FFFS 2010:3

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 8 juli 2010.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 10 §, 3 kap. 29 § 1, 3

första ledet, 4 och 5, 8 kap. 27 § 1 lagen (2010:751) om betaltjänster och 5 § 1, 2, 4

första ledet, 5–9 förordningen (2010:1008) om betaltjänster.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för betalningsinstitut och registre-

rade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap.),

– ansökan om undantag från tillståndsplikt (3 kap.),

– tillhandahållande av ytterligare betaltjänster (4 kap.),

– gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut (5 kap.),

– ägar- och ledningsprövning (6 kap.),

– övriga anmälnings- och tillståndspliktiga förfaranden (7 kap.),

– organisatoriska krav för betalningsinstitut (8 kap.),

– kapitalkrav för betalningsinstitut (9 kap.),

– uppdragsavtal (10 kap.),

– skydd av medel för genomförande av betalningstransaktioner (11 kap.),

– rapportering av uppgifter till Finansinspektionen (12 kap.).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna och de allmänna råden har

samma betydelse och tillämpningsområde som i 1 kap.24 §§ lagen (2010:751)

om betaltjänster.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om

betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG,

2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319,

5.12.2007, s. 1., Celex 32007L0064).

FFFS 2010:3

Utkom från trycket

den 15 juli 2010

FFFS 2010:3

2

2 kap. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för aktiebolag och ekonomiska före-

ningar (nedan företag) som ansöker om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster som

betalningsinstitut enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

Ett företag ska i sin ansökan om tillstånd lämna de uppgifter som anges i 2

8 §§.

Allmänna råd

Företaget bör använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspek-

tionens webbplats.

2 § Ett företag ska i sin ansökan ange vilken eller vilka av de betaltjänster enligt

1 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster som det ansöker om att få tillhanda-

hålla.

Ansökan ska innehålla företagets namn, organisationsnummer och verksamhets-

adress samt vara undertecknad av behörig företrädare för företaget.

3 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad

enligt 9

22 §§.

Ägarförhållanden

4 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka fysiska och juridiska

personer som har ett kvalificerat innehav i företaget.

Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap. 2 §.

Vidare ska företaget lämna uppgift om vilka fysiska eller juridiska personer som

det har eller förväntas få nära förbindelser med enligt 1 kap. 5 § lagen (2010:751)

om betaltjänster.

Om företaget ingår i en grupp där det ingår andra betalningsinstitut, kreditinstitut,

värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag, ska dessa företag anges

med namn och organisationsnummer.

Ledningsförteckning

5 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och even-

tuella suppleanter som ingår i företagets styrelse. Det ska även framgå vem som är

styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör

om en sådan har utsetts samt vem som är den verkställande direktörens eventuella

ställföreträdare. Det ska också framgå vilken person som är ansvarig för

betaltjänstverksamheten och dennes eventuella ersättare.

Företaget ska för samtliga dessa personer bifoga de uppgifter för ledningsprövning

som framgår av 6 kap. 7 §.

FFFS 2010:3

3

Ekonomiska förhållanden

6 § Ett företag ska i ansökan lämna en prognos för de tre närmaste verksamhets-

åren. Prognosen ska omfatta

1. balans- och resultaträkning,

2. analys av kapitalkraven, samt

3. hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar företagets startkapital.

Prognosen ska redovisa vilka antaganden som den bygger på. Det ska särskilt

anges vilket antagande om den totala summan av betalningstransaktioner per år

som företaget bygger prognosen på.

Företaget ska i prognosen redogöra för hur det avser att finansiera betaltjänst-

verksamheten.

7 § Ett företag ska i sin ansökan ange vilken metod för beräkning av kapitalkrav

enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster som företaget vill använda.

Företaget ska ange skäl för den valda metoden och, om det inte är uppenbart att det

inte behövs, även bifoga prognoser för de samtliga tre metoder som anges i lagen.

Prognoserna ska avse de två närmaste verksamhetsåren.

Allmänna råd

På Finansinspektionens webbplats beskrivs hur ett företag regelbundet ska

rapportera kapitalbas/kapitalkrav till myndigheten. Företaget bör använda

den uppställningsform som anges här när det upprättar sina prognoser.

Pågående domstolsprocesser m.m.

8 § Ett företag ska i sin ansökan ange om det är part i en pågående domstols-

process eller ett skiljeförfarande som kan innebära en ekonomisk osäkerhet och

risk för företagets betaltjänstverksamhet och, om så är fallet, lämna närmare

uppgifter om detta.

Verksamhetsplanens innehåll

Företagets verksamhet

9 § I ett företags verksamhetsplan ska det finnas

1. en utförlig beskrivning av den betaltjänstverksamhet som företaget avser att

bedriva och

2. detaljerade flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för

de betaltjänster som företaget avser att tillhandahålla.

Om företaget tar emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från

allmänheten ska det lämna uppgift om vilket eller vilka nationella eller internatio-

nella system för betalningar som företaget avser att delta i.

FFFS 2010:3

4

Organisation

10 § I verksamhetsplanen ska det ingå en schematisk översikt av hur verksamheten

i ett företag ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för

respektive område eller funktion.

