FFFS 2009:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 11 december 2009.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 48 §§ förordningen (1995:1600) om

årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag samt

19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 1 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. allmänna råd 1, 3 och 4 ska ha följande lydelse,

dels att 7 kap. 2 § samt rubriken närmast före 7 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att 8 kap. 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att allmänna råd 8 och 14 §§ i bilaga 2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

Allmänna råd

1. Alla institut bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder,

om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning eller följer av

dessa föreskrifter och allmänna råd.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas av institut

som omfattas av standardens tillämpningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av institut

som omfattas av standardens tillämpningsområde.

Internationella redovisningsstandarder som inte är godkända får tillämpas i

den utsträckning de inte strider mot godkända internationella redovisnings-

standarder, lag eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna

råd.

2. Alla institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommen-

dation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om inte annat följer av lag

eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om

årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L

372, 31.12 1986, s. 1–17, Celex 31986L0635), senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1–7, Celex 32006L0046).

FFFS 2009:11

Utkom från trycket

den 18 december 2009

FFFS 2009:11

2

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 2, om inte annat följer av lag eller annan författning

eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

3. Utöver vad som följer av 2, tillämpas internationella redovisningsstandar-

der med följande begränsningar på grund av lagen (1995:1559) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

a) Företag bör inte redovisas som moderföretag och dotterföretag om en

ägarandel saknas, se 1 kap. 4 § samma lag och 1 kap. 4 § årsredovisnings-

lagen (1995:1554). Om ett företag saknar ägarandel men ändå har ett be-

stämmande inflytande över ett annat företag, bör det förstnämnda företaget

lämna tilläggsupplysningar för att ge en rättvisande bild, se 2 kap. 2 § lagen

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 2 kap. 3 § års-

redovisningslagen. Det andra företaget bör ange vilket företag som har

bestämmande inflytande utan ägarandel och hur inflytandet kan utövas.

b) Redovisningen av ett instrument eller dess delar som en skuld eller eget

kapital i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren, tillämpas

inte hos utgivaren till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras

som ett eget kapital enligt lag eller annan författning, se 5 kap. 1 och 4 §§

lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och

5 kap.14 och 15 §§årsredovisningslagen.

Utgivaren bör i en not lämna

upplysningar om klassificeringen i enlighet med den ekonomiska inne-

börden.

c) Nedskrivningar som gjorts före ikraftträdandet av lagen om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag, får inte återföras, se punkt 5 i

övergångsbestämmelserna vid införande av årsredovisningslagen. Upplys-

ningar om att en nedskrivning inte har återförts av detta skäl och bedöm-

ningen av effekten på företagets ställning och resultat bör lämnas i en not.

d) Upplysningar om eget kapital enligt 5 kap. 1 och 2 §§ lagen om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte lämnas i en not

till den del informationen ingår i en rapport över förändring i eget kapital,

om en notupplysning lämnas med hänvisning till denna rapport.

4. Utöver vad som följer av 2 och 3 tillämpas internationella redovisnings-

standarder, RFR 2 Redovisning för juridiska personer, och uttalanden från

Rådet för finansiell rapportering (UFR) med följande anpassningar.

a) Avistaköp eller avistaförsäljningar bör redovisas per affärsdagen. Med

avistaköp och avistaförsäljning avses, när det gäller transaktioner på den

svenska marknaden, avtal med leverans inom; tre bankdagar på penning- och

obligationsmarknaden eller aktiemarknaden samt två bankdagar på råvaru-

marknaden eller valutamarknaden.

b) Vad som anges om balanserade vinstmedel i internationella redovisnings-

standarder eller Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer bör

istället avse Andra fonder post 12 i sparbanker, se 5 kap. 4 § lagen om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

c) Innehav för handel enligt IAS 39 Finansiella instrument; Redovisning och

värdering, bör redovisas som Innehav för handelsändamål enligt årsredovis-

ningslagen.

FFFS 2009:11

3

d) Ett institut bör inte tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer

punkt 73 om undantag från att tillämpa IAS 39.

e) Onoterade institut får trots tidsbegränsningarna i godkända internationella

redovisningsstandarder och RFR 2 Redovisning för juridiska personer

tillämpa följande lättnadsregler när företaget första gången tillämpar god-

kända internationella redovisningsstandarder:

– Undantaget från kravet att räkna om jämförande information avseende IAS

32 Finansiella instrument: Klassificering och IAS 39 enligt punkt 36 A i

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas.

