BFFS 1991:15

Upphävande av vissa cirkulärskrivelser och etikmeddelanden som tidigare utfärdats av bankinspektionen,

BANKINSPEKTIONENS OCH FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

BFFS 1991:15

Upphävande av vissa cirkulärskrivelser och etikmeddelanden som tidigare utfärdats av

bankinspektionen,

beslutat den 5 juni 1991

Inom bankinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet

härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast

BFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari angavs att varje institut inom tillsynsområdet skulle

utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor.

Vad gäller utfärdade cirkulärskrivelser har motiven för att formellt upphäva dem varit bl a att klar praxis

etablerat sig, att de blivit obsoleta pga nya lagar och förändrat marknadsläge, att ADB införts t ex det

aktiebrevslösa VP-systemet och att större frihet för marknadens aktörer ansetts av inspektionen möjlig genom

mer omfattande självreglering.

Bankinspektionen beslutar att följande regler skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1991:

om arkivering:

1. cirk.skriv (1979:3) till affärsbankernas direktioner, Svenska sparbanksföreningen och Sveriges

Föreningsbankers Förbund angående arkiveringsinstruktioner

om bandinspelning:

2. etikmedd. (1979-01-08 nr 20) ang bandinspelning av telefonsamtal

om banktjänster:

3. etikmedd. (1978-09-12 nr 18) angående marknadsföring av banktjänster

4. -"- (1983-10-25 nr 45) angående marknadsföring av banktjänster

5. cirk.skriv. (1975-12-17) Prissättning på banktjänster

6. -"- (1979:10) Bankernas deklarationsservice

om bankägda bolag:

7. etikmedd. (1975-04-24 nr 6) angående marknadsföring av mäklartjänster

8.-"- (1982-10-15 nr 37) angående överlåtelse av bankfastighet till helägt fastighetsbolag samt villkoren för

utlåning till sådant bolag

om betalningar:

9. etikmedd. (1974-01-11 nr 1) angående fråga om valutabanks förpliktelser att hålla riksbanken underrättad

rörande omständigheter som inträffat efter det att riksbanken meddelat tillstånd till utförsel av valuta

10.-"- (1979-10-01 nr 23) angående banks utförande av betalningsuppdrag från utlandet

11.-"- (1982-11-25 nr 40) angående behandlingen av lånelikvider erlagda i förskott

om borgen:

12. etikmedd. (1985-04-15 nr 50) angående generell borgen

om checkar:

13. och 14. etikmedd. (1978-06-13 nr 15 och 1982-02-01 nr 34) ang. skyddande av check

15. -"- (1980-02-07 nr 26) ang. banks vägran att lösa in check

16. -"- (1980-11-07 nr 28) ang. banklönekvitto

om fondförvaltning:

17. cirk.skriv. (1989-07-10) till samtliga fondbolag som förvaltar aktiefonder ang. handel med optioner och

terminer

om förmåner till anställda

18. etikmedd. (1986-07-16 nr 57) angående förmåner till anställda

om förvärv av egendom till skyddande av fordran:

19. cirk.skriv. (1970-10-20) till samtliga landshypoteksföreningar, stadshypoteksföreningar och kreditaktiebolag

angående anmälan om förvärv av egendom för skyddande av fordran

om förvärv av värdepapper:

20. cirk.skriv. (1984:9) till samtliga sparbanker angående tillstånd enligt 24 § sparbankslagen (1955:416)

21. cirk.skriv. (1980:18) till samtliga finansbolag angående förvärv av aktier mm

om huvudmannasammanträden:

22. cirk.skriv. (1981:8) till samtliga sparbanker och Svenska sparbanksföreningen angående anteckning i

protokoll från sammanträde med huvudmännen

om inventering:

23. cirk.skriv. (1979:2) till affärsbanker, sparbanker, föreningsbanker, förordnade revisorer, Sparbankernas

Revisionsbyrå AB samt Sveriges Föreningsbankers förbund angående riktlinjer för inventering av kassor och

värdehandlingar mm i bank

om juridiska uppdrag:

24. etikmedd. (1975-11-10 nr 7 och 1976-02-06 nr 9) ang banks rätt att åta sig uppdrag att utföra talan vid

domstol

25. -"- (1979-10-24 nr 24) ang bankjuristers medverkan i vissa uppdrag av juridisk natur

om krediter:

26. etikmedd. (1976-04-29 nr 10) angående aktielån till ledande befattningshavare i kundföretag

27. -"- (1980-11-21 nr 29) angående finansiering av handel med ädelstenar och ädla metaller

