot 10 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

Straffbestämmelsen har haft samma utformning sedan den trädde i kraft den 1 juli 1995. Den saknade emellertid aktualitet mellan den 1 juli 2010 och den 1 juli 2017, då totalförsvarsskyldiga inte var skyldiga att genomgå mönstring (se 1 kap. 3 a § lagen om totalförsvarsplikt och regeringens beslut om mönstringsskyldighet den 2 mars 2017). Påföljden för brott mot denna bestämmelse är penningböter. Målet i hovrätten gäller till vilket belopp som penningboten ska bestämmas.

Enligt 25 kap. 3 § brottsbalken ska penningböter bestämmas till lägst 200 kr och högst 4 000 kr. När en penningbot ska bestämmas gäller reglerna om straffmätning i 29 kap.brottsbalken. För det fall Riksåklagaren bestämt ett schabloniserat bötesbelopp för ett visst brott är dock utrymmet för att frångå ett sådant belopp begränsat (se NJA 1983 s. 709).

Mellan den 1 oktober 2006 och den 1 oktober 2018 gällde, enligt Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott, att förelägganden om ordningsbot då någon uteblivit från mönstring skulle utfärdas med ett belopp om 500 kr (se föreskrifternas 1 och 2 §§ jämte bilaga 21 samt SFS 2018:1557). Eftersom V.N:s brott är begånget efter det att Riksåklagaren upphävt sin föreskrift i fråga om ordningsbot för brott mot 10 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt finns det dock inte något schabloniserat normalstraff som domstolen har att förhålla sig till. Straffmätningen får i stället ske enligt 29 kap.brottsbalken, med beaktande av generella principer om proportionalitet och ekvivalens vid straffvärdebedömningen.

Straffvärdet av gärningen motsvarar enligt hovrättens mening penningböter 2 000 kr. Även med beaktande av V.N:s ungdom saknas skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet (se NJA 2014 s. 658).

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till penningböter 2 000 kr.