– Punkt 4 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer om utnyttjande av

vissa förenklingsregler i IFRS 1, jfr bland annat punkt 25 A, 25 F, 27 och 34

B i IFRS 1.

– Punkt 36 C i IFRS 1 om undantag från kravet att presentera jämförande in-

formation enligt IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

Lättnadsreglerna i punkt 20 och 20 A i IFRS 1 får tillämpas även om IAS 19

Ersättningar till anställda tillämpas första gången under senare räkenskapsår

än övriga standarder.

f) En leasegivare som med stöd av RFR 2 Redovisning för juridiska personer

redovisar ett finansiellt leasingavtal som ett operationellt leasingavtal

– får göra avskrivningar på den utleasade tillgången enligt annuitetsmetoden,

även om det inte skulle vara förenligt med IAS 17 Leasingavtal, jfr IAS 17

punkt 53, och

– bör tillämpa reglerna för finansiella leasingavtal när det gäller nedskriv-

ningar och återföringar av nedskrivningar avseende den utleasade tillgången,

jfr IAS 39 punkt 63–65.

g) Även institut som tillämpar undantaget från IAS 19 i RFR 2 Redovisning

för juridiska personer och redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt

dessa principer, får redovisa räntedelen av årets pensionskostnader i

post 9 Allmänna administrationskostnader.

h) Ett institut bör inte tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer

punkt 59 som avser undantag från IAS 32 om klassificering av ett finansiellt

instrument såsom skuld respektive eget kapital. I stället bör 3 b tillämpas.

5. Ett onoterat institut, som inte är en bank eller ett kreditmarknadsföretag,

vars balansomslutning för de två senaste räkenskapsåren inte överstiger

1 000 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, behöver

enbart lämna upplysningar enligt följande godkända internationella redovis-

ningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplys-

ningar om kapital.

– IAS 7 Kassaflödesanalys.

– IAS 10 Händelser efter balansdagen.

– IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, med de tillägg som framgår av

punkt 32 och 33 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 17 Leasingavtal, med de undantag och tillägg som framgår av punkt

34 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 18 Intäkter.

– IAS 19 Ersättningar till anställda, med de undantag och tillägg som fram-

går av RFR 2 Redovisning för juridiska personer punkt 38, om pensions-

förpliktelserna är av väsentlig storlek.

FFFS 2009:11

4

– IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

– IAS 23 Lånekostnader, med det tillägg som framgår av punkt 45 i RFR 2

Redovisning för juridiska personer.

– IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

– IAS 38 Immateriella tillgångar, med det tillägg som framgår av punkt 67

och 70 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 76 i

RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Första stycket bör inte tillämpas om institutet

– upprättar eller omfattas av en koncernredovisning där IAS-förordningen

tillämpas,

– i andra fall upprättar eller omfattas av en koncernredovisning enligt lagen

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag som omfattar minst ett annat finansiellt

företag, eller

– har en internationell anknytning.

Ett företag bör i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper ange om

lättnaden har tillämpats, jfr 5 kap. 20 §.

I andra stycket menas med finansiellt företag ett kreditinstitut, värdepappers-

bolag, försäkringsföretag eller motsvarande utländskt företag och med en

internationell anknytning att institutet bedriver gränsöverskridande verksam-

het eller har filial utomlands eller ingår i samma koncern som minst ett

utländskt finansiellt företag.

Oavsett första–tredje styckena behöver inte filialer till ett utländskt företag

lämna några upplysningar enligt godkända internationella redovisnings-

standarder eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

7 kap.

Koncernredovisning

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder

(

IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om institutet är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 8 § (lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett moderföretag som tillämpar 7 kap. 7 och 8 §§ lagen om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag ska i koncernredovisningen tillämpa reglerna i

a) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

b) 5 kap. 20 § om föreskriftsenlighet,

c) 6 kap. 1 § om förvaltningsberättelse, varvid första stycket ska tillämpas enbart i

den del stycket hänvisar till följande föreskrifter och allmänna råd i bilaga 4,

– 1 § om upplysningar om verksamheten,

– 2 § om nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning av rörelse-

regler, och

– de allmänna råden under 2 § om upplysningar om övervärden i fondförsäkrings-

rörelse,

d) 6 kap. 2–4 §§ om femårsöversikter och kapitaltäckningsanalys.

