FFFS 2011:27

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har

dispens;

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4 § 1 och 4 förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag, och lämnar allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av ömsesidiga försäkrings-

bolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen

(2010:2043), om de har dispens från lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag.

Finansinspektionen anger i föreskrifterna och de allmänna råden vilka undantag

som medges från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

I föreskrifterna anges vilka regler som ett företag, trots att det har fått dispens, ska

tillämpa i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i

försäkringsföretag.

Allmänna råd

Villkoren för att få dispens framgår av 1 kap. 1 § lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

1. företag: ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar,

2. försäkringsavtal: avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043), och

3. godkända internationella redovisningsstandarder: internationella redovisnings-

standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämp-

ning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen).

1 Jfr rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd

redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991, s. 7–31, Celex 31991L0674),

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224,

16.8.2006, s. 1–7, Celex 32006L0046).

FFFS 2011:27

Utkom från trycket

den 4 april 2011

FFFS 2011:27

2

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Resultatanalysen

1 § Med undantag från 2 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag får den information som ska framgå av resultatanalysen, lämnas direkt

i resultaträkningen eller i en not till resultaträkningen.

Allmänna råd

En resultatanalys måste, enligt 2 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäk-

ringsföretag, upprättas och ingå i årsredovisningen, när rörelsen i ett ömse-

sidigt försäkringsbolag eller i en försäkringsförening omfattar flera

försäkringsgrenar. I 6 kap. 2 § finns bestämmelser om resultatanalysens

innehåll. Det framgår av bilaga 5 vad som är att betrakta som olika

försäkringsgrenar i ett företag.

Repor och andra återköpstransaktioner

2 § Om det har förekommit repor eller andra återköpstransaktioner ska ett företag

tillämpa 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredo-

visning i försäkringsföretag.

Övertagna försäkringsbestånd

3 § Om ett företag övertar försäkringstekniska avsättningar ska det tillämpa

2 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i

försäkringsföretag.

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Balansräkningen

1 § Med undantag från det som anges i 3 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredo-

visning i försäkringsföretag, får balansräkningen upprättas enligt bilaga 1. Balans-

räkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 3.

Ett företag ska infoga posterna C.III.6a Derivat (positivt värde) och HH.IV.a

Derivat (negativt värde) i uppställningsformen för balansräkningen, om det inte är

lämpligare att redovisa derivaten under någon annan post.

Resultaträkningen

2 § Med undantag från 3 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag får resultaträkningen upprättas enligt bilaga 2. Resultaträkningens

poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 4.

FFFS 2011:27

3

Sammanslagning av poster

3 § Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag behöver inte tillämpas. Poster i balansräkningen eller resultaträk-

ningen som är av ringa betydelse får slås samman med någon annan lämplig post.

Allmänna råd

Enligt 3 kap. 3 § 1 lagen om årsredovisning i försäkringsföretag måste

vissa uppräknade poster tas upp i balansräkningen och resultaträkningen,

även om posten har en ringa betydelse. Paragrafen medger undantag från

detta s.k. sammanslagningsförbud. Företaget får i stället redovisa sådana

belopp som är av ringa betydelse i en annan näraliggande lämplig post i

balansräkningen respektive resultaträkningen, se även bilaga 3 allmänna

råd och bilaga 4 allmänna råd.

Upplysningar om väsentliga delposter i en not

4 § Bestämmelsen i 3 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag om tillämpning av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) behöver

inte tillämpas. I stället får betydelsefulla delposter anges i en not till berörd post i

balansräkningen eller resultaträkningen, se 3

kap.

4

§

tredje stycket tredje

meningen årsredovisningslagen.

Allmänna råd

Enligt 3 kap. 4 § tredje stycket tredje meningen årsredovisningslagen, ska

de poster som redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, ytterli-

gare delas upp i vissa fall. Detta är bland annat fallet om delar av posten

tillkommit på ett sådant sätt eller har en sådan storlek att en redovisning av

delposten behövs för att ge en rättvisande bild. Paragrafen medger att

sådana delposter i stället anges i en not till balansräkningsposten eller

resultaträkningsposten.

Försäkringstekniska avsättningar i utländsk valuta

5 § Om förpliktelser enligt försäkringsavtal är i utländsk valuta ska ett företag til-

lämpa 3 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovis-

ning i försäkringsföretag.

