EIFS 2016:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om mätning, beräkning och

rapportering av överförd el;

beslutade den 13 december 2016

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 10, 14 och

1922 §§ förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering

av överförd el (mätförordningen) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådan mätning, schablonberäkning och

rapportering som nätkoncessionshavare utför för annans räkning enligt

3 kap. 10 § ellagen (1997:857) samt för anmälningar och underrättelser som

innehavare av nätkoncession och elleverantör sänder enligt 8 kap. 6 och 9–

10 §§ ellagen.

2 §

För denna föreskrift gäller följande.

– Vid registrering av mätvärden och andelstal ska tid anges i svensk

normaltid, utan övergång till sommartid.

– Vid angivande av tidpunkter för insamling, beräkning och rapportering

av mätvärden ska tid anges i aktuell tid.

– Med vardag avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag, lördag,

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vilka dagar som utgör all-

männa helgdagar anges i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar.

3 §

Beräkningsunderlag för andelstal och mätvärden som utgör räken-

skapsinformation ska arkiveras enligt vad som anges i bokföringslagen

(1999:1078). Annat beräkningsunderlag för andelstal och övriga mätvärden

ska arkiveras under minst sex år med iakttagande av bokföringslagen.

4 §

Rapportering av mätvärden, andelstal samt anmälningar och underrät-

telser som ska ske till elleverantör, balansansvarig, nätkoncessionshavare

och Affärsverket svenska kraftnät ska ske elektroniskt i meddelandeformatet

EDIEL.

Mottagaren av EDIEL-meddelanden ska kvittera mottagna meddelanden

inom 30 minuter efter att rapporter och underrättelser har kommit mottaga-

ren tillhanda.

Avsändaren av EDIEL-meddelanden enligt 7–11 kap. ska anses ha upp-

fyllt sina skyldigheter om avsändaren kan visa att den rapporterade informa-

tionen har skickats inom de tidpunkter som anges i 7–11 kap. och kontrolle-

EIFS 2016:2

Utkom från trycket

den 29 december 2016

2

EIFS 2016:2

rat att mottagaren kvitterat meddelanden. Vid saknad kvittens ska mottaga-

ren uppmärksammas på detta förhållande inom tre vardagar.

Nätkoncessionshavaren ska tillhandahålla den aktuella informationen på

lika villkor oberoende av vem som är mottagare av informationen.

Mottagare och avsändare av EDIEL-meddelanden får endast rapportera

meddelanden i av Affärsverket svenska kraftnät vid var tid godkända format.

5 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera mätvärden samt anmälningar

och underrättelser till elanvändare och producenter via det internetbaserade

media som är tillgängligt hos nätkoncessionshavaren. Elektronisk kommuni-

kation i meddelandeformatet EDIEL ska användas om elanvändaren eller el-

producenten begär detta.

2 kap. Definitioner

1 §

I dessa föreskrifter avses med:

Aktuell tid

Centraleuropeisk tid med övergång till sommar-

tid.

Anläggningsidentitet

Unik identitet för identifiering av elanläggning.

Avräkning

Bestämning och fördelning av levererade kvanti-

teter samt prissättning av en levererad vara mel-

lan olika aktörer.

Balansansvarig

Den som i avtal med Affärsverket svenska kraft-

nät har åtagit sig att det nationella elsystemet till-

förs lika mycket el som tas ut i en uttagspunkt.

Balansavräkning

Bestämning och fördelning av skillnaden mellan

inköpt/producerad och såld/levererad elenergi,

s.k. balanskraft, samt ekonomisk reglering av

denna energi. För balansansvariga utförs denna

avräkning av Affärsverket svenska kraftnät.

EDIEL

Standard för elektroniskt informationsutbyte

inom energibranschen.

Elanvändare

Fysisk eller juridisk person som tar ut elenergi i

en uttagspunkt.

Elproducent

Fysisk eller juridisk person som matar in el-

energi i en inmatningspunkt.

Energiupplösning

Den minsta energikvantitet för mätvärden som

registrerats i en elmätare.

Förbrukning

Den energi som tas ut från ett nätavräkningsom-

råde i en uttagspunkt.

Kontrollmätare

Extra mätare för kontrolländamål som mäter

samma energiflöde som en ordinarie mätare.

3

EIFS 2016:2

Leveransperiod

Den period som mätvärden ska rapporteras för.

Månadsmätt schablon-

avräknad uttagspunkt

En uttagspunkt som mäts per månad och ingår i

förbrukningsprofilen.

Mätaravläsning

Manuellt utförd avläsning av en mätares register

(mätarställning).

Mätarställning

En elmätares register över ackumulerat uppmätt

energiflöde.

Mätdygn

Det dygn i normaltid som mätvärden registreras.

Mätpunkt

Gemensamt begrepp för de punkter i det konces-

sionspliktiga nätet för vilka nätkoncessionshava-

ren är skyldig att mäta, dvs. i gränspunkt, inmat-

ningspunkt och uttagspunkt.

Mätsystem

Samtliga ingående komponenter från mätning av

primärstorheter och till registrering av mät-

värden för överförd el i en mätpunkt.

Mätvärde

En elmätares mätarställning eller registrerade

energiflöde per tidsperiod.

Mätvärdesinsamling

Process där mätvärden i ett mätsystem avläses

eller inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av

nätkoncessionshavaren i enlighet med de krav

som ställs i dessa föreskrifter.

Nettoinmatning

Inmatning till elnätet från en anläggning som

både producerar och förbrukar elenergi.

Normaltid

Centraleuropeisk tid utan omställning till

sommartid.

Nätavräkningsområde

Ett område som fastställs av Affärsverket

svenska kraftnät och som omfattar ett fysiskt

sammanhängande elnät eller ett sammanhäng-

ande geografiskt område med områdeskonces-

sion i vilket den samlade inmatningen och det

samlade uttaget av el ska mätas och beräknas.

Nätkoncessionshavare

Den som enligt 2 kap.1 och 2 §§ellagen har fått

tillstånd att bygga eller använda elektrisk stark-

strömsledning.

Områdesidentitet

Unik identitet för identifiering av nätavräknings-

område.

Preliminära andelstal

Prognos över en elleverantörs elleverans för

kommande månad.

Produktion

Den energi som matas in i ett nätavräkningsom-

råde i en inmatningspunkt.

4

EIFS 2016:2

Begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter används i samma

betydelse som i ellagen och mätförordningen.