28. cirk.skriv. (1974-12-06) ang. värdering av fastigheter

29. -"- (1974-12-10) ang. värdering av vissa fastigheter

30. etikmedd. (1978-03-07 nr 14) angående övertagande av lån

31. cirk.skriv. (1980:1) till samtliga fondkommissionärer ang. tillämpningen av 21 § fondkommissionslagen

(1979:748)

32. etikmedd. (1983-06-16 nr 44) angående samarbete mellan finansbolag och låneförmedlare

33. -"- (1985-06-20 nr 53) ang övertagande av lån m m

34. -"- (1985-06-07 nr 52) angående övertrassering och övertrasseringsavgift

35. -"- (1980-12-19 nr 30) angående uppsägning av lån i samband med kontorsclearing

36. cirk.skriv. (1978-06-26) till samtliga banker angående rapportering av enhandsengagemang

37. cirk.skriv. (1979-07-10) till samtliga banker angående rapportering av enhandsengagemang

38. etikmedd. (1982-11-10 nr 38) ang fråga om övergång till automatisk lånebetalning genom uttag från

lönekonton

39. cirk.skriv. (1981:17) till samtliga bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker/centralkassor för

jordbrukskredit, angående anvisningar för upprättande av specifikation av beviljad utlåning till allmänheten samt

garantier

om upplysningar till kronofogdemyndighet

40. etikmedd. (1983-03-16 nr 43) angående banks skyldighet att lämna upplysningar till kronofogdemyndighet

enligt 4 kap 15 § utsökningsbalken mm

om leveransförseningar av börspapper

41. cirk.skriv. (1982:4) till samtliga fondkommissionärer angående leverans av börspapper

42.-"- (1983:5) till samtliga fondkommissionärer angående leverans av börspapper

43. -"- (1983:11) till samtliga fondkommissionärer angående leveransförseningarna av börspapper

om limitavgift

44. etikmedd. (1981-07-01 nr 31) angående fråga om kontokortföretags uttag av limitavgift efter det att krediten

upphört

om pantvård

45. etikmedd. (1978-07-25 nr 17) angående huruvida bank i visst fall ägt rätt att uppbära avgift för vård av pant

som lämnats för kredit

om privata uppdrag:

46. cirk.skriv. (1973-05-03) till samtliga bankaktiebolag, sparbanker och centralkassor för jordbrukskredit med

anslutna jordbrukskassor angående bankanställdas privata kassörsuppdrag

47. -"- (1973-12-03) till samtliga hypoteksinstitut, kreditaktiebolag och fondkommissionsbolag angående

anställdas privata kassörsuppdrag

48. -"- (1975-02-28) till samtliga bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker angående bankanställdas

privata kassörsuppdrag

49. -"- (1975-07-08) till samtliga hypoteksinstitut, kreditaktiebolag och fondkommissionsbolag angående

anställdas privata kassörsuppdrag

50. etikmedd. (1977-12-14 nr 13) angående verksamhet vid sidan av banktjänsten

om registrering

51. cirk.skriv. (1980:9) till samtliga finansbolag angående handläggningsrutiner i samband med registrering av

bolagsordning, firmaändring och liknande, såvitt gäller finansbolag under bankinspektionens tillsyn

om redovisning av ränta

52. cirk.skriv. ( 1981:3 ) till samtliga kreditaktiebolag angående reversformulär

53. etikmedd. (1985-03-27 nr 49) angående redovisning av ränta

54. -"- (1985-05-31 nr 51) angående redovisning av årsränta till insättare

om spekulativ verksamhet

55. etikmedd. (1983-02-15 nr 42) angående fastighetskredit i fall då fastigheten köpts under pågående

expropriation och spekulationssyfte kan misstänkas

om Stockholms Fondbörs

56. cirk.skriv. (1983:4) till samtliga fondkommissionärer ang skyldighet att lämna anmälningar till Stockholms

Fondbörs

om upplåning

57. cirk.skriv. (1983:6) till verkställande direktören för samtliga banker och finansbolag angående banks

medverkan i finansbolagens upplåning

om återkrav/kvittning

58. etikmedd. (1976-12-08 nr 11) angående återkrav av betalning som erlagts av misstag för obligationsinlösen

59. -"- (1981-10-07 nr 32) angående återkrav av medel som felaktigt utbetalats på grund av s k debiteringsorder

till bankgirocentralen

60. -"- (1984-10-25 nr 48) angående återförande av felaktig pensionsinsättning som gjorts på avliden persons

konto

61. -" - (1980-09-11 nr 27) dels ang kvittning av lön på checklönekonto mot banks fordran på grund av

övertrassering av samma konto dels huruvida övertrasseringen bort polisanmälas.

ANDERS SAHLÉN

Tore Arvidsson