Pensionsförpliktelser till anställda

6 § Om det finns särskilda pensionsförpliktelser till egna anställda, ska ett företag

tillämpa 3 kap. 6 § första och andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag.

FFFS 2011:27

4

4 kap. Värderingsregler

Värdering av placeringstillgångar

1 § Placeringstillgångar ska värderas till anskaffningsvärde eller, i förekommande

fall, verkligt värde i enlighet med 4 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, om inte annat följer av detta kapitel.

Allmänna råd

Om ett företag värderar finansiella instrument i enlighet med 4 kap. lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag, och således avstår från att konse-

kvent tillämpa anskaffningsvärdemetoden enligt 2 §, bör följande god-

kända internationella redovisningsstandarder tillämpas:

1. IAS 32 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering.

2. IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

3. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

Hänvisningar till andra godkända internationella redovisningsstandarder än

IAS 32, IAS 39 och IFRS 7, bör dock inte tillämpas.

Av definitionen i 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043) ska redovisas som försäkringsavtal även om

avtalet inte överför betydande försäkringsrisk.

Värdering av alla finansiella instrument enligt anskaffningsvärdemetoden

2 §

Finansiella instrument får värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet

(anskaffningsvärdemetoden), om alla finansiella instrument värderas enligt denna

metod. Detta gäller i stället för det som anges i 4 kap. 2 § 11 lagen om årsredovis-

ning i försäkringsföretag.

Värdering av byggnader och mark till verkligt värde

3 § Om byggnader och mark värderas till verkligt värde, ska detta värde bestäm-

mas enligt 4 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om års-

redovisning i försäkringsföretag.

Allmänna råd

Byggnader och mark får värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller

till verkligt värde enligt 4

kap.

5

§ lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag.

Ett företag som värderar byggnader och mark till verkligt värde bör även

tillämpa den godkända internationella redovisningsstandarden IAS 40

Förvaltningsfastigheter. Hänvisningarna till andra internationella

redovisningsstandarder bör dock inte tillämpas.

IAS 40 bör tillämpas med de undantag och tillägg som följer av de

allmänna råden till 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd om årsredovisning i försäkringsföretag.

FFFS 2011:27

5

Förutbetalda anskaffningskostnader

4 § Med undantag från det som anges i 4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i för-

säkringsföretag, behöver inte kostnader som har samband med tecknande av för-

säkringsavtal tas upp som en tillgång.

Om kostnader för tecknande av försäkringsavtal tas upp som en tillgång enligt

4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, ska företaget tillämpa

4 kap. 4 och 5 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovis-

ning i försäkringsföretag.

Värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt lagen om årsredovisning

i försäkringsföretag

5 § Försäkringstekniska avsättningar ska redovisas enligt 4 kap. 9 § lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag, om inte annat följer av 6 §.

Ett företag som redovisar försäkringstekniska avsättningar enligt 4 kap. 9 § lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag, ska tillämpa 4 kap. 6–10 och 12 §§ Fin-

ansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäk-

ringsföretag.

Allmänna råd

Företaget som redovisar försäkringstekniska avsättningar enligt 4 kap.

9 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, och därmed har ett större

utrymme att redovisa försäkringstekniska avsättningar frikopplat från rö-

relsereglerna, bör även tillämpa den godkända internationella redovisnings-

standarden IFRS 4 Försäkringsavtal.

Av 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen

ska redovisas som försäkringsavtal, även om avtalet inte överför betydande

försäkringsrisk.

Värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt försäkringsrörelselagen

6 § Med undantag från 4 kap. 9 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, får

försäkringstekniska avsättningar beräknas och redovisas enligt 5 kap. 1–6 och

9 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Vid tillämpningen av första stycket får avsättningarna redovisas med de förenk-

lingar som är godtagbara på grund av förhållanden i det enskilda fallet.

Säkerhetsreserv

7 § Regler om avsättning till och uttag ur säkerhetsreserven finns i Finansinspek-

tionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags

beräkning av säkerhetsreserv.

FFFS 2011:27

6

5 kap. Tilläggsupplysningar

Undantag från krav på upplysningar

1 § Ett företag får utelämna upplysningar enligt 5 kap. 20 § tredje stycket och 22 §

andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om personer i företagets ledning,

med undantag från 5 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag.