3 kap. Registrering, mätaravläsning och mätvärdesinsamling

Registrering av uppgifter i uttagspunkt

1

§

Nätkoncessionshavaren ska fortlöpande registrera och lagra följande

uppgifter per uttagspunkt i ett nätavräkningsområde:

– anläggningsidentitet (anl id),

– anläggningsadress,

– årsförbrukning,

– mätaridentitet på den eller de elmätare som är installerade i uttagspunk-

ten,

– identitet för mätvärden,

– tidslängd på mätvärden (t.ex. timme eller månad),

– frekvens för mätvärdesrapportering,

– tidpunkter för anslutning, frånkoppling och återinkoppling,

– avräkningsmetod,

– områdesidentitet (områdes id) till vilket nätavräkningsområde uttags-

punkt tillhör,

Rapporteringsfrekvens

Rapportering av mätvärden med samma tids-

period mellan rapporteringstidpunkterna.

Samlat timmätvärde

Timmätvärden som summeras per timme för ett

helt dygn.

Schablonavräkning

Avräkning av elleveranser mellan olika el-

leverantörer och balansansvariga för el som

levereras till uttagspunkter som inte timavräk-

nas. Schablonavräkningen för leveranser till

schablonavräknade uttagspunkter sker:

– preliminärt i balansavräkningen med hjälp av

preliminära andelstal och förbrukningsprofilen

samt

– slutgiltigt i avräkning med hjälp av slutliga

andelstal.

Slutliga andelstal

Andelstal som fastställts efter att samtliga scha-

blonavräknade uttagspunkter har blivit insam-

lade. Slutliga andelstal avräknas i slutavräk-

ningen av schablonleveranser.

Timavräkning

Avräkning av elleveranser mellan olika elleve-

rantörer och balansansvariga för el som mäts i

timavräknade mätpunkter. Avräkningen sker per

timme i nätavräkningsområdet.

Timmätt schablonavräk-

nad uttagspunkt

En uttagspunkt som mäts per timme och ingår i

förbrukningsprofilen.

5

EIFS 2016:2

– elanvändarens identitet (t.ex. person- eller organisationsnummer) för ut-

tagspunkten,

– elanvändarens namn och adress,

– elleverantör identitet (EDIEL-id), samt

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

Registrering av uppgifter i inmatningspunkt

2 §

Nätkoncessionshavaren ska fortlöpande registrera och lagra följande

uppgifter per inmatningspunkt i ett nätavräkningsområde:

– anläggningsidentitet (anl id),

– anläggningsadress,

– nettoinmatning om anslutningen avser en kombinerad inmatnings- och

uttagspunkt,

– mätaridentitet på den eller de elmätare som är installerade i inmatnings-

punkten,

– identitet för mätvärden,

– tidslängd på mätvärden (timme),

– frekvens för mätvärdesrapportering,

– tidpunkter för anslutning, frånkoppling och återinkoppling,

– avräkningsmetod (timme),

– områdesidentitet (områdes id) till vilket nätavräkningsområde inmat-

ningspunkten tillhör,

– producentens identitet (t.ex. person- eller organisationsnummer) för in-

matningspunkten,

– producentens namn och adress,

– elleverantör identitet (EDIEL-id), samt

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

Registrering av mätvärden

3 §

Vid registrering av mätvärden ska förutom mätvärdet även datum och

klockslag anges för det närmaste timskiftet då registreringen skett.

Tidpunkter för mätaravläsning

4 §

Nätkoncessionshavaren ska utföra mätaravläsning den dag mätpunkten

nyansluts, frånkopplas permanent och vid mätarbyte.

I de fall mätaravläsning enligt första stycket inte kan ske lokalt i mätsyste-

met får mätarställningen inhämtas med annan tillförlitlig metod.

Allmänna råd

Exempel på när mätaravläsning inte kan ske lokalt enligt andra

stycket kan vara att mätaren inte kan spänningssättas vid installa-

tionstillfället.

6

EIFS 2016:2

Tidpunkter för insamling och registrering av mätvärden

5 §

Nätkoncessionshavaren ska i en timavräknad mätpunkt registrera

mätvärden vid varje timskifte och dagligen utföra mätvärdesinsamling.

Nätkoncessionshavaren ska i en timmätt schablonavräknad uttagspunkt

registrera mätvärden vid varje timskifte.

Nätkoncessionshavaren ska i en månadsmätt schablonavräknad uttags-

punkt registrera mätvärden efter varje leveransperiods slut kl. 00.00 den

första dagen varje månad.

I en schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren därutöver

registrera mätvärden då en elleverans övertas, påbörjas eller avslutas vid

annan tidpunkt än vid månadsskiftet.

Om registrering av mätvärden i en schablonavräknad uttagspunkt inte kan

ske vid de tidpunkter som anges i tredje stycket ska registrering ske senast

två vardagar efter de tidpunkter som anges i tredje stycket.

Allmänna råd

I de fall registrering inte kan ske i mätaren eller i mätsystemet kl.

00.00 får femte stycket tillämpas. Exempel på sådana situationer är

mätsystem som inte har en tidsstämplingsfunktion i mätaren eller då

elanvändaren själv läser av mätaren och rapporterar mätvärdet till nät-

koncessionshavaren efter särskild överenskommelse med denne.

4 kap. Mätvärden och beräkningsunderlag för andelstal

Mätvärdens tillgänglighet för avräkning

1 §

Nätkoncessionshavaren ska lagra mätvärden i enlighet med hur

mätvärdet har registrerats enligt 3 kap. 3 §.

Beräkning av mätvärde då registrering av mätvärde sker vid annan

tidpunkt än kl. 00.00

2 §

Ett schablonavräknat mätvärde, som inte har registrerats vid de tid-

punkter då mätvärdet ska registreras enligt 3 kap., ska inte uppskattas. Det

saknade mätvärdet ska däremot beräknas enligt andra stycket.

Mätvärden i en schablonavräknad uttagspunkt, som inte har registrerats

enligt 3 kap. 5 § ska beräknas till föreskrivna registreringstidpunkter. Beräk-

ningen ska baseras på de mätvärden som har registrerats närmast innan och

närmast efter den föreskrivna registreringstidpunkten.

Fördelning av överförd el före och efter registreringstidpunkten ska ske

proportionellt.

Rättning av schablonavräknade mätvärden

3 §

Nätkoncessionshavaren ska rätta felaktiga schablonavräknade mät-

värden och fördela energin över tiden.