I verksamhetsplanen ska det vidare ingå en närmare beskrivning av de olika

områdena eller funktionerna i betaltjänstverksamheten samt en övergripande

redogörelse för de åtgärder som utförs inom respektive del.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

11 § Om ett företag även driver eller avser att driva närliggande tjänster och annan

verksamhet än sådan som avser betaltjänster, ska företaget i verksamhetsplanen

redogöra för denna verksamhet och dess omfattning, samt för hur företaget

säkerställer att dess finansiella sundhet och Finansinspektionens möjligheter att

utöva tillsyn över företaget inte försämras.

Skydd av medel för genomförande av betalningstransaktioner

12 § Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det avser att uppfylla

kravet på att skydda de medel som innehas för att genomföra betalningstransak-

tioner enligt 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster samt 11 kap. dessa

föreskrifter.

Uppdragsavtal

13 § Om ett företag har lagt ut eller avser att lägga ut verksamhet på någon annan

att utföra ett arbete eller funktioner som avser betaltjänster, ska företaget i sin

verksamhetsplan lämna uppgifter om till vem det ger eller avser att ge uppdraget

samt redogöra för uppdragets omfattning.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det säkerställer att

1. de villkor som framgår av 3 kap. 28 § andra stycket lagen (2010:751) om

betaltjänster och 10 kap. dessa föreskrifter uppfylls, samt

2. företaget i övrigt följer lagen om betaltjänster och andra författningar som

reglerar företagets verksamhet när det har lagt ut arbete eller funktioner som avser

betaltjänster på uppdragstagare.

Företaget ska till verksamhetsplanen även bifoga de uppdragsavtal som det har

ingått, eller avser att ingå, som avser funktioner som är av väsentlig betydelse för

dess betaltjänstverksamhet.

Betaltjänster via ombud i Sverige

14 § Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det anlitar eller avser att

anlita ombud i betaltjänstverksamheten och vilka betaltjänster som ombudet ska

utföra för företagets räkning.

Företaget ska även lämna den information om respektive ombud som framgår av

3 kap. 17 § lagen (2010:751) om betaltjänster, inklusive ombudets person- eller

organisationsnummer.

FFFS 2010:3

5

Betaltjänster genom gränsöverskridande verksamhet

15 § Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att tillhanda-

hålla betaltjänster genom att gränsöverskrida med verksamhet på det sätt som

anges i 3 kap.18, 19, 21 och 23 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

16 § I verksamhetsplanen ska det anges hur ett företags it-verksamhet för betal-

tjänster ska vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av

systemens funktioner och användningsområden, samt en redogörelse för vilka

funktioner för sekretesskydd som används för att hindra obehöriga att ta del av

sekretessbelagd information i betaltjänstverksamheten.

Det ska även anges om företaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra,

samt hur företaget i förekommande fall avser att hantera sekretessfrågor i betal-

tjänstverksamheten med anledning av detta.

Regelefterlevnad

17 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att säkerställa att

det följer de regler som gäller för betaltjänstverksamhet.

Företaget ska till verksamhetsplanen även bifoga en instruktion för regelefter-

levnad enligt 8 kap. 6 §.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur en funktion för

regelefterlevnad ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Riskhantering och riskkontroll

18 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att identifiera,

mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som betaltjänstverk-

samheten är förknippad med.

Företaget ska till verksamhetsplanen även bifoga en instruktion för riskhantering

enligt 8 kap. 9 §.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur en funktion för

riskkontroll ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Internrevision

19 § Ett företag som har en funktion för internrevision enligt 8 kap. 11 § ska i

verksamhetsplanen redogöra för hur denna funktion ska vara utformad och hur dess

arbete ska bedrivas.

Klagomålshantering

20 § Av verksamhetsplanen ska det framgå vilka rutiner enligt 8 kap. 12 § som

företaget avser att tillämpa för att hantera klagomål från betaltjänstanvändare.

FFFS 2010:3

6

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

21 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att driva arbetet

med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i betaltjänstverksam-

heten. Uppgifter ska lämnas om vem som är företagets centralt funktionsansvariga i

dessa frågor. Till verksamhetsplanen ska företaget även bifoga interna regler om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Händelser av väsentlig betydelse

22 § Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner det har för att

rapportera händelser av väsentlig betydelse till Finansinspektionen enligt 12 kap.

4 och 5 §§.

3 kap. Ansökan om undantag från tillståndsplikt

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för juridiska och fysiska personer som

ansöker om att undantas från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751) om

betaltjänster för att i stället tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänst-

leverantör.

Allmänna råd

Det ansökningsformulär som Finansinspektionen tillhandahåller på sin

webbplats bör användas.

Juridisk person

2 §

En juridisk person ska när den ansöker om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2 och 8 §§.

Ansökan ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 3–8 §§.

3 § Ansökan ska innehålla en prognos av den totala summan av förväntade

betalningstransaktioner för de två första verksamhetsåren. Prognosen ska redovisa

vilka antaganden den bygger på.

En juridisk person som redan vid ansökningstillfället driver betaltjänstverksamhet

ska även lämna uppgifter om de den totala summan av de betalningstransaktioner

som den juridiska personen utfört under de senaste tolv månaderna.

4 § I ansökan ska det lämnas en förteckning över de som har ett kvalificerat

innehav i den juridiska personen.