Med undantag från 5 kap. 3 och 5 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag,

får upplysningar om tillgångar och resultaträkningens poster utelämnas.

Allmänna råd

Paragrafen innehåller undantag från vissa bestämmelser om tilläggsupplys-

ningen enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Företaget läm-

nar alltså, i tillämpliga delar, övriga upplysningar som följer av årsredovis-

ningslagen med vissa anpassningar, se 5 kap. 1, 2 och 4 §§ lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag.

Pensionsförpliktelser till anställda

2 § Om det finns särskilda pensionsförpliktelser till egna anställda, ska företaget

lämna upplysningar om hur dessa förpliktelser har täckts.

Ett företag vars redovisade pensionsskuld i balansräkningen eller kapital i särskilt

avskiljda tillgångar (i pensionsstiftelse eller motsvarande) överstiger kapitalvärdet

av pensionsförpliktelserna till anställda, ska lämna upplysningar om överskottet i

en not.

Föreskriftsenlighet

3 § Ett företag ska i sin årsredovisning ange författningsrubrik samt författnings-

nummer till de av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, som det

tillämpat. Företaget ska även ange hur det har upprättat sin årsredovisning och

koncernredovisning enligt dessa föreskrifter.

Allmänna råd

Företaget bör närmare ange vilken normgivning på redovisningsområdet

som det har tillämpat utöver lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

och dessa föreskrifter och allmänna råd.

6 kap. Förvaltningsberättelse och resultatanalys

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

1 § Flerårsöversikten enligt 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföre-

tag behöver enbart avse räkenskapsåret och de tre föregående räkenskapsåren.

FFFS 2011:27

7

Sådana upplysningar som ska lämnas i flerårsöversikten för tiden innan företaget

börjat tillämpa dessa föreskrifter och allmänna råd, behöver inte lämnas, om det

finns särskilda skäl. Företaget ska då ange att upplysningarna har utelämnats och

skälen för detta. Det följer av 3 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag att jämförelseuppgifter får utelämnas i andra fall, om det finns

särskilda skäl, jfr 3 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Allmänna råd

Flerårsöversikten bör ställas upp i schematisk form och minst innehålla

följande uppgifter:

1. Premieintäkt, om företaget är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag eller

en skadeförsäkringsförening.

2. Premieinkomst, om företaget är en livförsäkringsförening.

3. Årets resultat.

4. Konsolideringskapital.

5. Kapitalbas och erforderlig solvensmarginal, om företaget är ett ömse-

sidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening, och är skyldigt att

lämna uppgifter om solvens till Finansinspektionen.

Konsolideringskapital utgörs av i balansräkningen redovisat eget kapital,

obeskattade reserver, förlagslån samt övervärden och undervärden i place-

ringstillgångar som inte redovisats till verkligt värde i balansräkningen.

När övervärden och undervärden som inte redovisas i balansräkningen

medtas i konsolideringskapitalet görs detta utan beaktande av uppskjuten

skatt. Uppskjutna skattefordringar och skulder som i redovisningen

påverkat eget kapital återläggs vid beräkningen av konsolideringskapitalet.

Kapitalbas och erforderlig solvensmarginal för ömsesidiga försäkrings-

bolag beräknas i enlighet med föreskrifter från Finansinspektionen om

bland annat beräkning och inrapportering av solvens samt 7 kap. 1–14 §§

försäkringsrörelselagen (2010:2043). Upplysningar om kapitalbas och

erforderlig solvensmarginal lämnas endast av de försäkringsföretag som är

skyldiga att lämna solvensdeklaration enligt Finansinspektionens bestäm-

melser.

Resultatanalys

2 § Med vissa undantag från 6 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag behöver resultatanalysen enbart innehålla de upplysningar som framgår av

bilaga 5.

Allmänna råd

Den information som resultatanalysen ska innehålla får lämnas direkt i resul-

taträkningen eller i en not, se 2 kap. 1 §.

FFFS 2011:27

8

7 kap. Delårsrapport

Allmänna råd

Om en delårsrapport upprättas, bör företaget tillämpa dels 2–4 kap., dels

följande regler i 8 kap. allmänna råd Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag:

a) Punkt 2 om årsredovisningslagens tillämpning.

b) Punkt 6 om ändrade redovisningsprinciper.