7

EIFS 2016:2

Beräkning av uppskattad förbrukning

4 §

Mätvärden för schablonavräknade uttagspunkter, som har registrerats

eller beräknats, ska ligga till grund för envar av de följande tolv månadernas

uppskattade förbrukning. Uppskattad förbrukning för en viss månad ska ha

samma energivärde som registrerats i uttagspunkten samma tidsperiod före-

gående år.

För en nyansluten schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshava-

ren beräkna förbrukningen för de tolv kommande månaderna. Beräkningen

ska baseras på uppskattad årsförbrukning och ske med en tillförlitlig metod

för förbrukningens fördelning som motsvarar de månader som beräkningen

avser.

Beräkning av årsförbrukning

5 §

Årsförbrukningen beräknas genom att summera de tolv månadernas

uppskattade förbrukning enligt 4 §.

5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som

ska timavräknas

Allmänna bestämmelser

1 §

Nätkoncessionshavaren ska varje dygn beräkna samlade timmätvärden

per nätavräkningsområde genom att summera enskilda timmätvärden som

ska avräknas dygnsvis med bibehållen energiupplösning. Antalet mätpunkter

som ska ingå i samlade timmätvärden ska registreras.

Nätkoncessionshavaren ska varje månad beräkna samlade timmätvärden

för timmätta schablonavräknade uttagspunkter genom att summera enskilda

timmätvärden, med bibehållen energiupplösning, som ska schablonavräknas

inom ett schablonavräkningsområde. Antalet mätpunkter som ska ingå i

samlade timmätvärden ska registreras.

Samlade energiflödet för gränspunkter

2 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje angränsande nätavräkningsom-

råde summera timmätvärden som registreras i gränspunkter. Energirikt-

ningen avgör det tecken som det summerade mätvärdet ska rapporteras med.

Samlade energiflödet för inmatningspunkter

3 §

Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden per typ av

elproduktion och balansansvarig för inmatningspunkter om mätresultaten

avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som

understiger 1 MW. För varje elleverantör ska ett samlat mätvärde beräknas

per balansansvarig för de inmatningspunkter där elleverantören mottar

energi av en elproducent.

8

EIFS 2016:2

Samlade energiflödet för timmätta dygnsavräknade uttagspunkter

4 §

Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden för uttags-

punkter per typ av elanvändning. För varje elleverantör ska ett samlat

mätvärde beräknas per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantö-

ren levererar energi till elanvändare.

Samlade energiflödet för timmätta schablonavräknade uttagspunkter

5 §

Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden för uttags-

punkter enligt 1 § andra stycket enligt följande:

– för varje elleverantör, ett samlat mätvärde per balansansvarig för de ut-

tagspunkter där elleverantören levererar energi till elanvändare,

– för varje balansansvarig, ett samlat mätvärde per elleverantör för de ut-

tagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning

och

– för varje balansansvarig, ett samlat mätvärde för det totala balansansva-

ret för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för för-

brukning.

Beräkning av förbrukningsprofilen i schablonberäkningsområden

6 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje schablonberäkningsområde be-

räkna förbrukningsprofilen med timupplösning.

Vid beräkning av förbrukningsprofilen ska med hänsyn till energiriktning

följande uppgifter summeras:

1. den samlade timavräknade förbrukningen,

2. den samlade utmatningen till angränsande nätavräkningsområden,

3. schablonberäkningsområdets samlade inmatning från produktion och

4. den samlade inmatningen från angränsande nätavräkningsområden.

Beräkning av nätförluster i timavräknade nätavräkningsområden

7 §

Nätkoncessionshavaren ska för nätavräkningsområden där samtliga ut-

tagspunkter är timavräknade beräkna nätförlusterna med timupplösning.

Vid beräkning av nätförlusterna ska med hänsyn till energiriktning föl-

jande uppgifter summeras:

1. den samlade timavräknade förbrukningen,

2. den samlade utmatningen till angränsande nätavräkningsområden,

3. nätavräkningsområdets samlade inmatning från produktion och

4. den samlade inmatningen från angränsande nätavräkningsområden.

Nätförlusterna ska registreras på den elleverantör respektive den balans-

ansvarige som nätkoncessionshavaren har avtal med.

Rättningar av samlade mätvärden

8 §

Nätkoncessionshavaren ska rätta samlade mätvärden om mätvärden

saknas eller är felaktiga vid beräkning enligt 1–7 §§.

Rättning av mätvärden ska ske enligt 8 kap.

9

EIFS 2016:2

6 kap. Beräkning av andelstal

Allmänna bestämmelser

1 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad och per schablon-

beräkningsområde beräkna andelstal i hela kWh.

Nätkoncessionshavaren ska registrera antalet uttagspunkter som enligt

leveransåtagandet ingår i preliminära och slutliga andelstal.

Preliminära andelstal för förbrukning

2 §

Nätkoncessionshavaren ska beräkna preliminära andelstal för förbruk-

ning den kommande månaden i ett schablonberäkningsområde genom att

summera uppskattad förbrukning enligt 4 kap. 4 § för leveransmånaden i de

uttagspunkter som ska schablonavräknas. Preliminära andelstal för förbruk-

ning den kommande månaden ska beräknas per:

– elleverantör, med ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunkter

där elleverantören kommer att leverera el och

– balansansvarig, med ett andelstal per elleverantör för vars uttagspunkter

den balansansvarige kommer att ta balansansvar.

Den balansansvariges totala preliminära andelstal ska även summeras.

Beräkningen ska utföras efter att månadens övertagande av elleveranser

har anmälts för den kommande månaden och senast så att rapporteringstid-

punkt i 9 kap. kan följas.

Preliminära andelstal för nätförluster

3 §

Preliminära andelstal för nätförluster i ett schablonberäkningsområde

för den kommande månaden ska utgöras av slutliga andelstal för nätförluster

samma månad föregående år.

Preliminära andelstal för nätförluster ska redovisas per elleverantör och

balansansvarig som kommer att ansvara för elleveransen respektive ta

balansansvar för nätförlusterna den kommande leveransmånaden.

Totalt preliminära andelstal

4 §

Totalt preliminära andelstal beräknas genom att summera preliminära

andelstal för förbrukning och för förluster i ett schablonberäkningsområde.

Slutliga andelstal för förbrukning

5 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad beräkna slutliga

andelstal för förbrukning i ett schablonberäkningsområde genom att sum-

mera energin i de uttagspunkter som ska schablonavräknas.