Den juridiska personen ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår

av 6 kap. 3 § 1

3 och 6 kap. 4 § 1

4.

5 § En juridisk person ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och

eventuella suppleanter eller motsvarande som ingår i dess styrelse. Det ska även

anges vem som är styrelsens ordförande. Om verkställande direktör utsetts ska det

framgå vem det är och den verkställande direktörens eventuella ställföreträdare.

Det ska också framgå vilken person som är ansvarig för betaltjänstverksamheten

och dennes eventuella ersättare.

FFFS 2010:3

7

För samtliga ovan nämnda personer ska de uppgifter för ledningsprövning bifogas

som framgår av 6 kap. 8 §.

6 § En juridisk person ska bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt 2

kap.:

9

14 §§,

17 § första stycket,

– 18 § första stycket, och

21 §.

7 § Det ska framgå av verksamhetsplanen vilka rutiner den juridiska personen har

för att övervaka att villkoren för att undantas från tillståndsplikt enligt 2 kap.

3 lagen (2010:751) om betaltjänster vid var tid är uppfyllda och för att underrätta

Finansinspektionen enligt 2 kap. 4 § samma lag.

8 § En juridisk person ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner den har

för att fastställa den totala summan av de betalningstransaktioner som den juridiska

personen utför under en månad.

Det ska även framgå hur den juridiska personen säkerställer att den halvårsvisa

rapporteringen av dessa uppgifter kommer in till Finansinspektionen enligt 12 kap.

9 §.

Fysisk person

9 § En fysisk person ska i sin ansökan om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2 och 8 §§.

Ansökan för en fysisk person ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 10–

12 §§.

10 § Ansökan för en fysisk person ska innehålla en prognos av den totala summan

av förväntade betalningstransaktioner för de två första verksamhetsåren. Prognosen

ska redovisa vilka antaganden den bygger på.

En fysisk person som redan vid ansökningstillfället driver betaltjänstverksamhet

ska även lämna uppgifter om de totala faktiska betalningstransaktionerna under de

senaste tolv månaderna.

11 § För den fysiska personen och den person som är ansvarig för betaltjänstverk-

samheten ska de uppgifter för ledningsprövning bifogas som framgår av 6 kap. 8 §.

12 § En fysisk person ska bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt 6

8 §§.

4 kap. Tillhandahållande av ytterligare betaltjänster

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer som vill tillhandahålla ytterligare betaltjänster utöver de

som tidigare registrerats av Finansinspektionen.

FFFS 2010:3

8

Betalningsinstitut

2 § Ett betalningsinstitut ska i sin ansökan om att få tillhandahålla ytterligare

betaltjänster bifoga handlingar och upplysningar enligt 2 kap.:

– 2 §, samt

– 6 § första och andra stycket om kapitalkravet enligt 3 kap. 1 § lagen (2010:751)

om betaltjänster ändras till följd av de ytterligare betaltjänster institutet ansöker om

att få tillhandahålla.

Institutet ska i sin ansökan även lämna en uppdaterad verksamhetsplan med

ändringar gjorda enligt 2 kap. följande paragrafer:

– 9 § första stycket,

– 10 och 12 §§ om institutet förändrar något av detta till följd av en ytterligare

betaltjänst som det ansöker om att tillhandahålla,

– 13 § om en ytterligare betaltjänst helt eller delvis ska uppdras åt någon annan att

utföra,

– 14 § om en ytterligare betaltjänst ska tillhandahållas genom ombud,

– 17 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur institutet

bedriver sitt arbete för att säkerställa att det följer de regler som gäller för

betaltjänstverksamheten,

– 18 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur institutet

bedriver sitt arbete för att hantera de risker som finns i betaltjänstverksamheten,

– 19 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas förändrar behovet av en

funktion för internrevision, eller förändrar hur den befintliga funktionen är

utformad och bedriver sitt arbete, samt

– 21 § om institutets interna regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

behöver förändras till följd av de ytterligare betaltjänster institutet ansöker om att

få tillhandahålla.

3 § Ett betalningsinstitut ska i sin ansökan lämna en uppdaterad beräkning enligt

2 kap. 6 § första stycket 1–3 för det nästkommande verksamhetsåret som även

innehåller de förändringar som ytterligare betaltjänster medför.

Registrerad betaltjänstleverantör

4 § En registrerad betaltjänstleverantör ska i sin anmälan om att tillhandahålla

ytterligare betaltjänster bifoga handlingar och upplysningar enligt 2 kap. 2 §.

Den registrerade betaltjänstleverantören ska i sin anmälan även bifoga en

uppdaterad verksamhetsplan med ändringar gjorda enligt 2 kap. följande para-

grafer:

– 9 § första stycket,

FFFS 2010:3

9

– 10 § samt 12 § om den registrerade betaltjänstleverantören förändrar något av

detta till följd av en ytterligare betaltjänst som anmäls,

– 13 § om en ytterligare betaltjänst helt eller delvis ska uppdras åt någon annan att

utföra,

– 14 § om en ytterligare betaltjänst ska tillhandahållas genom ombud,

– 17 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas påverkar hur den

registrerade betaltjänstleverantören säkerställer att den följer de regler som gäller

för betaltjänstverksamheten,

– 19 § om en ytterligare betaltjänst som ska tillhandahållas förändrar behovet av

den eventuella funktionen för internrevision, eller förändrar hur den befintliga

funktionen är utformad och bedriver sitt arbete,

– 21 § om den registrerade betaltjänstleverantörens interna regler mot penningtvätt

och finansiering av terrorism behöver förändras till följd av de ytterligare

betaltjänster den anmäler.