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2007:1) Delårsrapportering,

bör också tillämpas.

8 kap. Redovisning av avgiven återförsäkring

Tillägg av poster i balansräkningen och resultaträkningen

1 § Om avgiven återförsäkring finns ska balansräkningen kompletteras med de

poster som anges i bilaga 6. Resultaträkningen ska kompletteras med de poster

som anges i bilaga 7.

De kompletterande posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska ha det

innehåll som anges i bilaga 8 och bilaga 9.

Allmänna råd

Parenteser med orden ”efter avgiven återförsäkring” får i årsredovisningen

ersättas med förkortningen f.e.r. (för egen räkning).

Kompletterande värderingsregler

2 § Om avgiven återförsäkring finns ska företaget tillämpa 4 kap. 2 och 3 §§ Fi-

nansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i för-

säkringsföretag.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011 och ska tilläm-

pas av försäkringsföretag som erhållit beslut om dispens enligt lagen (1995:1560)

om årsredovisning i försäkringsföretag första gången i årsredovisningar för räken-

skapsår som inleds efter den 31 december 2010.

2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i företag som har dispens.

3. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om in-

förande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten

eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

FFFS 2011:27

9

MARTIN ANDERSSON

Greta

Wennerberg

FFFS 2011:27

10

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen

Tillgångar

A Tecknat ej inbetalt garantikapital

B Immateriella tillgångar

C Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

III

Andra finansiella placeringstillgångar

1.

Aktier och andelar

2.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3.

Andelar i investeringspooler

4.

Lån med säkerhet i fast egendom

5.

Övriga lån

6.

Utlåning till kreditinstitut

7.

Övriga finansiella placeringstillgångar

F Fordringar

I–II Fordringar avseende försäkring

III Övriga

fordringar

G Andra tillgångar

I

Materiella tillgångar och varulager

II

Kassa och bank

III Övriga

tillgångar

H Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II Förutbetalda

anskaffningskostnader

III

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder

AA Eget

kapital

I Garantikapital

I.a Verksamhetskapital

I.b Förlagsinsatser

III Uppskrivningsfond

IV Konsolideringsfond

V Andra fonder

1.

Reservfond

3. Fond för verkligt värde

4. Övriga fonder

VI Balanserad förlust

VII Årets resultat

FFFS 2011:27

11

BB. Obeskattade

reserver

CC Efterställda

skulder

DD

Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning

3. Oreglerade skador

4. Återbäring och rabatter

6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

FF Andra

avsättningar

1.

Pensioner och liknande förpliktelser

2.

Skatter

3.

Övriga avsättningar

HH Skulder

I–II Skulder avseende försäkring

V Övriga skulder

II

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Poster inom linjen

I

Panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

III Ansvarsförbindelser

1.

Garantier

2.

Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej har

täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3.

Övriga ansvarsförbindelser

IV Åtaganden

1.

Åtaganden till följd av återköpstransaktioner

2.

Övriga åtaganden

FFFS 2011:27

12

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. RESULTATRÄKNING FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.

Premieintäkt (+/-)

a)

varav Premieinkomst (+)

b)

varav Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och

kvardröjande risker (+/)

2.

Kapitalavkastning, netto (+/-)

a)

varav Kapitalavkastning, intäkter (+)

b)

varav Orealiserade vinster på placeringstillgångar (+)

c)

varav Kapitalavkastning, kostnader (-)

d)

varav Orealiserade förluster på placeringstillgångar (-)

3.

Övriga tekniska intäkter (+)

4.

Försäkringsersättningar (+/-)

a)

varav Utbetalda försäkringsersättningar (-)

b)

varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (+/-)

5.

Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (+/-)

6.

Återbäring och rabatter (-)

7.

Driftskostnader (-)

8.

Övriga tekniska kostnader (-)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

9.

Övriga intäkter (+)

10.

Övriga kostnader (-)

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

11.

Bokslutsdispositioner (+/-)

Resultat före skatt

12.

Skatt på årets resultat (+/-)

13.

Övriga skatter (-)

14.

Årets resultat

II. RESULTATRÄKNING FÖR LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.

Premieinkomst (avgifter och bidrag) (+)

2.

Kapitalavkastning, intäkter (+)

3.

Orealiserade vinster på placeringstillgångar (+)

4.