Slutliga andelstal för förbrukning beräknas per:

– elleverantör, med ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunkter

där elleverantören levererat el och

– balansansvarig, med ett andelstal per elleverantör för de uttagspunkter

den balansansvarige har balansansvar för.

Den balansansvariges totala slutliga andelstal ska även summeras.

10

EIFS 2016:2

Det faktiska antalet uttagspunkter som ingår i beräkningen av slutliga an-

delstal ska registreras.

Allmänna råd

Med faktiska antalet uttagspunkter avses de uttagspunkter vars

mätvärden har samlats in och där mätvärden finns tillgängliga vid tid-

punkten för rapportering av det slutliga andelstalet.

Slutliga andelstal för nätförluster

6 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad beräkna slutliga

andelstal för nätförluster i ett schablonberäkningsområde genom att reducera

schablonberäkningsområdets förbrukningsprofil med summan av slutliga

andelstal för förbrukning för samma leveransmånad.

Slutliga andelstal för nätförluster ska avse den elleverantör och den

balansansvarige som ansvarar för elleverans respektive balansansvar för nät-

förlusterna.

Rättningar av slutliga andelstal

7 §

Nätkoncessionshavaren ska, om mätvärden saknas eller är felaktiga vid

beräkning av slutliga andelstal enligt 5–6 §§, rätta slutliga andelstal.

Rättning av mätvärden ska i första hand ske innan slutliga andelstal beräk-

nas och i andra hand innan preliminära andelstal beräknas för motsvarande

leveransmånad tolv månader senare.

7 kap. Rapportering av enskilda mätvärden för en mätpunkt

Allmänna bestämmelser

1 §

Rapportering av enskilda mätvärden ska omfatta energivärden med den

energiupplösning som de har registrerats med i mätpunkten, samt mätarställ-

ningar vid leveransperiodens början och vid leveransperiodens slut. Tid-

punkter för när mätvärdena registrerades ska framgå.

Mätarställningar vid periodens början och slut enligt första stycket, behö-

ver inte rapporteras om ett befintligt mätsystem i en timavräknad mätpunkt

inte kan leverera sådana mätarställningar.

Vid all rapportering från nätkoncessionshavaren till elanvändare eller el-

producent ska anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräknings-

området (områdes id) tydligt anges. Andra beteckningar för uppgifterna får

inte användas.

Rapportering av enskilda mätvärden i en gränspunkt

2 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en gräns-

punkt senast kl. 08.00 dagen efter mätdygnet till den nätkoncessionshavare

vars nätavräkningsområde gränsar till det egna nätavräkningsområdet.

11

EIFS 2016:2

Rapportering av enskilda mätvärden i en inmatningspunkt

3 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en inmat-

ningspunkt senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet till:

– Den elleverantör som tar emot den inmatade energin.

– Den elproducent som matat in energin i inmatningspunkten och på be-

gäran till

det företag som elproducenten utsett

i de fall rapporteringen

sker med elektroniskt kommunikationsmedel. I annat fall ska enskilda

mätvärden från en inmatningspunkt rapporteras inom fem vardagar efter

leveransmånadens slut.

– Affärsverket svenska kraftnät, om produktionsanläggningen kan leverera

en effekt om 1 MW eller mer.

Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en inmat-

ningspunkt, för en produktionsanläggning som uppfyller kraven enligt 9 §

1 d mätförordningen, senast den femte vardagen efter mätdygnet till

kontoföringsmyndigheten för elcertifikat.

Rapportering av enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska

timavräknas per dygn

4 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en uttags-

punkt som ska timavräknas per dygn senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet

till:

– Den elleverantör som levererat den uttagna energin.

– Den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten i de fall rapporte-

ringen sker med elektroniskt kommunikationsmedel och på begäran till

det företag som elanvändaren utsett.

Enskilda mätvärden från en uttagspunkt ska efter leveransmånadens slut

och senast vid debitering rapporteras till den elanvändare som tagit ut ener-

gin i uttagspunkten och på begäran till det företag som elanvändaren utsett.

Om debiteringsperioden omfattar mer än en månad, och undantaget enligt

1 § andra stycket inte är tillämpligt, ska vid rapportering i samband med

debitering även mätarställningar vid varje månadsskifte redovisas.

Ersättning av saknade timmätvärden samt rättning av felaktiga

timmätvärden

5 §

Om ett timmätvärde från en ordinarie mätare saknas, då den samlade

produktionen eller förbrukningen ska rapporteras, ska mätvärdet ersättas

med ett mätvärde från en kontrollmätare eller genom annan tillförlitlig

metod. Tillsammans med timmätvärdet ska information finnas om att tim-

mätvärdet ska korrigeras.

Rapportering av rättade felaktiga timmätvärden ska ske senast den 12:e

dagen efter mätdygnet.

Allmänna råd

En annan tillförlitlig metod för ersättning av mätvärde kan t.ex. vara

att använda ett i uttagspunkten tidigare registrerat mätvärde.

12

EIFS 2016:2

Rapportering till en elleverantör av enskilda mätvärden för en

schablonavräknad uttagspunkt

6 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden till elleve-

rantören i en schablonavräknad uttagspunkt senast den femte vardagen i

månaden efter leveransperiodens slut.

Om ett mätvärde vid en viss registreringstidpunkt enligt 3 kap. 3 § saknas

ska det senaste insamlade mätvärdet rapporteras tillsammans med informa-

tion om att mätvärdet saknas.

Tillsammans med beräknat mätvärde enligt 4 kap. 2 § ska information fin-

nas om att mätvärdet är beräknat.

Om nätkoncessionshavaren inför föreskriven rapporteringstidpunkt har

kontrollerat och dokumenterat att en mätarställning inte kan registreras på

grund av att elanläggningen och elmätaren är frånkopplade, ska nätkonces-

sionshavaren i stället rapportera senast kända mätarställning till elleverantö-

ren.

Rapportering till en elanvändare av enskilda mätvärden för en

schablonavräknad uttagspunkt

7 §

Nätkoncessionshavaren ska till elanvändaren och på begäran till det

företag som elanvändaren utsett senast vid sin debitering rapportera enskilda

mätvärden i en uttagspunkt som ska schablonavräknas, utan särskild kostnad

för elanvändaren. Förutom mätvärden enligt 1 § ska följande uppgifter rap-

porteras:

– mätarställningar vid varje månadsskifte om debiteringsperioden omfattar

fler än en månad,

– årsförbrukning enligt 4 kap. 5 § och

– förbrukningsstatistik per månad i kWh för de senaste tretton månaderna

eller innevarande leveranskontrakts löptid om den är kortare. Om det be-

gärs ska nätkoncessionshavaren lämna uppgifter om förbrukningsstatis-

tik för en längre period om dessa finns tillgängliga.

