Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
SFS 2010:601 i lydelse enligt SFS 2017:327
Ikraft
2010-12-01
Upphäver
Lag (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna lag syftar till att säkerställa att den som producerar el ska ha rätt att få ursprungsgarantier utfärdade som visar den producerade elens ursprung.

2 §  Med ursprungsgaranti avses i denna lag det elektroniska dokument som tagits fram enligt lagen och vars syfte är att garantera ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna uppgift om enligt 8 kap. 12 § ellagen (1997:857). Lag (2017:327).

Prövning och tillsyn

2 a §  Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) prövar frågor om ursprungsgarantier och utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Lag (2017:327).

Prop. 2016/17:124: Paragrafen är ny. Det anges att det är den myndighet som regeringen bestämmer som prövar frågor om ursprungsgarantier och utövar tillsyn och att myndigheten som får dessa uppgifter benämns tillsynsmyndighet. En motsvarande reglering fanns tidigare i 9 § första stycket beträffande prövningen av frågor om ursprungsgarantier och i 15 § beträffande tillsynen. En ny rubrik införs.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Förutsättningar för utfärdande av ursprungsgarantier

3 §  Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan el som har mätts och rapporterats till tillsynsmyndigheten enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2017:327).

4 §  Endast en ursprungsgaranti får utfärdas per energienhet.

[S2]En energienhet ska omfatta en megawattimme el.

Identifiering av ursprungsgarantier

5 §  Varje ursprungsgaranti ska ha ett identifieringsnummer.

Annullering av ursprungsgarantier

6 §  En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts för det syfte som anges i 2 §.

[S2]En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts enligt första stycket inom tolv månader från och med produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin avser.

Register över ursprungsgarantier

7 §  Tillsynsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över ursprungsgarantier. Lag (2017:327).

Elektronisk hantering

8 §  Ursprungsgarantier ska utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt.

Utfärdande av ursprungsgarantier

9 §  Frågor om utfärdande av ursprungsgarantier för el prövas av tillsynsmyndigheten efter skriftlig ansökan från producenten av el. Lag (2017:327).

Prop. 2021/22:147: Av paragrafen framgår att det är tillsynsmyndigheten som ska pröva frågor om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier. Paragrafen genomför artikel 19.5 i det omarbetade förnybartdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 8.

10 § Har upphävts genom lag (2017:327).
11 § Har upphävts genom lag (2017:327).

Överföring av ursprungsgarantier

12 §  Om den som är antecknad som innehavare av en ursprungsgaranti i registret över sådana garantier skriftligen begär det, ska tillsynsmyndigheten registrera en överföring av en ursprungsgaranti till en annan innehavare. Lag (2017:327).

Prop. 2016/17:124: Första stycket ändras med anledning av att tillsynsmyndigheten fått den tidigare kontoföringsmyndighetens uppgifter.

13 § Har upphävts genom lag (2017:327).

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska unionen

14 §  En ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska erkännas, om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

[S2]Om en ursprungsgaranti som avser förnybar el eller högeffektiv kraftvärmeel inte erkänns, ska tillsynsmyndigheten se till att den inte kan användas för det syfte som anges i 2 § samt underrätta Europeiska kommissionen och ange varför garantin inte kan erkännas. Lag (2017:327).

Rättelse

15 §  En uppgift i det elektroniska registret över ursprungsgarantier ska rättas om den är uppenbart oriktig till följd av någons skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den som är antecknad som innehavare i registret ska ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften rättas, om det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2017:327).

Prop. 2016/17:124: Paragrafen är ny. En uppgift i det elektroniska registret över ursprungsgarantier ska rättas om den är uppenbart oriktig till följd av någons skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Myndigheten ska ge den som är antecknad som innehavare i registret tillfälle att yttra sig innan uppgiften rättas om det inte är uppenbart obehövligt vilket exempelvis kan vara fallet om det är innehavaren själv som har uppmärksammat felaktigheten. En ny rubrik införs. ...

Tillsyn

16 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillsynsmyndigheten har även rätt att på begäran få tillträde till produktionsanläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Återkallelse

17 §  Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett beslut om utfärdande av ursprungsgarantier

  1. om beslutet har fattats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för rätten att tilldelas ursprungsgarantier,
  2. om förutsättningarna enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen inte uppfylls,
  3. om elproducenten inte lämnar de upplysningar, de handlingar eller det tillträde till produktionsanläggningen som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn, eller
  4. om elproducenten begär det.

[S2]Ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart. Lag (2017:327).

Skadestånd

18 §  Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i registret över ursprungsgarantier har rätt till ersättning av staten.

[S2]Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

Bemyndiganden

19 §  Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för hantering av ursprungsgarantier enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2017:327).

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om ursprungsgarantier. Lag (2017:327).

Prop. 2021/22:147: I första stycket finns ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som en ursprungsgaranti ska innehålla. Föreskrifterna ska bl.a. avse de krav på vilka uppgifter som ursprungsgarantierna ska innehålla enligt det omarbetade förnybartdirektivet. Exempelvis ska ursprungsgarantin innehålla information om vilken energikälla som energin har producerats från. Föreskrifterna kan även avse krav som kan komma att ställas ...

Överklagande

21 §  Beslut om utfärdande av ursprungsgarantier enligt 9 §, återkallelse enligt 17 § eller rättelse enligt 15 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:327).

Prop. 2016/17:124: Lagen träder i kraft den 1 juni 2017.

Övervägandena finns i avsnitt 9.

Prop. 2021/22:147: I första stycket görs ett tillägg om att förelägganden som har förenats med vite enligt 16 § får överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.
  2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ursprungsgarantier som har utfärdats före den 1 december 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:280, Prop. 2009/10:128, Bet. 2009/10:NU18
CELEX-nr
32009L0028
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2017:327) om ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el

Förarbeten
Rskr. 2016/17:217, Prop. 2016/17:124, Bet. 2016/17:NU19
Omfattning
upph. 10, 11, 13, 15 §§, rubr. närmast före 1, 15 §§; ändr. 2, 3, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 2 a, 15 §§, rubr. närmast före 2 a, 9, 12, 15, 16, 17 §§,
Ikraftträder
2017-06-01