Övriga tekniska intäkter (+)

5.

Försäkringsersättningar (+/-)

a) varav Utbetalda försäkringsersättningar (+)

b) varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (+/-)

6.

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (+/)

a)

Livförsäkringsavsättning (+/-)

b)

Övriga försäkringstekniska avsättningar (+/-)

7.

Återbäring och rabatter (-)

8.

Driftskostnader (-)

9.

Kapitalavkastning, kostnader (-)

10.

Orealiserade förluster på placeringstillgångar (-)

11.

Övriga tekniska kostnader (-)

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

12.

Övriga intäkter (+)

FFFS 2011:27

13

13.

Övriga kostnader (-)

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

14.

Bokslutsdispositioner (+/-)

Resultat före skatt

15.

Skatt på årets resultat (+/-)

16.

Övriga skatter (-)

17.

Årets resultat

FFFS 2011:27

14

Bilaga 3

Innehållet i balansräkningens poster

Allmänna råd

Posterna som framgår av bilaga 1 ska finnas i balansräkningen om företaget

har aktuella slag av tillgångar, skulder eller eget kapital.

En post som är av ringa betydelse får slås samman med och ingå i en annan

lämplig post, se 3 kap. 3 §. Poster som är av ringa betydelse bör dock ändå

redovisas, om samma post redovisades i balansräkningen för närmast föregå-

ende räkenskapsår. Detta behöver dock inte alltid tillämpas första gången

dessa föreskrifter och allmänna råd tillämpas.

Betydelsefulla delar av de poster som ska finnas i balansräkningen enligt

bilaga 1 redovisas för sig direkt i balansräkningen eller i en not, se

3 kap. 4 §.

I balansräkningen får poster som enligt beteckningen i bilaga 1 närmast före-

gås av arabiska siffror slås samman, trots att de inte är av ringa betydelse.

Exempelvis får Aktier och andelar (C.III.1) slås samman med en eller flera

andra poster avseende Andra finansiella placeringstillgångar. Detta förut-

sätter dock att sammanslagna poster som inte är av ringa betydelse särredo-

visas i en not.

Tillgångar

1 § Post A — Tecknat ej inbetalt garantikapital. Posten omfattar ömsesidiga

försäkringsbolags fordringar som avser ännu inte fullgjorda betalningar för tecknat

garantikapital.

2 §

2

Post B — Immateriella tillgångar. Posten omfattar

– goodwill som förvärvats mot vederlag,

– balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande,

– koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och till-

gångar,

– hyresrätter och liknande rättigheter, och

– förskott avseende immateriella tillgångar.

Allmänna råd

Vad som får redovisas som immateriell anläggningstillgång och vad som är

goodwill anges i 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag, jfr 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

2 Artikel 6 i Rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och

sammanställd redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991, Celex

31991L0674), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av

den 14 juni 2006 (EUT L 224, 16.8.2006, Celex 32006L0046), det s.k.

försäkringsredovisningsdirektivet, i fortsättningen benämnd FRD.

FFFS 2011:27

15

3 § Post C.I — Byggnader och mark. Posten omfattar

– byggnader och mark,

– byggnad under uppförande, och

– erlagd handpenning avseende byggnader och mark.

Allmänna råd

Posten omfattar också fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

4 § Post C.II — Placeringar i koncernföretag och intresseföretag. Här redo-

visas

1. innehav av aktier och andelar samt teckningsrätter och delrätter på aktier i

koncernföretag respektive intresseföretag, och

2. obligationer och andra räntebärande värdepapper (inklusive nollkupongs- och

diskonteringsinstrument) emitterade av koncernföretag eller intresseföretag samt

lån till sådana företag.

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget innehar dotterföretag eller intresse-

företag.

5 § Post C.III.1 — Aktier och andelar. Här redovisas innehav av aktier och an-

delar samt teckningsrätter och delrätter på aktier.

Allmänna råd

Andra aktieoptioner än teckningsrätter och delrätter redovisas, om de har

ett positivt värde, antingen i denna post, eller i posten Derivat (post

C.III.6a), se 3 kap. 1 § andra stycket.

Andelar i s.k. blandade värdepappersfonder får ingå i denna post, om det

bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna till minst hälften utgörs av

aktier eller aktierelaterade instrument.