5 §

Anmälan ska också innehålla en prognos av den totala summan av förväntade

betalningstransaktioner för det nästkommande verksamhetsåret. Prognosen ska

redovisa vilka antaganden den bygger på.

5 kap. Gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut

1 § De allmänna råden i detta kapitel anger hur ett betalningsinstitut som avser att

tillhandahålla betaltjänster genom ombud, filial, eller gränsöverskridande verksam-

het inom EES enligt 3 kap.18, 19 och 21 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster, bör

underrätta Finansinspektionen.

Allmänna råd

Ett betalningsinstitut bör använda de formulär som finns på Finansinspek-

tionens webbplats. Formulären finns på både svenska och engelska.

Finansinspektionen lämnar formulären vidare till tillsynsmyndigheten i det

land där verksamheten ska bedrivas. Om institutet lämnar formulären på

svenska till Finansinspektionen bör det därför samtidigt lämna ifyllda

formulär på engelska.

6 kap. Ägar- och ledningsprövning

1 § Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka uppgifter ett betalningsinstitut eller

en registrerad betaltjänstleverantör och dess ägare ska lämna till Finansinspek-

tionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning betalningsinstitut

2 § En ansökan om tillstånd att förvärva eller att öka ett kvalificerat innehav i ett

betalningsinstitut ska göras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

FFFS 2010:3

10

Ägarprövning registrerad betaltjänstleverantör

3 § En ansökan om tillstånd för en fysisk person att förvärva ett kvalificerat

innehav i en registrerad betaltjänstleverantör som är en juridisk person, ska

innehålla

1. uppgifter som identifierar förvärvaren,

2. en beskrivning av ägarkedjan före och efter förvärvet,

3. uppgifter om förvärvarens anseende,

4. uppgifter om storlek på, tidpunkt för, och syfte med förvärvet, och

5. uppgifter om hur förvärvet ska finansieras.

4 § En ansökan om tillstånd för en juridisk person att förvärva ett kvalificerat

innehav i en registrerad betaltjänstleverantör som är en juridisk person, ska

innehålla

1. uppgifter som identifierar förvärvaren, samt uppgifter om dess verksamhet,

2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i förvärvaren, deras

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

3. en beskrivning av ägarkedjan före och efter förvärvet,

4. uppgifter om förvärvarens anseende,

5. uppgifter om storlek på, tidpunkt för, och syfte med förvärvet, och

6. uppgifter om hur förvärvet ska finansieras.

5 § När en registrerad betaltjänstleverantör som är juridisk person får kännedom

om att aktier eller andelar i den registrerade betaltjänstleverantören förvärvats

enligt 3 eller 4 §§, eller avyttrats så att ett tidigare kvalificerat innehav inte längre

är kvalificerat, ska den snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finans-

inspektionen.

6 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en

registrerad betaltjänstleverantör som är en juridisk person, ska den kvalificerade

innehavaren snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till

Finansinspektionen.

En sådan ändringsanmälan ska innehålla uppgifter som identifierar de nya styrelse-

och ledningspersonerna, samt uppgifter om deras utbildning, arbetslivserfarenhet,

andra uppdrag och anseende.

Allmänna råd

Vid anmälningar enligt 3, 4 och 6 §§ bör de formulär användas som finns

på Finansinspektionens webbplats.

Ledningsprövning betalningsinstitut

7 § Ett betalningsinstitut ska snarast anmäla en förändring av dess styrelse eller

ledande befattningshavare i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

Vid byte av ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare ska

motsvarande uppgifter enligt första stycket lämnas för den personen.

FFFS 2010:3

11

Ledningsprövning registrerad betaltjänstleverantör

8 § En registrerad betaltjänstleverantör som är en juridisk person ska till Finans-

inspektionen snarast anmäla en förändring av dess styrelse, ledande befattnings-

havare eller ansvarig person för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföre-

trädare.

En sådan anmälan ska innehålla uppgifter som identifierar styrelse- och lednings-

personer, samt uppgifter om deras utbildning, arbetslivserfarenhet, andra uppdrag,

och anseende.

Vad som anges i första och andra stycket om styrelse eller ledande befattnings-

havare, ska tillämpas på motsvarande sätt när det gäller behöriga företrädare i de

juridiska personer där sådana inte förekommer eller annars inte har utsetts.

Allmänna råd

En registrerad betaltjänstleverantör bör använda de formulär som finns på

Finansinspektionens webbplats.

7 kap. Övriga anmälnings- och tillståndspliktiga förfaranden

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om övriga anmälnings- och tillståndspliktiga

förfaranden enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Uppdragsavtal

2 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska i en anmälan

enligt 3 kap. 28 § första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster lämna de upp-

gifter om uppdragsavtal som anges i 2 kap. 13 §.

Betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska lämna

anmälan till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet ska träda i kraft.