Nätkoncessionshavaren ska rapportera på ett för elanvändaren lättförståe-

ligt sätt.

Elanvändaren har utöver vad som följer av första stycket rätt att ta del av

enskilda mätvärden enligt 1 § varje månad om denne begär det.

Allmänna råd

Nätkoncessionshavarens rapportering kan ske via nätkoncessions-

havarens internetbaserade media eller om elanvändaren inte har till-

gång till nätkoncessionshavarens internetbaserade media t.ex. genom

en pappersutskrift. För timmätta schablonavräknade uttagspunkter bör

dock nätkoncessionshavarens rapportering ske via nätkoncessions-

havarens internetbaserade media.

Redovisning av fel i mätvärden och rapportering efter rättningar

8 §

Nätkoncessionshavaren ska vid fel i mätvärden inom skälig tid redo-

visa orsaken till felet, beräknad energimängd, vilken tidsperiod felet avser

13

EIFS 2016:2

och vilka intressenter felet påverkar. Redovisningen ska ske till intressen-

terna i mätpunkten.

Om mätvärden är felaktiga vid föreskriven rapporteringstidpunkt ska nät-

koncessionshavaren inom skälig tid rapportera korrigerade mätvärden till

berörda intressenter.

Om mätvärden saknas vid föreskriven rapporteringstidpunkt ska nätkon-

cessionshavaren inom en vardag efter det att mätvärdet är tillgängligt rap-

portera korrigerade mätvärden till berörda intressenter.

Allmänna råd

Vad som utgör skälig tid enligt första stycket kan variera beroende på

hur lång tid det tar att utreda det uppkomna felet. I normalfallet är

skälig tid inte längre än fjorton dagar.

Rapportering av uppskattad förbrukning för en uttagspunkt vid

påbörjande eller övertagande av elleverans

9 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera uppskattad förbrukning i scha-

blonavräknad uttagspunkt enligt 4 kap. 4 § till den elleverantör som kommer

att leverera den uttagna energin. Rapporteringen ska ske senast tre dagar före

det att elleveransen ska övertas, eller senast fyra vardagar efter det att en el-

leverantör eller anvisad elleverantör har påbörjat en elleverans i uttagspunk-

ten. Den uppskattade förbrukningen ska avse energin för de tolv följande

månaderna.

8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och

förbrukningsprofil

Allmänna bestämmelser

1 § Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–4 §§ samt 6–7 §§ ska

ske senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet. Tidpunkten för när mätvärdena

registrerades och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska framgå.

Samlade mätvärden ska rapporteras med:

– Positivt tecken för timmätvärden från inmatning till nätavräkningsom-

råde och elproduktion.

– Negativt tecken för timmätvärden från utmatning till nätavräkningsom-

råde och förbrukning samt nätförluster och förbrukningsprofil.

Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden en-

ligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med in-

formation om att timmätvärdet ska korrigeras.

Rapportering av samlade timmätvärden för gränspunkter

2 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden som be-

räknats för områdesgränser mellan två närliggande nätavräkningsområden

till Affärsverket svenska kraftnät.

14

EIFS 2016:2

Rapportering av samlade timmätvärden för inmatningspunkter

3 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden för in-

matningspunkter per typ av elproduktion till Affärsverket svenska kraftnät,

avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de inmatningspunkter

där den balansansvarige har balansansvar för elproduktion om mätresultaten

avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som

understiger 1 MW.

Rapportering av samlade timmätvärden för timmätta dygnsvis

avräknade uttagspunkter

4 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden per typ

av elanvändning för uttagspunkter till Affärsverket svenska kraftnät, avse-

ende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de uttagspunkter där den

balansansvarige har balansansvar för förbrukning.

Rapportering av samlade timmätvärden för timmätta

schablonavräknade uttagspunkter

5 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den femte vardagen efter leverans-

månaden rapportera samlade timmätvärden för timmätta schablonavräknade

uttagspunkter till:

– elleverantören, avseende ett samlat timmätvärde per balansansvarig för

de uttagspunkter där elleverantören är leveransskyldig,

– balansansvarig, avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de

uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning

och

– Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett samlat timmätvärde för den

balansansvariges totala balansansvar för förbrukning.

Rapportering av samlade timmätvärden för nätförluster

6 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden för nät-

förluster till:

– elleverantören, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande

elleverantörens leverans till nätkoncessionshavaren och

– Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett timmätvärde för nätförlus-

terna omfattande elleverantörens leverans av el till nätkoncessionshava-

ren.

Rapportering av förbrukningsprofil för schablonberäkningsområden

7 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje schablonberäkningsområde rap-

portera förbrukningsprofilen till Affärsverket svenska kraftnät.

15

EIFS 2016:2

Rapportering av korrigerade timmätvärden efter rättningar av

felaktiga mätvärden

8 §

Om fel upptäcks i mätvärden efter rapporteringen enligt 2–4 §§, och

rapportering har gjorts enligt 6–7 §§, ska nätkoncessionshavaren rapportera

de korrigerade samlade mätvärdena senast den 12:e dagen efter mätdygnet.

9 kap. Rapportering av andelstal

Allmänna bestämmelser

1 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad och per schablon-

beräkningsområde rapportera andelstal i hela kWh samt antalet uttagspunk-

ter per andelstal för förbrukning som beräknats enligt 6 kap.

Tillsammans med andelstal ska uppgifter finnas om tidpunkten när

andelstalet registrerades.

Rapportering av preliminära andelstal för förbrukning

2 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den 24:e i månaden innan leverans-

månaden rapportera preliminära andelstal för förbrukning till:

– elleverantören, avseende ett andelstal per balansansvarig för de uttags-

punkter där elleverantören kommer att leverera el,

– balansansvarig, avseende ett andelstal per elleverantör för vars uttags-

punkter den balansansvarige kommer att ta balansansvar och

– Affärsverket svenska kraftnät avseende summan av den balansansvariges

preliminära andelstal.

Rapportering av preliminära andelstal för nätförluster

3 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den 24:e i månaden innan leverans-

månaden rapportera preliminära andelstal för nätförluster i ett schablonbe-

räkningsområde till:

– elleverantör, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande elleveran-

törens kommande försäljning till nätkoncessionshavaren,

– balansansvarig, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande den

balansansvariges kommande balanshållning av nätförluster och

– Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett andelstal för nätförluster om-

fattande den balansansvariges kommande balanshållning av nätförluster.