6 §

3

Post C.III.2 — Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Här

redovisas sådana omsättningsbara obligationer och andra räntebärande värdepapper

(inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument) som emitterats av kredit-

institut, andra företag eller offentliga organ.

Allmänna råd

Vid gränsdragningen mellan posten C.III.2 och posterna C.III.4–6 bör det

primära kriteriet vara om företagets fordran är omsättningsbar eller över-

låtbar. Placeringar som motsvaras av löpande skuldebrev bör därför nor-

malt redovisas i posten Obligationer och andra räntebärande värdepapper

(C.III.2), medan enkla skuldebrev normalt redovisas som lån i posterna

Lån med säkerhet i fast egendom (C.III.4), Övriga lån (C.III.5) eller

Utlåning till kreditinstitut (C.III.6).

3 FRD art.9.

FFFS 2011:27

16

Andelar i så kallade blandade värdepappersfonder får ingå i denna post om

det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna till mer än hälften utgörs

av räntebärande värdepapper eller liknande instrument.

7 §

4

Post C.III.3 — Andelar i investeringspooler. Posten omfattar företagets an-

del i en investering som är gemensam med andra företag eller pensionsfonder och

som förvaltas av en eller flera av dessa företag eller pensionsfonder.

8 §

5

Post C.III.4 — Lån med säkerhet i fast egendom. Här redovisas lån vars

säkerheter helt eller delvis utgörs av inteckningar i fast egendom. Om företaget har

tagit emot flera säkerheter för ett lån, ska lånet redovisas i denna post om minst

hälften av säkerheternas värde utgörs av fast egendom.

9 §

6

Post C.III.5 — Övriga lån. Här redovisas lån med andra erhållna säkerheter

än fast egendom, exempelvis livförsäkringslån.

10 §

7

Post C.III.6 — Utlåning till kreditinstitut. Här redovisas sådan utlåning

till kreditinstitut (banker, kreditmarknadsbolag, finansbolag och hypoteksinstitut)

där insatta medel är disponibla först efter en viss uppsägningstid.

Tillgodohavanden utan någon sådan begränsning ska, oavsett om de är ränte-

bärande eller ej, tas upp under posten Kassa och bank (G.II).

Allmänna råd

Marknadsbevis är exempel på utlåning till kreditinstitut. Hit hör också så-

dana medel som försäkringsföretaget kan säga upp direkt men där detta i så

fall medför ett kompensationskrav till den externa kreditgivaren i form av

räntekompensation eller en likvärdig ersättning.

11 § Post C.III.6a — Derivat. Företaget ska infoga posten i uppställningsformen

för balansräkningen, om det inte är lämpligare att redovisa derivat under någon

annan post, se 3 kap. 1 §, andra stycket.

Allmänna råd

Posten omfattar derivat som har ett positivt bokfört värde.

Derivat som har ett negativt värde, ska som huvudregel redovisas under

Skulder som post HH.IV.a Derivat, se 35 §.

Bestämmelserna innebär att aktie– och ränterelaterade finansiella instru-

ment inte behöver redovisas tillsammans med motsvarande underliggande

instrument. Teckningsrätter (teckningsoptioner) och delrätter redovisas

under posten Aktier och andelar (C.III.1).

12 §

8

Post C.III.7 — Övriga finansiella placeringstillgångar. Under denna post

redovisas sådana finansiella placeringstillgångar som inte omfattas av 5–11 §§.

4 FRD art.10.

5 FRD art.11.

6 FRD art.12.

7 FRD art.13.

FFFS 2011:27

17

13 §

9

Post F.I-II — Fordringar avseende försäkring. Här redovisas fordringar

hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och andra försäkringsföretag.

14 §

10

Post G.I — Materiella tillgångar och varulager. Posten omfattar

materiella tillgångar, såsom maskiner och inventarier, förskott som avser materiella

tillgångar samt varulager.

15 §

11

Post G.II — Kassa och bank. Posten omfattar betalningsmedel, inklusive

utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

16 §

12

Post G.III — Övriga tillgångar. Här redovisas andra tillgångar som inte

kan placeras i posterna G.I eller G.II.

17 §

13

Post H.I — Upplupna ränte- och hyresintäkter. Denna post omfattar

ränta och hyra som på balansdagen är intjänad men ännu inte inbetald.