Betaltjänster via ombud i Sverige

3 § En anmälan enligt 3 kap. 17 § första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster

från ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör, ska innehålla de

uppgifter som anges i 2 kap. 14 §.

Ändring av närliggande tjänster och annan verksamhet

4 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som även avser

att tillhandahålla närliggande tjänster eller driva annan verksamhet än att tillhanda-

hålla betaltjänster ska anmäla det till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla

de uppgifter som anges i 2 kap. 10 § första stycket samt 11 §.

Betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska göra anmälan

till Finansinspektionen senast en månad innan de närliggande tjänsterna avses börja

tillhandahållas eller annan verksamhet börjar drivas.

FFFS 2010:3

12

Möjlighet att uppskatta den andel av betaltjänstanvändares medel som ska

skyddas

5 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska, i en ansökan

om tillstånd enligt 3 kap. 7 § tredje stycket lagen (2010:751) om betaltjänster att

göra en uppskattning på grundval av historiska uppgifter, lämna uppgifter som

visar hur stor andel av medlen per månad som företaget har använt till

betalningstransaktioner. Uppgifterna ska minst omfatta de två föregående

verksamhetsåren.

8 kap. Organisatoriska krav för betalningsinstitut

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om hur ett betalningsinstitut ska organisera

sin betaltjänstverksamhet samt vilka rutiner det ska ha för att institutet ska uppfylla

kravet på tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster

enligt 2 kap. 6 § 2 a lagen (2010:751) om betaltjänster.

Allmänna organisatoriska krav

2 § Ett betalningsinstitut ska ha

1. dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger rapporteringsvägar samt en

organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner och ansvarsområden,

2. interna kontrollmekanismer som säkerställer att beslut och rutiner följs på alla

nivåer inom institutet, och

3. en effektiv intern rapportering och spridning av information internt i institutet.

Institutet ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till betaltjänstverksamhetens

art, omfattning och komplexitet.

3 § Ett betalningsinstitut ska ha organisatoriska rutiner för att minimera riskerna

för förlust av betaltjänstanvändares medel till följd av missbruk av medlen,

bedrägerier, dålig administration, bristande dokumentation eller försumlighet m.m.

4 § Ett betalningsinstitut ska övervaka och regelbundet utvärdera sina interna

kontrollmekanismer, instruktioner och rutiner som införts enligt 1–3 §§ för att

säkerställa att de är aktuella, effektiva och lämpliga. Institutet ska dessutom vidta

åtgärder för att rätta till eventuella brister.

5 § Styrelsen och den verkställande direktören ska säkerställa att de får

regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter om de områden som omfattas

av bestämmelserna i detta kapitel om regelefterlevnad och riskkontroll, samt i

tillämpliga fall internrevision. Rapporterna ska bland annat innehålla uppgifter om

vilka åtgärder som har vidtagits vid brister.

Regelefterlevnad (compliance)

6 § Ett betalningsinstitut ska ha aktuella och lämpliga instruktioner och rutiner för

att kunna upptäcka vilka risker som finns för att institutet inte fullgör sina

förpliktelser enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och andra författningar som

reglerar institutets betaltjänstverksamhet.

Institutet ska även införa lämpliga rutiner och vidta åtgärder för att minimera dessa

risker.

FFFS 2010:3

13

Institutet ska ta hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och komplexi-

tet när det utformar instruktioner och rutiner.

7 § Ett betalningsinstitut ska ha en effektiv funktion för regelefterlevnad.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera och bedöma om de åtgärder och rutiner som ska införas enligt 6 §

andra stycket är lämpliga och effektiva,

2. utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i institutets

regelefterlevnad, samt

3. ge råd och stöd till personer som är ansvariga för betaltjänstverksamheten och

för institutets ombud, så att betaltjänstverksamheten drivs enligt lagen (2010:751)

om betaltjänster samt andra författningar som reglerar institutets betaltjänst-

verksamhet.

8 § För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter

korrekt ska styrelsen och den verkställande direktören ansvara för att

1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt

tillgång till all relevant information,

2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering till

företagsledningen om regelefterlevnad enligt kraven i 5 §,

3. de personer som ingår i funktionen arbetar oberoende och inte deltar i utförandet

av betaltjänster i verksamhet som de kontrollerar, och

4. metoden för att fastställa ersättning till anställda som ingår i funktionen inte

äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, deras objektivitet.

Ett institut är dock inte skyldigt att uppfylla kraven enligt första stycket 3 och 4 om

det med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och komplexitet kan

visa att dessa krav inte är proportionerliga och att dess funktion för

regelefterlevnad fortfarande är effektiv.

Riskhantering

9 § Ett betalningsinstitut ska ha instruktioner och rutiner för riskhantering i syfte

att identifiera och hantera de risker som finns i dess betaltjänstverksamhet.

10 § Ett betalningsinstitut ska ha en effektiv funktion för riskkontroll som arbetar

oberoende. Institutet ska utse en person som ansvarar för funktionen och för att

tillhandahålla rapporter och råd till styrelsen och den verkställande direktören vad

gäller riskkontroll enligt kraven i 5 §.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera att instruktioner och rutiner enligt 9 § är aktuella, lämpliga och

effektiva,

2. implementera de instruktioner och rutiner som anges i 9 §,

3. kontrollera i vilken utsträckning institutet, dess anställda och ombud följer

instruktioner och rutiner för att hantera risker enligt 9 §,

4. kontrollera att åtgärder som institutet vidtagit för att avhjälpa eventuella brister i

instruktioner och rutiner, samt de anställdas och ombudens bristande tillämpning

av dessa, är lämpliga och effektiva.

