EIFS 2015:10

Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Föreskrifter och allmänna råd om ändring i

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning

av nätverksamhet;

beslutade den 17 december 2015.

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 17 § förordningen

(1995:1145) om redovisning av nätverksamhet i fråga om Energimarknads-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning

av nätverksamhet att 2, 3 och 6–8 §§ samt det allmänna rådet närmast efter

8 § ska ha följande lydelse.

Redovisning av nätverksamhet

2 §

I dessa föreskrifter avses med

1.

Abonnentavbrottstiden: Produkten av avbrottets varaktighet och antal

spänningslösa abonnemang vid avbrottstillfället.

2.

Avbrott: Tillstånd då uttags-, gräns- eller inmatningspunkt är elektriskt

frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät.

3.

Avbrottsfrekvensen: Antal avbrott dividerat med antal abonnemang.

4.

Högspänning: Den spänning som nominellt är högre än 1 000 volt

växelspänning mellan friledare.

5.

Lågspänning: Den spänning som nominellt uppgår till högst 1 000 volt

växelspänning mellan friledare.

6.

Maximalt överförd effekt: Årets högsta värde under en timme.

7.

Medelavbrottstid: Summa abonnentavbrottstid dividerat med antal

abonnemang.

8.

Medellastfaktor: Medelvärdet av samtliga dygnslastfaktorer under året

beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS

2015:6) om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

fastställande av intäktsram.

9.

Regionnät: Ledningar där spänningen understiger 220 kV vilka an-

vänds för överföring av el mellan regioner och områden och som ut-

nyttjas med stöd av nätkoncession för linje.

10. Sammanlagd abonnerad effekt: Avtalad effekt för inmatning i inmat-

ningspunkt och gränspunkt.

11. Summan abonnentavbrottstid: Abonnentavbrottstiden för samtliga

under året inträffade avbrott.

12. Överföringskostnad: Summan av rörelsekostnad och avskrivningar

enligt plan.

EIFS 2015:10

Utkom från trycket

den 29 december 2015

2

EIFS 2015:10

För övriga definitioner hänvisas till förordningen (1999:716) om mätning

och rapportering av överförd el.

3 §

Uppgifter som lämnas i årsrapport avseende nätkoncession för område

ska även innefatta sådan nätkoncession för linje som avses i 3 kap. 3 a §

andra stycket ellagen.

6 §

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. Specifikation över planenligt restvärde per balansdagen för elproduk-

tionsanläggningar

Totalt

* Om nätkoncession för linje ingår i nät som innehas med stöd av nätkon-

cession för område enligt 3 kap. 3 a § andra stycket ellagen, ska denna inklu-

deras i posten ledningar inom lokalnät, högspänning.

I förekommande fall ska, för varje anläggningskategori enligt ovan, även

specificeras årets uppskrivningar och nedskrivningar.

Planenlig avskrivningstid samt bedömd ekonomisk livslängd, ska anges

för respektive anläggningskategori tillsammans med betydelsefulla änd-

ringar i avskrivningsprinciperna.

7 §

För nätkoncession för område ska den särskilda rapport som bifogas

förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

1. Identitetsfaktorer

Anläggningar

1.1 Ledningslängd lågspänning fördelad på luftledning och jordkabel,

inklusive serviser (km)

1.2 Ledningslängd högspänning fördelad på luftledning och jordkabel,

inklusive serviser (km)

1.3 Antal nätstationer samt total installerad transformatoreffekt i nätstatio-

nerna

Nätabonnemang

1.4 Totalt antal abonnemang i inmatningspunkt

1.5 Varav abonnemang för småskalig produktion fördelat på lågspänning

och högspänning (antal)

1.6 Antal abonnemang i gränspunkt

1.7 Totalt antal högspänningsabonnemang i uttagspunkt

1.8 Totalt antal lågspänningsabonnemang i uttagspunkt

Överföring

1.10 Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW)

1.11 Maximalt överförd effekt (MW)

1.12 Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)

1.13 Inmatad energi inklusive nätförluster – högspänning och lågspänning

(MWh)

3

EIFS 2015:10

1.14 Utmatad energi till slutkund – högspänning och lågspänning (MWh)

1.15 Årets nätförlust (MWh)

1.15.1 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)

2. Intäkter

2.1 Intäkter från abonnemang fördelat på inmatningspunkt och gränspunkt

(tkr)

2.2 Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt (tkr)

2.3 Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt (tkr)

