NJA 2014 s. 423

En offentlig försvarare har överklagat en dom utan att framställa anspråk om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Det har ansetts inte föreligga tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk innan frågan om prövningstillstånd avgörs.

Hovrätten för Västra Sverige dömde den 21 januari 2014 H.M. för grovt rattfylleri till fängelse 1 månad.

Högsta domstolen

Hovrättens dom överklagades av H.M. genom advokaten A.H., som var offentlig försvarare och ombud för H.M.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Domskäl

HD (justitieråden Ella Nyström, Göran Lambertz, Agneta Bäcklund, Ingemar Persson och Svante O. Johansson, referent) meddelade den 9 juni 2014 följande beslut.

Skäl

För att HD ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i HD.

HD har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Den offentliga försvararen A.H. har som ombud för H.M. överklagat hovrättens dom. Det framgår att A.H. har lagt ned arbete i målet som i och för sig berättigar henne till ersättning av allmänna medel. Hon har emellertid inte framställt något yrkande om ersättning för sitt arbete. Inte heller har hon gjort förbehåll om att få begära ersättning innan målet avgörs. Fråga uppkommer då om målet kan och bör avgöras genom avslag på frågan om prövningstillstånd utan att A.H. först bereds tillfälle att begära ersättning för sitt arbete.

En offentlig försvarare ska, enligt grunderna för 31 kap. 9 § RB, göra framställning om ersättning innan handläggningen av målet avslutas (se t.ex. NJA 2007 s. 839). Detsamma gäller för ett rättshjälpsbiträde enligt grunderna för 18 kap. 14 § (se t.ex. NJA 1976 s. 306). Sedan målet har avgjorts saknas därför i normalfallet rätt till ersättning.

I de fall en offentlig försvarare eller ett rättshjälpsbiträde inte har framställt något ersättningsyrkande har domstolen tidigare i allmänhet påmint om saken. Någon skyldighet att påminna finns dock inte; jfr 13 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m., som hänvisar till 4 § förvaltningslagen (1986:223). Det finns alltså inte något hinder mot att avgöra frågan om prövningstillstånd utan att försvararen eller biträdet har beretts tillfälle att begära ersättning för sitt arbete. Frågan är då om domstolen ändå bör påminna.

Det förorsakar ofta domstolen en hel del arbete att påminna om ersättningsanspråk. Av advokater, liksom av andra som fått förordnande som rättsligt biträde, kan det begäras att ersättning yrkas i tid, eller att det i varje fall görs förbehåll om rätt att framställa ett anspråk senare. Med hänsyn till det anförda saknas det tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk.

Målet bör sålunda avgöras utan att A.H. bereds tillfälle att begära ersättning för sitt arbete.

Beslut

HD meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

HD:s beslut meddelat: den 9 juni 2014.

Mål nr: B 923-14.

Lagrum: 18 kap. 14 § och 31 kap. 9 § RB, 4 § förvaltningslagen (1986:223) samt 13 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Rättsfall: NJA 1976 s. 306 och NJA 2007 s. 839.