RH 2022:3

En offentlig försvarares anspråk på ersättning av allmänna medel har avvisats sedan försvararen beretts tillfälle att yttra sig före avskrivning av målet och inte haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i tid ge in sitt anspråk

Göteborgs tingsrätt

Sedan åklagaren lämnat besked om att förundersökningen lagts ned, förelade tingsrätten den offentlige försvararen M.A. att senast den 14 april 2021 yttra sig över åklagarens beslut och ge in kostnadsräkning. I föreläggandet angavs att tingsrätten kunde komma att avgöra målet även om yttrande eller kostnadsräkning inte gavs in. Tingsrätten skrev av målet i beslut den 27 april 2021. M.A. hade då inte gett in någon kostnadsräkning. Sedan beslutet expedierats gav M.A. in en begäran om ersättning. Han angav att han endast hade uppfattat föreläggandet som att utredningen var nedlagd.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Johan Gustafson) anförde i beslut den 4 maj 2021 följande.

SKÄL

En offentlig försvarare ska enligt grunderna för 31 kap. 9 § rättegångsbalken göra en framställning om ersättning innan målet avslutas. Den som inte i tid framställt något kostnadsyrkande får inte senare föra talan om den kostnad som uppkommit vid den instans det gäller. Från denna ordning har vissa avsteg gjorts i rättspraxis, när försvararen har ansetts ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i tid komma in med yrkande om ersättning.

M.A. har fått besked om att målet kan komma att avgöras slutligt även om kostnadsräkning inte kommer in. Han har trots detta inte inkommit med kostnadsräkning i tid. Hans yrkande om ersättning ska därför avvisas.

SLUT

M.A:s begäran om ersättning avvisas.

Hovrätten

M.A. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bifalla hans ersättningsanspråk.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Charlotte Hallén och Johanna Hagman) anförde följande i beslut den 25 oktober 2021.

SKÄL

En offentlig försvarare ska, enligt grunderna för 31 kap. 9 § rättegångsbalken, göra framställning om ersättning innan handläggningen av målet avslutas. En sådan ordning gäller enligt fast praxis och får som utgångspunkt anses gälla även i sådana mål vid tingsrätten där beslut fattats om förordnande av offentlig försvarare, men där åtal sedan inte väcks (jfr dock rättsfallet NJA 1979 s. 314). Det är då inte fråga om en sådan situation där ersättningsfrågan måste tas upp utan anknytning till handläggningen av ett mål. I sist nämnda fall anhängiggörs ersättningsfrågan genom en ansökan och det har då inte ansetts finnas någon tidsfrist för att inkomma med en sådan. (Se Gärde m.fl., Nya Rättegångsbalken s. 273 och 427 jämfört med Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., JUNO Version 89, kommentaren till 21 kap. 10 §.)

M.A. bereddes tillfälle att yttra sig innan tingsrätten avslutade handläggningen av målet, men gav in sitt anspråk först efter tingsrättens avskrivningsbeslut. Det framgick av föreläggandet att målet efter tidsfristens utgång kunde komma att avgöras slutligt och föreläggandet innehöll även ett påpekande med avseende på M.A:s eventuella framställning om ersättning. Han kan därmed inte anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i tid ge in sitt anspråk. (Jfr ovan nämnd kommentar rörande giltig ursäkt med där angivna rättsfall samt rättsfallet NJA 2014 s. 423). Som tingsrätten har anfört kom M.A:s framställning om ersättning därmed in för sent och ska avvisas.

SLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens beslut om avvisning.

Hovrättslagmannen Åke Thimfors var skiljaktig och anförde följande. Av grunderna för 21 kap. 10 § och 31 kap. 9 § tredje stycketrättegångsbalken följer att, om förundersökning inletts och offentlig försvarare förordnats men åtal inte väckts, tingsrätten ska bestämma ersättning åt försvararen efter ansökan av denne. Högsta domstolen har i NJA 1979 s. 314 uttalat att det inte gäller någon tidsfrist för en sådan ansökan. Högsta domstolen kan inte sägas ha i senare tids praxis frångått en sådan ordning.

M.A. har alltså varit berättigad att oberoende av utsatt tidsfrist till tingsrätten komma in med sitt ersättningsanspråk och få det prövat. Tingsrättens beslut om avvisning ska därför undanröjas och M.A:s ansökan om ersättning återförvisas till tingsrätten för prövning.

Jag undanröjer tingsrättens beslut och återförvisar M.A:s ansökan om ersättning till tingsrätten för fortsatt behandling.