FFFS 2007:4

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00,

Fax +46 8 24 13 35.

Prenumerera via e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet;

beslutade den 22 januari 2007.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 9 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 2 § 11 förordningen (1991:1007)

om handel och tjänster på värdepappersmarknaden samt 30 § 39 och 40 förord-

ningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § I föreskrifterna anges vilka uppgifter om ränterisk i positioner utanför handels-

lagret som ska rapporteras till Finansinspektionen.

Föreskrifterna ska tillämpas av

1. kreditinstitut enligt definitionen i 1 kap. 3 § 12 lagen (2006:1371) om kapital-

täckning och stora exponeringar, och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap.

2 § första stycket 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

2. finansiella företagsgrupper enligt definitionen i 9 kap. 1 § och 2 § första stycket

1 lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar.

2 § Ränteriskexponeringen ska rapporteras per den 31 mars, 30 juni, 30 september

och 31 december. Rapporten ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den

30 april, 10 augusti, 31 oktober respektive den 31 januari. Sammanfaller balansdag

med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast den

tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Uppgifterna ska lämnas via Finansinspektionens webbplats, www.fi.se

. Se blanket-

ten i bilagan.

3 § I dessa föreskrifter avses med

ekonomiskt värde: nuvärdet av framtida kassaflöden,

ränterisk: risken att ogynnsamma ränterörelser leder till kapitalförluster,

ränterisk i övrig verksamhet: den ränterisk som uppstår i positioner utanför han-

delslagret.

4 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns

särskilda skäl.

FFFS 2007:4

Utkom från trycket

den 29 januari 2007

FFFS 2007:4

2

2 kap. Krav på rapportering av ränterisk

1 § Företaget ska beräkna och rapportera till Finansinspektionen vilken påverkan

en plötslig förändring av det allmänna ränteläget (räntechock) får på dess ekono-

miska värde.

2 § Räntechocken ska motsvara en plötslig och uthållig parallellförskjutning med

200 räntepunkter applicerad på de avkastningskurvor till vilka aktuella positioner

knyts vid rapporteringstillfället.

3 § Om en sådan räntechock resulterar i att företagets ekonomiska värde faller med

mer än 20 % i relation till dess kapitalbas, ska företaget lämna en redogörelse till

Finansinspektionen om vilka åtgärder som krävs för att reducera en sådan poten-

tiell nedgång.

3 kap. Grundläggande krav på ränteriskberäkning

1 § Beräkningen ska omfatta poster i övrig verksamhet som innehåller ränte-

villkor. Med detta avses såväl tillgångar och skuldposter i balansräkningen som

långa och korta positioner som inte tas upp i balansräkningen (utombalansposter).

2 § Beräkningarna ska ske separat för varje valuta som företaget har en tillgång

eller en skuld i. Företag med ränteriskexponering i fler än tio valutor behöver en-

dast beräkna ränterisken separat för de ur ränterisksynpunkt tio viktigaste valutor-

na. Ränteriskerna i de övriga valutorna får beräknas som om de vore i en och sam-

ma valuta.

Ränteriskerna i de olika valutorna ska nettosummeras till en total ränterisk. Om-

räkning till svenska kronor ska ske med de avistakurser som gäller vid beräknings-

tillfället.

3 § Samtliga tillgångar, skulder och utombalansposter ska beräknas till sitt ekono-

miska värde genom diskontering av framtida kassaflöden till ett nuvärde.

4 § Värderingen ska utgå från den tid som återstår till nästa räntejusteringstillfälle.

För tillgångar och skulder där företaget kan ändra räntan omedelbart, till exempel

sparkonton, ska räntebindningstiden antas vara en dag. Om företaget kan uppvisa

empiriskt stöd för antaganden som bättre avspeglar företagets faktiska exponering,

får företaget använda sina egna antaganden. Dessa ska finnas tillgängliga för Fi-

nansinspektionen.

4 kap. Arkivering

1 § De uppgifter som är underlag för rapporteringen till Finansinspektionen ska

dokumenteras på ett sätt som möjliggör kontroll i efterhand. Uppgifterna ska därför

sparas minst ett kalenderår efter upprättandet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2007, då Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 1998:11) om rapportering av ränteriskexponering ska upphöra att

gälla.

FFFS 2007:4

3

INGRID BONDE

Göran Nirdén

RÄNTERISKRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

A. Ränteriskrapport

Plötslig och uthållig förskjutning av avkastningskurvan

Förändring av beräkningsmetoder och/eller antaganden

A1

Beräkningsmetoder och/eller antaganden har förändrats sedan föregående rapporteringstillfälle

Ja

Nej

1

Kapitalbas

A2

Kapitalbas

A3

Kapitalbas exklusive utvidgad del

12

Absolut risk

Risk,

Risk i kapitalbasen

% av kapitalbas

A

4

200 räntepunkter upp

A

5

200 räntepunkter ned