EIFS 2013:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

och

allmänna råd om ursprungsmärkning av el;

Beslutade den 13 november 2013.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 25 § elförord-

ningen (2013:208) och beslutar följande allmänna råd1.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för ursprungsmärkning av el

och den inverkan på miljön som framställningen av den försålda elen orsakat

enligt 8 kap.1213 §§ellagen (1997:857).

2 §

Bestämmelser om vad som avses med ursprungsgarantier och annulle-

ring av ursprungsgarantier finns i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier

för el.

3 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller endast för försäljning av el

till elanvändare.

2 kap. Definitioner

1 §

Utöver de definitioner som följer av ellagen avses i dessa föreskrifter

med

Attribut: egenskaper om ursprung som tillskrivs en enhet el.

Elanvändare: fysisk eller juridisk person som tar ut el i en uttagspunkt.

Elens ursprung: de attribut elleverantörens el består av.

Energimix: företagets totalt sålda el under föregående kalenderår uppdelat

på olika ursprung.

Residualmix: såld el vars ursprung inte är garanterad samt el vars ur-

sprungsgarantier har självannullerats.

Självannullering: ursprungsgaranti som inte har använts för sitt syfte

inom tolv månader från och med produktionen och som annulleras automa-

tiskt enligt 6 § lagen om ursprungsgarantier för el.

Ursprungsmärkning: angivande av elens ursprung.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen

av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av

direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG ( EUT L 140, 5.6.2009 s. 16, Celex.

32009L0028).

EIFS 2013:6

Utkom från trycket

den 9 december 2013

2

EIFS 2013:6

3 kap. Information till elanvändare

1 §

Av 8 kap. 12 § ellagen följer att elleverantören ska informera om den

egna energimixen. Informationen ska finnas tillgänglig senast den 1 juli året

därpå och meddelas elanvändarna senast på eller i samband med första fak-

turan efter den 1 juli och därefter löpande.

Elleverantören ska informera om hur stor andel, i procent, av den totala

ursprungsmärkningen som har baserats på annullering av ursprungsgaran-

tier.

Allmänt råd

Information enligt 1 § bör finnas tillgänglig på elleverantörens hem-

sida om sådan finns.

Elens ursprung

2 §

Information avseende elens ursprung ska redovisas i form av ett cirkel-

diagram med följande uppgifter;

fossila energikällor,

förnybara energikällor,

kärnkraft.

Allmänt råd

Informationen kan fördelas ytterligare. Lämplig fördelning är;

fossila energikällor

– olja

– naturgas

– kol

– torv

– övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

förnybara energikällor

– vatten

– vind och sol

– avfall

– biobränsle

– övrigt

Det föreligger inga hinder mot att göra ytterligare uppdelningar så länge

uppdelningen håller sig inom respektive del av cirkeldiagrammen.

Inverkan på miljön

3 §

Information om den sålda elens inverkan på miljön genom koldioxid-

utsläpp och kärnbränsleavfall redovisas enligt följande;

koldioxid: gram per kilowattimme el och

kärnbränsleavfall: gram per kilowattimme el med tre decimaler.

Information enligt första stycket avser produktionstillfället.

Det ankommer på elleverantören att göra beräkningen på den egna sålda

elen enligt ovan.

3

EIFS 2013:6

4 kap. Fastställande av ursprung

1 §

Information om elens ursprung ska baseras på ursprungsgarantier eller

residualmix eller en kombination av dessa. Ursprungsgarantier utfärdade i

Sverige och ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med rådets direktiv

2009/28/EG2, 2004/8/EG3 och 2012/27/EU4 får användas. Om elleveran-

tören har köpt el på en elbörs eller importerat den från företag som är be-

lägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna baseras på uppgifter som

elbörsen eller företagen tillhandahållit.

2 §

Elleverantör som vill utnyttja en ursprungsgaranti för sin ursprungs-

märkning måste annullera ursprungsgarantin i Sverige senast den 31 mars

året efter det år som ursprungsmärkningen avser.

3 §

Residualmixen avser volym för Norden per kalenderår och utgörs av

attribut från all kraftproduktion med avdrag för exporterade ursprungsgaran-

tier. Därtill kommer importerade ursprungsgarantier med avdrag för attribut

från annullerade ursprungsgarantier men med attribut från självannullerade

ursprungsgarantier.

4 §

Det ankommer på elleverantören att beräkna den egna energimixen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens föreskrif-

ter och allmänna råd (EIFS 2011:4) om ursprungsmärkning av el och Energi-

marknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:1) om

ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS

2011:4) om ursprungsmärkning av el.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Tony Rosten

Hanna Abrahamsson

2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen

av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av

direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG ( EUT L 140, 5.6.2009 s. 16, Celex.

32009L0028).

3

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på

grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om

ändringen av direktiv 92/42/EEG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 50 , Celex 32004L0008).

4

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om

energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om

upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1,

Celex 32012L0027).

Elanders Sverige AB, 2013