3. Kostnader

3.1 Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät (tkr)

3.2 Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät (tkr)

3.3 Kostnader för drift och beredskap (tkr)

3.4 Kostnader för förebyggande underhåll (tkr)

3.5 Kostnader för mätning och rapportering (tkr)

3.6 Kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produk-

tion (tkr)

3.7 Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el

enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) (tkr)

4. Nyckeltal

4.1 Antal abonnenter med avbrott 12–24 timmar

4.2 Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar

4.3 Antal ersatta abonnenter med avbrott 12–24 timmar

4.4 Antal ersatta abonnenter med avbrott längre än 24 timmar

4.5 Medellastfaktor

8 §

För nätkoncessioner för linje avseende regionnät ska den särskilda rap-

port som bifogas förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

1. Identitetsfaktorer

Anläggningar

1.1 Ledningslängd luftledning per spänningsintervall fördelat på:

1.1.1 50-20 kV (km)

1.1.2 130-70 kV (km)

1.1.3 >130 kV (km)

1.2 Ledningslängd jordkabel per spänningsintervall fördelat på:

1.2.1 50-20 kV (km)

1.2.2 130-70 kV (km)

1.2.3 >130 kV (km)

Nätabonnemang

1.3 Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggningar

1.4 Antal abonnemang för inmatning från småskaliga elproduktionsanlägg-

ningar

1.5 Totalt antal abonnemang i gränspunkt

1.6 Totalt antal abonnemang i uttagspunkt

4

EIFS 2015:10

Överföring

1.7 Sammanlagd abonnerad effekt fördelad på:

1.7.1 50-20 kV (MW)

1.7.2 130-70 kV (MW)

1.7.3 >130 kV (MW)

1.8 Maximalt överförd effekt (MW)

1.9 Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)

1.10 Överförd energi exklusive nätförluster fördelad på:

1.10.1 50-20 kV (MW)

1.10.2 70-130 kV (MW)

1.10.3 >130 kV (MW)

1.11 Nätförluster (MWh)

1.12 Under året inköpt energi för att täcka nätförluster (MWh)

1.13 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)

2. Intäkter

2.1 Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt och gränspunkt (tkr)

2.2 Intäkter från abonnemang i uttagspunkt (tkr)

3. Kostnader

3.1 Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät (tkr)

3.2 Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät (tkr)

3.3 Kostnader för drift och beredskap (tkr)

3.4 Kostnader för förebyggande underhåll (tkr)

3.5 Kostnader för mätning och rapportering (tkr)

3.6 Kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produk-

tion (tkr)

3.7 Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el

enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) (tkr)

4. Nyckeltal

4.1 Avbrottsfrekvens fördelad på:

4.1.1 50-20 kV

4.1.2 130-70 kV

4.1.3 >130 kV

4.2 Överföringskostnad per överförd energimängd (öre/kWh)

4.3 Medellastfaktor

Särskild granskning av nätverksamhet och utformning av

revisorsintyg

Allmänna råd

Ett revisorsintyg avseende årsrapport för nätverksamhet bör utformas

enligt följande.

Intyg för (den som bedriver nätverksamhet NN) avseende årsrap-

port beträffande nätverksamheten för räkenskapsåret 20xx. I egenskap

av revisor(er) i NN har jag (vi) granskat NNs årsredovisning för år

20xx i enlighet med god revisionssed och avlämnat revisionsberät-

telse 20xx–xx. Årsrapporten är upprättad enligt 3 kap. 1–3 a §§ ella-

gen (1997:857), förordningen (1995:1145) om redovisning av nät-

5

EIFS 2015:10

verksamhet och föreskriften (EIFS 2012:4) om redovisning av nät-

verksamhet och har hämtats ur NNs räkenskaper som har granskats av

mig (oss). Vid granskningen har inte framkommit något som tyder på

att NNs redovisningsrutiner och internkontrollsystem inte är så utfor-

made att den avlämnade årsrapporten endast omfattar samtliga intäk-

ter och kostnader samt tillgångar, avsättningar och skulder samt eget

kapital som har samband med den bedrivna nätverksamheten.

/alternativt/ Granskningen föranleder följande kommentarer/

anmärkningar:

Datum

……………………

Namnförtydligande

Auktoriserade revisorer /godkänd(a) revisorer

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2016. I

fråga om redovisning av medellastfaktor tillämpas föreskrifterna första

gången vid redovisning avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter

den 31 december 2015.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Linda Werther Öhling

Elanders Sverige AB, 2015