Upphävd författning

Förordning (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1979-01-01
Ändring införd
SFS 1979:3
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §3) samt 15 och 16 §§, tillämpas på värnpliktsnämnden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli. Förordning (1981:917).

Uppgifter

2 §  Nämnden handlägger ärenden som avses i

 1. 21, 22 och 29 §§värnpliktslagen (1941:967),
 2. 22 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst och 13 § andra stycket kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga,
 3. 32 § andra stycket civilförsvarskungörelsen (1960:377) och 15 § tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,
 4. 3 § förordningen (1986:616) om beredskapspolisen. Förordning (1986:705).

3 §  Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till chefen för försvarsdepartementet om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Organisation

4 §  Hur nämnden skall vara sammansatt föreskrivs i 30 § värnpliktslagen (1941:967).

5 §  Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef.

[S2]Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1981:917).

6 §  I 30 § värnpliktslagen (1941:967) finns bestämmelser om handläggning av ärenden enligt värnpliktslagen. Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör andra ärenden. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns dock särskilda bestämmelser om omröstning i vissa frågor.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt ordföranden eller chefen för kansliet att avgöra följande slag av ärenden:

 1. Ärenden när ett överklagande har återkallats.
 2. Andra slag av ärenden med två undantag. Undantagna är dels de ärenden som avses i 2 §, dels ärenden som är av det slag att de bör avgöras enligt bestämmelserna i 30 § värnpliktslagen. Förordning (1987:112).

7 §  Nämnden skall sammanträda i Stockholm, om det inte finns särskilda skäl för att den sammanträder på annan ort.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges, att ärenden som handläggs enligt 6 § andra stycket avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för kansliet eller på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som handläggs enligt 30 § värnpliktslagen (1941:967).

[S2]Chefen för kansliet har rätt att närvara när ett ärende föredras av annan. Förordning (1981:917).

9 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:898).

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

11 §  Hur ledamöter i nämnden skall förordnas föreskrivs i 30 § värnpliktslagen (1941:967).

[S2]Tjänster tillsätts och annan personal antas av nämnden.

Ändringar

Förordning (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

Förordning (1981:917) om ändring i förordningen (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 8, 9 §§

Förordning (1986:705) om ändring i förordningen (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-10-28

Förordning (1986:898) om ändring i förordningen (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:112) om ändring i förordningen (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-05-07

Ändring, SFS 1988:1037

  Omfattning
  upph.