FFFS 2009:11

5

Allmänna råd

Institut som tillämpar IAS-förordningen bör tillämpa Rådet för finansiell

rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler

för koncerner. RFR 1 bör tillämpas med de avvikelser och tillägg som följer

av bestämmelser i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-

persbolag, se 7 kap. 7 § samma lag.

De uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som anges i 2 kap. all-

männa råd 2, bör tillämpas på samma sätt som RFR 1 Kompletterande

redovisningsregler för koncerner.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

Kapitaltäckningsanalys i finansiella holdingföretag

En kapitaltäckningsanalys ska ingå i koncernredovisningen för ett finansiellt

holdingföretag enligt 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag. Analysen ska enligt hänvisningen till

6 kap. 3 § samma lag avse den finansiella företagsgrupp för vilken holding-

företaget är moderföretag.

Kapitaltäckningsanalysen ska även avse ett finansiellt konglomerat, om

holdingföretaget är skyldigt att rapportera kapitaltäckningen för konglo-

meratet till en tillsynsmyndighet.

Närmare regler om kapitaltäckningsanalysens innehåll finns i 6 kap. 4 §.

8 kap.

1 § Reglerna i 2–4 kap. om årsredovisning ska tillämpas när delårsrapporter upp-

rättas.

Allmänna råd

En onoterad juridisk person behöver inte lämna uppgifter enligt IAS 34

Delårsrapportering, utöver de uppgifter som följer av 9 kap. lagen om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

5 § Ett institut som i koncernredovisningen tillämpar 7 kap. 7 och 8 §§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska i en

delårsrapport för koncernen enbart tillämpa 2–4 §§.

FFFS 2009:11

6

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas

på årsbokslut, årsredovisningar, och koncernredovisningar som upprättas för räken-

skapsår som inleds efter den 31 december 2009.

MARTIN ANDERSSON

Eva

Sterner

FFFS 2009:11

7

Bilaga 2

Resultaträkningens poster

8 §

2

Post 7 — Nettoresultat av finansiella transaktioner. Här redovisas

1. nettovinster eller nettoförluster av handel med dels finansiella instrument som

innehas för handel (inklusive derivat) eller som utgör finansiella tillgångar som kan

säljas, dels ädla metaller,

2. andra redovisade värdeförändringar på sådana finansiella instrument som avses

i 1 och ädla metaller, och

3. nettovinster eller nettoförluster av valutatransaktioner samt andra redovisade

värdeförändringar av tillgångar och skulder i utländsk valuta i den mån de kan

hänföras till valutakursförändringar.

Första stycket tillämpas inte på nettovinster, nettoförluster eller värdeförändringar

som redovisas direkt mot delpost 12.c Fond för verkligt värde.

Nettovinster, nettoförluster eller värdeförändringar som enligt 2 och 4 §§ redovisas

som ränta ska dock inte tas upp här.

Allmänna råd

Här kan redovisas nettoresultat och värdeförändringar avseende finansiella

garantier som är derivat.

Nettovinster, nettoförluster och andra redovisade värdeförändringar avse-

ende handel med utsläppsrättigheter och elcertifikat kan redovisas under

denna post.

Ett institut som i sin resultaträkning avviker från bestämmelserna om sam-

manslagning av poster eller bestämmelserna om nettoredovisning enligt

IAS 1 bör i stället göra uppdelningen i en not.

Under denna post bör nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas

redovisas.

14 §

3

Post 13 — Nedskrivningar av finansiella tillgångar. Här redovisas kost-

nader för nedskrivningar av sådana finansiella tillgångar som tas upp under

– Obligationer och andra räntebärande värdepapper (Tillgångar, post 5),

– Aktier och andelar (som inte ingår i post 7 eller 8) (Tillgångar, post 6),

– Aktier och andelar i intresseföretag (Tillgångar, post 7), eller

– Aktier och andelar i koncernföretag (Tillgångar, post 8).

Allmänna råd

Nedskrivningar av finansiella tillgångar som kan säljas bör inte redovisas

här. Dessa bör redovisas under Nettoresultat av finansiella transaktioner

(post 7).

2 Artikel 32 i direktiv 86/635/EEG.

3 Artikel 34 i direktiv 86/635/EEG.