FFFS 2010:3

14

Institutet är dock inte skyldigt att uppfylla kravet på oberoende i första stycket om

det med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och komplexitet kan

visa att detta krav inte är proportionerligt och att dess funktion för riskkontroll

fortfarande är effektiv.

Funktion för internrevision

11 § Ett betalningsinstitut ska ha en funktion för internrevision om det är lämpligt

och rimligt med hänsyn till betaltjänstverksamhetens art, omfattning och

komplexitet. Funktionen ska vara åtskild från och oberoende av institutets övriga

funktioner och verksamheter med betaltjänster.

Funktionen för internrevision ska

1. ha en aktuell revisionsplan för att undersöka och bedöma om institutets system,

interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva,

2. utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts enligt 1,

3. kontrollera hur dessa rekommendationer följs, och

4. tillhandahålla rapporter vad gäller internrevisionsfrågor till styrelsen och den

verkställande direktören enligt 5 §.

Klagomålshantering

12 § Ett betalningsinstitut ska ha effektiva och öppet redovisade rutiner för att

snabbt och på ett rimligt sätt kunna hantera klagomål om betaltjänster.

Ett betalningsinstitut ska bevara uppgift om varje sådant klagomål och de åtgärder

som vidtagits för att avhjälpa detta.

Dokumentation

13 § Ett betalningsinstitut ska bevara, enligt 3 kap. 8 § lagen (2010:751) om

betaltjänster, följande relevanta uppgifter:

1. verksamhetsplan enligt 2 kap. 3 §,

2. interna regler, rutiner, instruktioner, och rapporter för betaltjänstverksamheten,

3. underlag för ansökningar, anmälningar, underrättelser och rapportering till

Finansinspektionen,

4. styrelseprotokoll,

5. uppgifter om institutets och kundens rättigheter och skyldigheter när det gäller

avtal om att tillhandahålla betaltjänster eller de villkor som institutet tillämpar för

att tillhandahålla kunden betaltjänster,

6. uppgifter om genomförda betalningstransaktioner, och

7. uppgifter om saldo på betalkonton.

9 kap. Kapitalkrav för betalningsinstitut

1 § Ett betalningsinstitut ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel när det

beräknar kapitalkravet enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

Finansinspektionen beslutar efter en ansökan enligt 2 kap. 7 § om vilken metod

som företaget ska använda. Bestämmelser för beräkning av kapitalbasen och dess

sammansättning finns i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora

FFFS 2010:3

15

exponeringar samt 6–9 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Metod A (Fasta omkostnader)

2 § Med ett betalningsinstituts fasta omkostnader avses

a) personalkostnader, som löner (inklusive anställdas provisioner och bonus),

sociala avgifter, pensionsåtaganden,

b) fastighetskostnader och lokalkostnader samt därmed förenade kostnader,

c) övriga kontraktsbundna kostnader för till exempel datorer och annan utrustning,

och

d) avskrivningar.

Betalningsinstitut som ska tillämpa 3 kap. 10 § lagen (2010:751) om betaltjänster

behöver endast ta med fasta omkostnader som är hänförliga till verksamheten med

betaltjänster.

Kapitalkravet är 10 procent av företagets fasta omkostnader för det föregående

räkenskapsåret eller, om institutets verksamhet pågått i mindre än ett år, de fasta

omkostnader som angetts i dess verksamhetsplan.

Om institutets verksamhet ändrats väsentligt sedan det föregående året eller om

Finansinspektionen anser att verksamhetsplanen behöver korrigeras får myndig-

heten besluta om ändring av beräkningsunderlaget.

Allmänna råd

Exempel 1:

Eurokurs vid tidpunkt för tillstånd 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2 § 5 lagen om betaltjänster, har fasta omkostnader på 5 miljoner kronor.

Kapitalkravet är då 500 000 kronor.

Exempel 2:

Eurokurs vid tidpunkt för tillstånd 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt

1 kap. 2 § 5 i lagen om betaltjänster, har fasta omkostnader på 1 miljon

kronor. Startkapitalet för att tillhandahålla penningöverföring är enligt 3 kap.

1 § i lagen 200 000 kronor. Eftersom kravet på startkapitalet är högre än

10 procent av de fasta omkostnaderna blir kapitalkravet detsamma som

startkapitalkravet, dvs. 200 000 kronor.

Metod B (Betalningsvolym)

3 § Med betalningsvolym avses en tolftedel av totalbeloppet av de betalnings-

transaktioner som betalningsinstitutet genomförde under föregående räkenskapsår.

Kapitalkravet är summan av posterna som beräknas enligt a–e, multiplicerat med

tillämplig skalfaktor enligt tredje stycket.

a) 4 procent av den del av betalningsvolymen som inte överstiger 5 miljoner euro,

FFFS 2010:3

16

b) 2,5 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 5 miljoner euro,

men inte 10 miljoner euro,

c) 1 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 10 miljoner euro, men

inte 100 miljoner euro,

d) 0,5 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 100 miljoner euro,

men inte 250 miljoner euro, och

e) 0,25 procent av den del av betalningsvolymen som överstiger 250 miljoner euro.