Rapportering av totalt preliminärt andelstal

4 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den 24:e i månaden innan leverans-

månaden rapportera totalt preliminärt andelstal i ett schablonberäkningsom-

råde till elleverantörer och balansansvariga.

Rapportering av slutliga andelstal för förbrukning

5 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den sista dagen i den andra måna-

den efter leveransmånaden rapportera slutliga andelstal för förbrukning till:

16

EIFS 2016:2

– elleverantör, avseende ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunk-

ter där elleverantören levererat el,

– balansansvarig, avseende ett andelstal per elleverantör för vars uttags-

punkter den balansansvarige har tagit balansansvar och

– Affärsverket svenska kraftnät avseende summan av den balansansvariges

slutliga andelstal.

Rapportering av slutliga andelstal för nätförluster

6 §

Nätkoncessionshavaren ska senast den sista dagen i den andra måna-

den efter leveransmånaden rapportera slutliga andelstal för nätförluster till:

– elleverantör, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande elleveran-

törens försäljning till nätkoncessionshavaren,

– balansansvarig, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande den

balansansvariges balanshållning av nätförluster och

– Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett andelstal för nätförluster om-

fattande den balansansvariges balanshållning av nätförluster.

Rapportering av korrigerade slutliga andelstal efter rättningar av

felaktiga mätvärden

7 §

Nätkoncessionshavaren ska, efter det att rättning skett av slutliga an-

delstal, utan dröjsmål rapportera de korrigerade slutliga andelstalen. Rappor-

tering av korrigerade slutliga andelstal ska dock ske senast innan preliminära

andelstal beräknas för motsvarande leveransmånad tolv månader senare.

10 kap. Elleverantörens anmälningar

Anmälan vid påbörjande eller övertagande av elleverans

1 §

Den elleverantör som har ingått ett avtal om elleverans och ska påbörja

eller överta en elleverans ska vid anmälan till nätkoncessionshavaren enligt

8 kap. 6 § första stycket ellagen lämna följande uppgifter:

– anmälande elleverantör (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),

– elanvändarens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant

kan användas),

– elanvändarens namn och adress,

– orsak till anmälan (påbörjande eller övertagande),

– tidslängd på mätvärden (timme eller månad), samt

– startdatum för elleverans.

Allmänna råd

Om anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans avser en

elanvändare med skyddad identitet eller en utländsk medborgare, som

saknar personnummer eller liknande, bör företrädesvis den av nätkon-

cessionshavaren registrerade kundidentiteten användas för att identi-

17

EIFS 2016:2

fiera elanvändaren. I annat fall kan elanvändarens födelsedatum an-

vändas.

Anmälan vid påbörjande eller övertagande av mottagen elproduktion

2 §

Den elleverantör som har ingått ett avtal om att ta emot inmatad elpro-

duktion ska, innan elleverantören påbörjar eller övertar mottagandet av den

inmatade elproduktionen, till nätkoncessionshavaren lämna följande uppgif-

ter:

– anmälande elleverantör (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),

– elproducentens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant

kan användas),

– elproducentens namn och adress,

– orsak till anmälan (påbörjande eller övertagande), samt

– startdatum för förändring av mottagande av elproduktion.

Första stycket gäller inte för elleverantör med mottagningsplikt enligt

8 kap. 5 a § första stycket ellagen och som före avtalets ingående redan tar

emot den inmatade elproduktionen. Då gäller istället vad som anges i 10 kap.

6 §.

Återtagande av anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans

och mottagande av elproduktion

3 §

Elleverantörens återtagande av anmälan om övertagande av elleverans

och mottagande av elproduktion enligt 1 och 2 §§ ska vara nätkoncessions-

havaren tillhanda senast fyra dagar före leveransstart.

Elleverantörens återtagande av anmälan om påbörjande av elleverans och

mottagande av elproduktion enligt 1 och 2 §§ ska vara nätkoncessionshava-

ren tillhanda senast samma dag som leveransstart ska ske.

Elleverantörens anmälan vid övertagande av balansansvar

4 §

Elleverantören ska vid anmälan om övertagande av balansansvar till

nätkoncessionshavaren enligt 8 kap. 9 § andra stycket ellagen lämna föl-

jande uppgifter:

– anmälande elleverantör (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– ny balansansvarigs identitet (EDIEL-id), samt

– starttidpunkt för övertagande av balansansvar.

18

EIFS 2016:2

Anmälan vid byte av tidslängd på mätvärden i en schablonavräknad

uttagspunkt

5 §

Den elleverantör som med elanvändaren ingår eller avslutar ett avtal

som kräver timmätning ska anmäla följande uppgifter till nätkoncessions-

havaren:

– anmälande elleverantör (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– tidslängd på mätvärden (timme eller månad), samt

– datum för ändring.

Anmälan om förändrade förutsättningar för en inmatningspunkt

6 §

En elleverantör med mottagningsplikt enligt 8 kap. 5 a § första stycket

ellagen som ingår eller avslutar ett avtal om inmatning med en elproducent

ska omgående anmäla följande uppgifter till nätkoncessionshavaren:

– anmälande elleverantör (EDIEL-id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– ingånget eller avslutat avtal om inmatning, samt

– datum för ändring.

En elleverantör som inte omfattas av mottagningsplikt enligt 8 kap. 5 a §

första stycket ellagen som avslutar ett avtal om inmatning med en el-

användare som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar

el enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska omgående anmäla

samma uppgifter som följer av första stycket till nätkoncessionshavaren.

11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter

Nätkoncessionshavarens kontroll av anmälan

1 §

Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

1 och 2 §§ kontrollera att:

– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,

– en balansansvarig har angivits,

– anmälan inkommit i tid,

– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),

– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id),

– rätt identitet har uppgivits på elanvändaren eller elproducenten (person-

eller organisationsnummer, om sådant kan användas), samt

– att inte annan elleverantör tidigare inkommit med en anmälan om påbör-

jande eller övertagande i mätpunkten med samma startdatum.

2 §

Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

3 § kontrollera att:

– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,

– en balansansvarig har angivits,

19

EIFS 2016:2

– anmälan inkommit i tid,

– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), samt

– att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

3 §

Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

4 § kontrollera att:

– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,

– anmälan inkommit i tid,

– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),

– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), samt

– att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

4 §

Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

6 § kontrollera att:

– den anmälande elleverantören har EDIEL-id,

– nätkoncessionshavarens identitet har uppgivits (EDIEL-id),

– en balansansvarig har angivits,

– rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),

– rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id),

– hänvisning skett till ingånget eller avslutat avtal om inmatning, samt

– datum för ändring har uppgivits.