18 §

14

Post H.II — Förutbetalda anskaffningskostnader. Posten omfattar så-

dana anskaffningskostnader för försäkringsavtal som tagits upp som tillgång enligt

4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget väljer redovisningsprincipen att ta

upp anskaffningskostnader som tillgång enligt nämnda paragraf.

19 § Post H.III — Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Pos-

ten omfattar sådana utgifter som bokförts under räkenskapsåret men som utgör

kostnader för perioder efter balansdagen, samt sådana intäkter som bokförts under

räkenskapsåret men som utgör inkomster efter balansdagen.

Eget kapital, avsättningar och skulder

20 §

15

Post AA.I — Garantikapital. Posten omfattar sådant kapital som i ömsesi-

diga försäkringsbolag tecknats av garanter.

20 a § Post AA.I.a — Verksamhetskapital. Posten omfattar sådant kapital som

enligt lag räknas som eget kapital vid bildande av en försäkringsförening enligt 13

kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

20 b § Post AA.I.b — Förlagsinsatser. Posten omfattar sådana förlagsinsatser

som får tillskjutas i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar enligt

5 kap. 1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Endast

betalda förlagsinsatser får redovisas under denna post, jfr 3 kap. 2 § lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag och 3 kap. 6 § första stycket årsredovisnings-

lagen (1995:1554).

8 FRD art.13.

9 FRD art.6.

10 FRD art.6.

11 FRD art.12.

12 FRD art.16.

13 FRD art.17.

14 FRD art.18.

15 FRD art.19.

FFFS 2011:27

18

Allmänna råd

Ej inbetalda insatser i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföre-

ningar får inte tas upp som tillgång.

21 §

16

Post AA.III — Uppskrivningsfond. Posten omfattar belopp som satts av

till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 kap. 1–2 §§ lagen om årsredo-

visning i försäkringsföretag, jfr 4 kap. 6 § årsredovisningslagen.

21 a § Post AA.IV — Konsolideringsfond. Posten omfattar konsolideringsfond i

ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar enligt 12 kap. 70 §

och 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

21 b § Post AA.V.1 — Reservfond. Posten omfattar reservfond i ömsesidiga

försäkringsbolag och försäkringsföreningar enligt 12 kap. 71 § och 13 kap. 24 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043), jfr 10 kap. 6 § andra och tredje stycket lagen

om ekonomiska föreningar.

22 § Post AA.V.3 — Fond för verkligt värde. I denna post redovisas värde-

förändringar på vissa finansiella instrument enligt 4

kap.

1

§ lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag, jfr 4 kap. 14 d § årsredovisningslagen.

Här redovisas även värdeförändringar på andra placeringstillgångar (Tillgångar,

post C) än finansiella instrument och fastigheter som dels värderas till verkligt

värde enligt 4 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, dels inte redo-

visas direkt i resultaträkningen.

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget väljer den redovisningsprincip som

innebär att värdera finansiella instrument till verkligt värde.

Följande värdeförändringar bör redovisas i Fond för verkligt värde:

1. Värdeförändringar som avser ett säkringsinstrument och inte redovisas

direkt i resultaträkningen.

2. Värdeförändring orsakad av kursändring på en monetär post som utgör

en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

3. Värdeförändringar på finansiella tillgångar som värderas till verkligt

värde enligt 4 kap. 2 § 11 lagen om årsredovisning i försäkringsföretag,

som inte redovisas direkt i resultaträkningen, jfr 4 kap. 14 a § årsredovis-

ningslagen.

23 § Post AA.VI — Balanserad förlust. Här redovisar företaget förluster från

tidigare räkenskapsår.

24 § Post AA.VII — Årets resultat. Här redovisas nettovinst eller nettoförlust för

räkenskapsåret.

25 § Post BB — Obeskattade reserver. Här redovisas obeskattade reserver så-

som säkerhetsreserv och ackumulerade överavskrivningar.

26 §

17

Post CC — Efterställda skulder. I denna post ska sådana skulder redo-

visas som, vare sig de representeras av värdepapper eller inte, i händelse av

16 FRD art.20.

FFFS 2011:27

19

likvidation eller konkurs, enligt avtal ska återbetalas först efter det att övriga borge-

närer tillgodosetts.

