RH 2020:16

Ett målsägandebiträde ansågs ha rätt till ersättning för deltagande vid förhör på en lördag. Ersättning utgick enligt samma förhöjda timkostnadsnorm som för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

Attunda tingsrätt

Sedan tingsrätten hade förordnat advokaten L.R. som målsägandebiträde i ett mål, beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningen. I samband med att tingsrätten skulle skriva av målet begärde L.R. ersättning för bl.a. arbete en lördag.

Domskäl

Tingsrätten (chefsrådmannen Lennart Christianson) anförde i beslut den 2 juni 2020 bl.a. följande.

SKÄL

Målsägandebiträdet har begärt ersättning för arbete enligt de föreskrifter som gäller för ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg (DVFS 2019:6). Enligt tingsrättens bedömning finns inte utrymme för att tillämpa dessa föreskrifter för ersättning för arbete som utförts under helg av ett målsägandebiträde. Ersättning för detta arbete har därför bestämts enligt ordinarie timkostnadsnorm. I övriga delar är ersättningarna skäliga och ska betalas ut.

BESLUT

1. – – –

2. Tingsrätten tillerkänner ersättning av allmänna medel åt L.R. med 6 945 kr, varav 4 914 kr för arbete, 642 kr tidsspillan och 1 389 kr mervärdesskatt.

Hovrätten

L.R. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bestämma ersättningen i enlighet med hans begäran i tingsrätten. Som skäl anförde L.R. att han förordnades som målsägandebiträde av jourdomstol en lördag och att förhör med hans klient hölls samma dag.

Justitiekanslern överlämnade åt hovrätten att pröva överklagandet.

Domskäl

Hovrätten (hovrättspresidenten Anders Perklev samt hovrättsråden Ulrika Stenbeck Gustavson och Agneta Munther, referent) anförde i beslut den 28 oktober 2020 följande.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Enligt 5 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) har ett målsägandebiträde rätt till skälig ersättning för bl.a. arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det.

I nu aktuellt fall har L.R. förordnats som målsägandebiträde av jourdomstol en lördag och förhör, som han deltog vid, hölls med hans klient samma dag. L.R. har inte kunnat påverka när förhöret skulle hållas. I 5 § lagen om målsägandebiträde, genom hänvisning till 27 § rättshjälpslagen, framgår att timersättningen till ett målsägandebiträde får avvika från timkostnadsnormen om omständigheter av betydelse ger anledning till det. Därmed finns en möjlighet att tillerkänna målsägandebiträden ett högre arvode än enligt timkostnadsnormen om det finns skäl därtill. Enligt hovrättens mening är omständigheterna i detta fall sådana att det rört sig om påkallat helgarbete och det finns därmed anledning att avvika från timkostnadsnormen vid bestämmande av ersättningen. Eftersom arbetet utförts under en lördag bör timersättningen, i enlighet med vad L.R. begärt, motsvara vad som skulle ha utgått enligt föreskrifterna om ersättning för en offentlig försvarare vid häktningsförhandling under helg, dvs. 2 810 kr per timme (jfr NJA 1998 s. 507). En sådan rättstillämpning överensstämmer även med vad som numera gäller för offentliga försvarare enligt 1 § i Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid (DVFS 2020:4). L.R:s talan ska alltså bifallas.

BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut tillerkänner hovrätten L.R. ytterligare ersättning av allmänna medel med 4 394 kr, varav 3 515 kr avser arbete och 879 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.