Nätkoncessionshavarens kvittensmeddelande

5 §

Nätkoncessionshavaren ska efter kontroll av uppgifterna i anmälan en-

ligt 1–4 §§:

– meddela elleverantören att dennes anmälan är fullständig och därför

kommer att behandlas vidare, eller

– meddela elleverantören att dennes anmälan är fullständig men att anmä-

lan kommer att bevakas avseende registrering av elanvändarens nätavtal,

eller

– meddela elleverantören att dennes anmälan är felaktig och därför inte

kan behandlas vidare, och meddela vilka uppgifter i anmälan som är fel-

aktiga eller saknas.

Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantören vid anmälan

om påbörjande eller övertagande av elleverans

6 §

Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av

fullständig anmälan om påbörjande eller övertagande av en elleverans i en

uttagspunkt enligt 10 kap. 1 § meddela elleverantören:

– bekräftelse av påbörjande eller övertagande i enlighet med 10 kap. 1 §,

– uppgifter om anläggningsadress, elanvändarens namn och adress,

– mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, an-

tal register och typ av register (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden

(timme eller månad), rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för ut-

tagspunkten,

– identitet för mätvärden som kommer att rapporteras,

– tidpunkten för elleveransens påbörjande eller övertagande, samt

– beräknad årsförbrukning för uttagspunkten.

20

EIFS 2016:2

Om nätkoncessionshavaren får meddelande om annan tidpunkt för påbör-

jande av elleverans från den elanvändare som tecknat nytt nätavtal, ska nät-

koncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den nya tidpunk-

ten.

Om nätkoncessionshavaren får meddelande om en annan sluttidpunkt för

avslutande av elleverans från den elanvändare som sagt upp nätavtalet, ska

nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den nya tid-

punkten.

Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantören vid anmälan

om påbörjande eller övertagande av mottagen elproduktion

7 §

Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av

fullständig anmälan om påbörjande eller övertagande av mottagen elproduk-

tion i en inmatningspunkt meddela elleverantören:

– bekräftelse av påbörjande eller övertagande i enlighet med 10 kap. 2 §,

– uppgifter om anläggningsadress samt producentens namn och adress,

– mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, an-

tal register och typ av register (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden

(timme), rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för inmatnings-

punkten,

– identitet för mätvärden som kommer att rapporteras,

– tidpunkten för elleveransens påbörjande eller övertagande, samt

– beräknad nettoinmatning för inmatningspunkten.

Om nätkoncessionshavaren får meddelande om annan tidpunkt för påbör-

jande av mottagen elproduktion från den elproducent som tecknat nytt nät-

avtal, ska nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den

nya tidpunkten.

Om nätkoncessionshavaren får meddelande om en annan sluttidpunkt för

avslutande av mottagen elproduktion från den elproducent som sagt upp

nätavtalet, ska nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören

den nya tidpunkten.

Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantören efter

återtagande av anmälan

8 §

Nätkoncessionshavaren ska meddela elleverantören bekräftelse av

återtagande av anmälan om övertagande av leverans eller mottagning av el-

produktion enligt 10 kap. 3 § första stycket och 4 § senast dagen före den

dag då leveransstart eller mottagning skulle ha skett.

Nätkoncessionshavaren ska meddela elleverantören bekräftelse av återta-

gande av anmälan om påbörjande av leverans eller mottagning av elproduk-

tion enligt 10 kap. 3 § andra stycket och 4 § inom tre dagar efter mottagande

av återtagandet.

21

EIFS 2016:2

Nätkoncessionshavarens meddelande till befintlig elleverantör vid

övertagande

9 §

Nätkoncessionshavaren ska inom tre dagar efter mottagande av full-

ständig anmälan om övertagande enligt 10 kap. 1 och 2 §§ meddela den be-

fintlige elleverantören:

– befintlig elleverantörs identitet (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),

– orsak till elleveransens eller mottagningens upphörande, samt

– sluttidpunkt för elleverans eller mottagning.

Nätkoncessionshavarens meddelande till befintlig elleverantör vid

anmälan om återtagande av övertagande

10 §

Nätkoncessionshavaren ska, efter mottagande av meddelande gäl-

lande återtagande av anmälan om övertagande av elleverans och mottagande

av elproduktion, meddela den befintlige elleverantören att elleverantören be-

håller leveransen. Meddelandet ska skickas senast dagen före den dag då

leveransstart skulle ha skett.

Nätkoncessionshavarens meddelande till leveransskyldig elleverantör

med anledning av anmälan om ändring av tidslängd på mätvärden

11 §

Nätkoncessionshavaren ska inom tre månader efter mottagande av

fullständig anmälan enligt 10 kap. 5 § meddela leveransskyldig elleverantör:

– befintlig elleverantörs identitet (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– tidslängd på mätvärden (timme eller månad),

– avräkningsmetod, samt

– ändringstidpunkt för byte av tidslängd på mätvärden (timme eller

månad).

Nätkoncessionshavarens meddelande till anvisningsleverantören

12 §

Nätkoncessionshavaren ska inom tre dagar efter att nätkoncessions-

havaren fått kännedom om att energiuttaget påbörjats, utan att anmälan en-

ligt 10 kap. 1 § kommit nätkoncessionshavaren tillhanda, meddela anvis-

ningsleverantören följande:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anvisad elleverantörs identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),

– elanvändarens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant

kan användas),

22

EIFS 2016:2

– orsak till anmälan (anvisningsleverans),

– startdatum för elleverans,

– anläggningsadress, elanvändarens namn och adress,

– mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, an-

tal register och registertyp (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden

(t.ex. timme eller månad), rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod

för uttagspunkten,

– identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, samt

– beräknad årsförbrukning.

Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantör med

mottagningsplikt

13 §

Nätkoncessionshavaren ska meddela mottagningspliktig elleveran-

tör, inom tre dagar efter det att el för första gången matats in från en anlägg-

ning som omfattas av 8 kap. 5 a § första stycket ellagen, följande uppgifter:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– identitet för elleverantör med mottagningsplikt (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id),

– elanvändarens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant

kan användas),

– orsak till anmälan (mottagningsplikt),

– startdatum för elleverans,

– anläggningsadress, elanvändarens namn och adress,

– mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, an-

tal register och registertyp (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden,

rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för uttagspunkten,

– referens till uttagspunkt,

– identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, samt

– beräknad nettoinmatning för inmatningspunkten.