Skalfaktorer:

a) 0,5 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i lagen

1 kap. 2 § 5 lagen (2010:751) om betaltjänster,

b) 0,8 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i 1 kap. 2 §

6 lagen om betaltjänster,

c) 1 om betalningsinstitutet ska tillhandahålla betaltjänster som avses i 1 kap. 2 §

1–4 lagen om betaltjänster.

Allmänna råd

Exempel:

d) Eurokurs vid tidpunkt för rapporttillfället 1 euro = 10 kronor.

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2 § 5 lagen (2010:751) om betaltjänster hade föregående år en total

betalningsvolym om 12 miljarder kronor vilket motsvarar 1,2 miljarder euro.

Steg 1:

Betalningsvolym = 1,2 miljarder euro/12 = 100 miljoner euro.

Steg 2:

4 procent av 5 miljoner euro (0 till 5 miljoner euro) = 200 000 euro +

2,5 procent av 5 miljoner euro (5 till 10 miljoner euro) = 125 000 euro +

1 procent av 90 miljoner euro (10 till 100 miljoner euro) = 900 000 euro

Totalt = 1 225 000 euro.

Steg 3:

x 0,5 = 612 000 euro vilket motsvarar 6 120 000 kronor.

Slutsats: Betalningsinstitutets kapitalkrav är 6 120 000 kronor.

Metod C (Intäktsmetoden)

4 § Posterna enligt 3 kap. 3 § 3 lagen (2010:751) om betaltjänster ska beräknas på

det senaste räkenskapsåret. Summan av posterna benämns nedan relevant indikator.

Om relevant indikator understiger 80 procent av medelvärdet av den relevanta

indikatorn för de tre föregående räkenskapsåren, ska i stället 80 procent av

medelvärdet användas som relevant indikator.

Kapitalkravet är värdet på relevant indikator multiplicerat dels med en multiplika-

tionsfaktor beräknad enligt femte stycket, dels med tillämplig skalfaktor enligt 3 §

fjärde stycket.

FFFS 2010:3

17

Om inga reviderade uppgifter finns tillgängliga får affärsprognoser användas vid

beräkningen.

Multiplikationsfaktor:

a) 10 procent av den del av summan som inte överstiger 2,5 miljoner euro,

b) 8 procent av den del av summan som överstiger 2,5 miljoner euro, men inte

5 miljoner euro,

c) 6 procent av den del av summan som överstiger 5 miljoner euro men inte

25 miljoner euro,

d) 3 procent av den del av summan som överstiger 25 miljoner euro men inte 50

miljoner euro,

e) 1,5 procent av den del av summan som överstiger 50 miljoner euro.

Allmänna råd

Exempel:

Eurokurs vid tidpunkt för rapportering 1 euro = 10 kronor.

Steg 1:

Ett betalningsinstitut som tillhandahåller penningöverföringar enligt 1 kap.

2

§ 5 lagen (2010:751) om betaltjänster har en inkomstindikator på

25 miljoner euro.

Steg 2:

10 procent av 2,5 miljoner euro (0 till 2,5 miljoner euro) = 250 000 euro +

8 procent av 2,5 miljoner euro (2,5 till 5 miljoner euro) = 200 000 euro +

6 procent av 20 miljoner euro (5 till 25 miljoner euro) = 1 200 000 euro.

Totalt = 1 650 000 euro.

Steg 3:

x 0,5 = 825 000 euro vilket motsvarar 8 250 000 kronor.

Slutsats: Betalningsinstitutets kapitalkrav är 8 250 000 kronor.

10 kap. Uppdragsavtal

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur betalningsinstitut och registre-

rade betaltjänstleverantörer ska handla när de ingår, hanterar och säger upp upp-

dragsavtal som är av väsentlig betydelse för dess betaltjänstverksamhet.

2 § Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och tydligt reglera betalningsinstitutets

eller den registrerade betaltjänstleverantörens respektive uppdragstagarens rättig-

heter och skyldigheter.

Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska vidta nödvändiga

åtgärder för att i uppdragsavtalet säkerställa att

1. uppdragstagaren har den kompetens, kapacitet och de tillstånd som i förekom-

mande fall krävs enligt lag för att utföra den utlagda verksamheten på ett tillför-

litligt och professionellt sätt och hantera risker i samband med det,

2. betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören kan bedöma och

övervaka hur väl uppdragstagaren utför sina uppgifter,

3.

betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören kan vidta

lämpliga åtgärder om uppdragstagaren inte utför den utlagda verksamheten på det

sätt som anges i 1,

FFFS 2010:3

18

4. uppdragstagaren underrättar betalningsinstitutet eller den registrerade betal-

tjänstleverantören om händelser som väsentligt kan påverka uppdragstagarens

möjlighet att utföra den utlagda verksamheten enligt 1,

5. uppdragsavtalet kan sägas upp utan att detta påverkar kontinuiteten eller

kvaliteten i verksamheten hos betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänst-

leverantören,

6. uppdragstagaren samarbetar med Finansinspektionen när det gäller den utlagda

verksamheten,

7.

betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören, institutets

revisorer och Finansinspektionen har tillgång till uppgifter om den utlagda

verksamheten samt till uppdragstagarens lokaler, och att Finansinspektionen kan

utöva tillsyn,

8. uppdragstagaren skyddar all konfidentiell information som avser betalnings-

institutet eller den registrerade betaltjänstleverantören eller dess kunder, samt

9. betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören och uppdrags-

tagaren har en beredskapsplan för att återställa verksamheten efter oförutsedda

händelser samt utför återkommande tester av rutinerna för säkerhetskopiering, om

det är nödvändigt med hänsyn till den verksamhet som har lagts ut.

