Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1995-10-26
Ändring införd
SFS 1995:1145 i lydelse enligt SFS 2023:763
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till ellagen (1997:857) om redovisning och revision av nätverksamhet.

[S2]Av 4 § förordningen (2023:241) om det nationella elsystemet framgår att Energimarknadsinspektionen är nätmyndighet enligt 1 kap. 5 § ellagen.Förordning (2023:763).

Redovisning av nätverksamhet

Årsrapport

2 §  Nätföretag ska särskilt för nätverksamheten upprätta en årsrapport för varje räkenskapsår.

[S2]Årsrapporten ska bestå av

 1. en balansräkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,
 2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,
 3. noter,
 4. en förvaltningsberättelse, och
 5. en särskild rapport som ska bifogas förvaltningsberättelsen med de uppgifter som behövs för att bedöma om avgifter för överföring av el är skäliga och för att kunna jämföra olika nätverksamheter.

[S3]Årsrapporten ska även i övrigt upprättas enligt god redovisningssed. Förordning (2022:1408).

3 § Har upphävts genom förordning (2022:1408).

4 §  I årsrapporten skall upplysning lämnas om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver nätverksamheten samt uppgift om ägartillskott i den mån det berör nätverksamheten.

4 a §  I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporterande företaget är delägare i:

 1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,
 2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,
 3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag och gemensamt styrda företag,
 4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,
 5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kortfristiga placeringar, och
 6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag och gemensamt styrda företag.

[S2]Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2015:828).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:865).

Årsrapportens utformning

6 §  Samtliga till nätverksamheten direkt hänförliga intäkter och kostnader skall redovisas i resultaträkningen. Om nätverksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter fördelning enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten.

7 §  Samtliga till nätverksamheten direkt hänförliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital skall redovisas i balansräkningen. Tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma för nätverksamheten och annan verksamhet skall fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan rörelsegrenarna på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten. Förordning (1997:865).

7 a §  I de fall god redovisningssed innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än vad som gäller i den officiella årsredovisningen ska uppgift lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till justeringen. Förordning (2022:1408).

8 §  I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas dels om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av nätverksamhetens ställning och resultat men som inte skall redovisas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av väsentlig betydelse för nätverksamheten. Förordning (1997:865).

Anläggningsregister

9 §  Ett anläggningsregister för nätverksamheten ska upprättas och hållas aktuellt. Registret ska upprättas enligt god redovisningssed och för varje tillgång som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i nätverksamheten.

[S2]Anläggningsregistret ska innehålla uppgifter om

 1. anskaffningstidpunkt,
 2. anskaffningsvärde,
 3. avskrivningsplan, och
 4. årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

[S3]Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Förordning (2022:1408).

Särskilda bestämmelser för vissa former av nätverksamhet

9 a §  En årsrapport ska upprättas för varje nätkoncession för område utan en lägsta tillåtna spänning. Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 51 § ellagen (1997:857) har beslutat att flera områden ska redovisas samlat, ska i stället en årsrapport upprättas för samtliga områden som omfattas av nätmyndighetens beslut. Förordning (2022:586).

10 §  Om ett nätföretag, som redovisar flera nätkoncessioner för område samlat med stöd av ett beslut enligt 3 kap. 51 § ellagen (1997:857), övergår till redovisning av ett eller flera områden för sig, ska nätföretaget på begäran av nätmyndigheten visa dels hur anläggningstillgångarnas planenliga restvärde har fördelats på vart och ett av de berörda koncessionsområdena, dels hur kostnaderna för avskrivning och ränta har beräknats för vart och ett av de berörda koncessionsområdena. Förordning (2022:586).

11 § Har upphävts genom förordning (2015:261).

12 §  Följande ska framgå av nätföretagets redovisning av nätverksamhet som avser regionnät:

 1. kostnader för varje anslutning till ett annat nätföretags ledning, ställverk eller anslutning direkt till en transformator fördelade på varje nätregion enligt 4 kap. 35 § andra stycket ellagen (1997:857),
 2. kostnader för varje nedtransformering, och
 3. övriga kostnader inom varje normalt spänningsintervall för nätföretagets samtliga regionnät. Förordning (2022:586).

Särskild granskning av nätverksamhet

13 §  En revisor som granskar redovisning av nätverksamhet enligt 3 kap. 59 § ellagen (1997:857) ska vara auktoriserad eller godkänd. Om nätverksamheten bedrivs tillsammans med en annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska den revisor som granskar nätverksamheten vara auktoriserad.

[S2]Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet i första stycket, om inte företaget enligt annan lagstiftning är skyldigt att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2022:586).

14 §  Årsrapportshandlingarna för nätverksamheten skall senast fem månader efter räkenskapsårets utgång avlämnas till revisor för sådan granskning som avses i 15 §.

15 §  Revisorn ska i det intyg som ska ges in till nätmyndigheten enligt 3 kap. 60 § ellagen (1997:857) ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed. När revisorn har avslutat sin granskning ska han eller hon göra en hänvisning till intyget på årsrapporten. Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 § andra stycket 5 ska bifogas förvaltningsberättelsen. Förordning (2022:1408).

Insändande av årsrapportshandlingar m.m.

16 §  En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska ha kommit in till nätmyndigheten senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

[S2]Med en bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt dokument som har undertecknats med en elektronisk underskrift. Förordning (2022:1408).

16 a §  Årsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Om nätverksamheten bedrivs av en kommun, ska årsrapporten i stället beslutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

[S3]Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller kommunallagen (2017:725) inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som bedriver nätverksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som bedriver nätverksamheten.

[S4]Årsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Förordning (2017:1047).

Bemyndiganden

17 §  Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. hur anläggningstillgångar ska specificeras,
 2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,
 3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått,
 4. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, nättäthet, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna jämföra olika nätverksamheter, och
 5. elektronisk underskrift enligt 16 § andra stycket. Förordning (2022:1408).

 • EIFS 2015:10: Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet
 • EIFS 2012:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

Överklagande

18 §  Nätmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1151).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:865) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1997.
  Omfattning
  upph. 5 §, rubr. närmast 5 §; rubr, närmast före 10 § sätts närmast före 9 a §; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 §§; nya 7 a, 9 a, 17 §§, rubr. närmast före 9, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1151) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
Omfattning
ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:11) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1999 och tillämpas första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
Omfattning
ändr. 7 a, 10 §§; ny 4 a §
CELEX-nr
396L0092
Ikraftträder
1999-02-03

Förordning (2002:692) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 9 a, 10, 12, 17 §§
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2007:575) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2010:1692) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:137) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 16 §; ny 16 a §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2015:261) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
upph. 11 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:828) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:1047) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2022:586) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 1, 2, 9 a, 10, 12, 13, 15 §§
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:1408) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2, 7 a, 9, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2022-11-01

Förordning (2023:763) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2024-01-02