Uppgifterna i första stycket ska också meddelas elleverantören om en an-

mälan enligt 10 kap. 1 § inkommit, avseende en uttagspunkt med tillhörande

inmatningspunkt, eller om energiuttag påbörjats enligt 11 kap. 12 § i en

sådan uttagspunkt.

Första och andra stycket gäller inte om det har inkommit ett meddelande

enligt 10 kap. 1 eller 6 § om att det redan finns ett avtal om inmatning.

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet avseende samlade

mätvärden till Affärsverket svenska kraftnät vid anmälan om

förändring av elleverans eller mottagning av elproduktion

14 §

Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av

fullständig anmälan om avslutad elleverans samt vid påbörjande eller över-

tagande av en elleverans enligt 10 kap. 1–2 §§ meddela uppgifter om att ny

rapportering av mätvärden inleds eller rapporteringen av mätvärden avslutas,

till Affärsverket svenska kraftnät. Meddelandet ska omfatta:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– områdesidentitet (områdes id),

23

EIFS 2016:2

– elleverantörens identitet (EDIEL-id),

– typ av elanvändning eller typ av elproduktion,

– identitet för samlade timmätvärden för förbrukning, nätförluster eller el-

produktion om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och

en levererar en effekt som understiger 1 MW, samt

– tidpunkten för förändring av elleverans eller mottagning av elproduktion.

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet avseende enskilda

mätvärden till Affärsverket svenska kraftnät vid anmälan om

förändring av mottagen elproduktion

15 §

Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av

fullständig anmälan om avslutad mottagning av elproduktion samt vid på-

börjande eller övertagande av mottagning av elproduktion enligt 10 kap. 2 §

meddela uppgifter om påbörjande eller avslut av rapportering till Affärsver-

ket svenska kraftnät. Meddelandet ska omfatta:

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– områdesidentitet (områdes id),

– anläggningsidentitet (för produktionsanläggningar enligt 13 §),

– elleverantörens identitet (EDIEL-id), samt

– tidpunkten för förändring av mottagning av elproduktion.

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet för

inmatningspunkter till Affärsverket svenska kraftnät

16 §

Nätkoncessionshavaren ska meddela följande uppgifter till Affärsver-

ket svenska kraftnät för tillkommande eller borttagna inmatningspunkter om

produktionsanläggningen kan leverera en effekt om 1 MW eller mer:

– anläggningsnamn,

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– områdesidentitet (områdes id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– typ av elanvändning eller typ av elproduktion,

– identitet på enskilda timmätvärden för inmatningspunkt,

– anläggningens installerade effekt, samt

– tidpunkten för anläggningens anslutning till eller bortkoppling från nätet.

För tillkommande anläggningar ska meddelande enligt första stycket

skickas senast tre dagar innan anläggningen tas i drift. För borttagna inmat-

ningspunkter ska meddelande enligt första stycket skickas tre dagar efter det

att anläggningen tagits ur drift.

Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet till Affärsverket

svenska kraftnät vid förändring av schablonleveranser

17 §

Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad för förbrukning

som schablonavräknas meddela Affärsverket svenska kraftnät:

1) identiteter på preliminära andelstal före varje leveransmånad

2) identiteter på samlade timmätvärden före rapportering av samlade

mätvärden enligt 8 kap. 5 §

24

EIFS 2016:2

3) identiteter på slutliga andelstal efter varje leveransmånad om föränd-

ringar skett under månaden men före rapportering av slutliga andelstal

enligt 9 kap. 5–6 §§:

samt följande information

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– områdesidentitet (områdes id),

– balansansvarigs identitet (EDIEL-id), samt

– tidpunkten för påbörjande eller avslutande av balansansvar.

18 §

Nätkoncessionshavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan

om påbörjande eller övertagande av elleverans i en uttagspunkt eller mottag-

ning av elproduktion i en inmatningspunkt inom nätavräkningsområdet utan

dröjsmål meddela elanvändaren eller producenten följande:

– tidpunkten för påbörjande eller övertagande,

– orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande),

– vilken elleverantör som har anmält påbörjande eller övertagande,

– anläggningsidentitet (anl id),

– identitet för nätavräkningsområde (områdes id), samt

– mätaridentitet.

Om en elanvändare påbörjar energiuttag i en uttagspunkt, utan att medde-

lande enligt 10 kap. 1 § kommit nätkoncessionshavaren tillhanda senast

samma dag, ska den anvisade elleverantören automatiskt anses vara leveran-

tör i uttagspunkten.

Vid nyanslutning av en anläggning till nätet ska nätkoncessionshavaren

meddela anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräkningsområdet

(områdes id) för anläggningen senast då elanvändaren eller producenten får

installationsmedgivandet för anläggningen.

12 kap. Information om historisk förbrukning

1 §

För elanvändare med en uttagspunkt som timavräknas per dygn och för

elanvändare med en timmätt schablonavräknad uttagspunkt ska nätkonces-

sionshavaren utan särskild kostnad tillhandahålla uppgifter om förbrukning

som minst omfattar de senaste tre åren eller innevarande leveranskontrakts

löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för

vilka faktureringsinformation har framställts. Nätkoncessionshavaren ska

även på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till

det företag som elanvändaren utsett.

Nätkoncessionshavaren ska utan särskild kostnad för elanvändaren även

tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en

period som minst omfattar de senaste två åren eller innevarande leve-

ranskontrakts löptid, om denna är kortare. Nätkoncessionshavaren ska även

på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det

företag som elanvändaren utsett.

2 §

Information om historisk förbrukning enligt 1 § ska göras tillgänglig

varje kvartal om elanvändaren begär det och i annat fall minst två gånger per

år.

25

EIFS 2016:2

Allmänna råd

Nätkoncessionshavarens information om historisk förbrukning sker

på sätt som nätkoncessionshavaren beslutar t.ex. via internetbaserat

media, via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt

överenskommelse med elanvändaren.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 maj 2017.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rappor-

tering av överförd el.

3. Under tiden till den 31 juli 2017 ska bestämmelserna i 4 kap. 3, 4 och 7 §§

samt 7 kap. 8, 9 och 11 §§ (EIFS 2011:3) tillämpas parallellt med bestäm-

melserna i denna föreskrift.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Tor Ny

Elanders Sverige AB, 2016