FFFS 1991:17

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1991:17

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 kap. 1 § 3 stycket bankrörelselagen (1987:617) jämte 56 § 4.

bankrörelseförordningen (1987:647) samt 34 § fondkommissionslagen (1979:748) att bankinspektionens

föreskrifter (BFFS 1989:3 och BFFS 1989:5) om bankernas och fondkommissionsbolagens redovisning av skatt

på omsättning av vissa värdepapper skall upphöra att gälla denna dag.

Föreskrifterna i denna författning har beslutats den 17 december 1991.

ANDERS SAHLÉN

Birger Persson

(Kreditinstitutsavdelningen)