3 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska ha de

resurser och den kunskap som krävs för att dels hantera risker i samband med att

verksamhet läggs ut, dels övervaka den utlagda verksamheten.

11 kap. Skydd av medel för genomförande av betalningstransaktioner

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur betalningsinstitut och registre-

rade betaltjänstleverantörer ska hantera betaltjänstanvändares medel enligt 3 kap. 7

§ andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster.

2 §

Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som i enlighet

med 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster väljer att deponera

medel på särskilt konto ska säkerställa att kontot kan identifieras separat från

konton som används för medel som tillhör betalningsinstitutet eller den registrerade

betaltjänstleverantören.

3 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som i enlighet

med 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster väljer att investera

medel i likvida tillgångar med låg risk ska göra det i statsskuldväxlar.

12 kap. Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka upplysningar som betalnings-

institut och registrerade betaltjänstleverantörer ska rapportera till Finansinspek-

tionen.

Påbörjad verksamhet

2 § Ett betalningsinstitut ska skriftligen informera Finansinspektionen när det

påbörjar verksamheten med betaltjänster.

FFFS 2010:3

19

Ändringar i verksamhetsplanen av större betydelse

3 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska löpande upp-

datera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten.

Betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska utan dröjsmål

lämna uppgifter till Finansinspektionen om ändringar i verksamhetsplanen som är

av större betydelse.

Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

4 § Ett betalningsinstitut ska utan dröjsmål rapportera sådana händelser till Finans-

inspektionen som kan äventyra institutets stabilitet, skyddet av betaltjänst-

användarnas tillgångar eller som innebär att institutet inte kan uppfylla sina

åtaganden mot betaltjänstanvändarna.

Betalningsinstitutet ska vidare utan dröjsmål till Finansinspektionen rapportera

sådana händelser som kan medföra att ett större antal betaltjänstanvändare orsakas

betydande ekonomisk skada.

Betalningsinstitutet ska också ange vilka åtgärder som det har vidtagit med

anledning av händelsen.

Allmänna råd

Ett betalningsinstitut bör vid anmälningar enligt 4 § använda de formulär

som finns på Finansinspektionens webbplats.

5 § Om en revisor i ett betalningsinstitut vidtar sådana åtgärder som anges i 9 kap.

43 och 44 §§aktiebolagslagen (2005:551), ska betalningsinstitutet omgående infor-

mera Finansinspektionen om detta.

Rapportering för betalningsinstitut

6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter

för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten

beslutat att företaget ska tillämpa. Institutet ska samtidigt lämna uppgift om den

totala betalningsvolymen för varje månad sedan föregående rapportering och ange

vilken eller vilka av metoderna enligt 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster

som det använder för att skydda betaltjänstanvändares medel.

Betalningsinstitutet ska lämna uppgifter via Finansinspektionens webbtjänst

periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som närmare anvisas

där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 januari

respektive den 21 juli. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in till Finans-

inspektionen senast den femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen. Om

årsbokslut inte sammanfaller med någon av rapportdagarna ska uppgifterna lämnas

vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

FFFS 2010:3

20

7 § Uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav ska gälla förhållandena

den 30 juni respektive den 31 december (balansdagar), och lämnas i svenska

kronor.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

8 § Uppgift om betalningsvolym ska gälla det totala belopp som institutet har

förmedlat för betaltjänstanvändares räkning, och avse perioderna från och med den

första dagen i en månad till och med den sista dagen i månaden för varje månad

mellan balansdagarna.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

Rapportering för registrerade betaltjänstleverantörer

9 § En registrerad betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna Finansinspek-

tionen uppgifter om den totala betalningsvolymen för varje månad sedan före-

gående rapportering. En registrerad betaltjänstleverantör ska samtidigt ange vilken

eller vilka av metoderna enligt 3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster som

används för att skydda betaltjänstanvändares medel.

Den registrerade betaltjänstleverantören ska lämna uppgifter via Finansinspek-

tionens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt

som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 januari

respektive den 10 juli.

10 § Uppgift om betalningsvolym ska gälla det totala belopp som den registrerade

betaltjänstleverantören har förmedlat för betaltjänstanvändares räkning, och avse

perioderna från och med den första dagen i en månad till och med den sista dagen i

månaden för varje månad mellan de balansdagar som anges i 7 §.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

Undantag

11 § Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i 6 och 9 §§,

om det finns särskilda skäl.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 augusti 2010.

MARTIN ANDERSSON

Johan

Terfelt