27 §

18

Post DD.1 — Ej intjänade premier och kvardröjande risker. Här

redovisar ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och skadeförsäkringsföreningar

avsättningar som motsvarar företagets ansvarighet för försäkringsfall, förvalt-

ningskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande

försäkringsavtal.

Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavtalens ersättningskrav

och kostnader inte kommer att kunna täckas av ej intjänade och förväntade premier

efter räkenskapsårets utgång.

Försäkringstekniska avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor ska redovisas

under posten Oreglerade skador (DD.3).

28 §

19

Post DD.2— Livförsäkringsavsättning. Ömsesidiga livförsäkringsbolag

och livförsäkringsföreningar som värderar försäkringstekniska avsättningar enligt 4

kap. 9 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, ska här redovisa avsätt-

ningar för försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader för löpande

försäkringsavtal under den resterande avtalsperioden. Beloppet ska redovisas

inklusive eventuell garanterad återbäring. Företaget ska beakta värdet av de

ytterligare premier som försäkringstagarna ska betala. Med garanterad återbäring

menas sådan återbäring som utgör visst eller vissa i framtiden utfallande nominellt

eller realt bestämda belopp som försäkringstagaren eller någon annan

ersättningsberättigad har en ovillkorlig rätt till, jfr 5 kap 1§ 3 försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

29 §

20

Post DD.3 — Oreglerade skador. Här redovisas försäkringsföretagets upp-

skattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har

inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som företaget redan

betalat med anledning av ersättningskrav. I beloppet ska företaget räkna in

beräknade framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen

ännu inte slutreglerade skador samt eventuell återbäring som förfallit till betalning.

Avsättningar för inträffade men ännu inte inrapporterade skador (IBNR) ska ba-

seras på företagets erfarenhet och skadeutfall och omfatta kostnader för inträffade

men för företaget okända skador.

Posten ska också innefatta avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor samt

avsättningar för framtida särskild löneskatt på ersättning från sjukpensionsför-

säkring under förtidspensionstiden.

30 §

21

Post DD.4 — Återbäring och rabatter. Här redovisar ömsesidiga skade-

försäkringsbolag och skadeförsäkringsföreningar avsättningar för ej förfallen åter-

bäring samt rabatter till försäkringstagare eller andra förmånstagare.

31 §

22

Post DD.6 — Övriga försäkringstekniska avsättningar. Under denna

post redovisas försäkringstekniska avsättningar som inte redovisas i posterna

DD.1–DD.4.

17 FRD art.21.

18 FRD art.25 och 26.

19 FRD art.27.

20 FRD art.28.

21 FRD art.29.

22 FRD art.26.

FFFS 2011:27

20

32 § Post FF.1 — Pensioner och liknande förpliktelser. Posten omfattar avsätt-

ningar enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och andra

avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning.

Allmänna råd

Avsättningar för sådana finansiella garantier som inte redovisas som

derivat kan tas upp under post FF.3 Övriga avsättningar.

33 § Post FF.2 — Skatter. Posten omfattar avsättningar för inkomstskatt, avkast-

ningsskatt, uppskjuten skatt och därmed jämförliga skatter.

Allmänna råd

Skulder avseende källskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt m.fl. redovisas

som post HH.V Övriga skulder.

34 § Post HH.I-II — Skulder avseende försäkring. Här redovisas skulder till

försäkringstagare, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende försäk-

ring.

35 §

23

Post HH.IV.a — Derivat. Försäkringsföretag ska infoga denna post i upp-

ställningsformen för balansräkningen, om det inte är lämpligare att redovisa derivat

under någon annan post, se 3 kap. 1 §, andra stycket.

Allmänna råd

Posten omfattar derivat som har ett negativt bokfört värde.

Derivat med positivt värde redovisas som huvudregel under Placeringstill-

gångar som post C.III.6a Derivat, se 11 §.

Bestämmelserna innebär att aktie- och ränterelaterade finansiella

instrument inte behöver redovisas tillsammans med motsvarande

underliggande instrument.

36 § Post HH.V — Övriga skulder. Under denna post redovisas skulder som inte

kan placeras under någon annan post, exempelvis skulder till mottagande part vid

s.k. äkta återköpstransaktion.

37 § Post II — Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Posten omfattar

kostnader som avser räkenskapsåret men som innebär utgifter först efter balans-

dagen samt inkomster som bokförts under räkenskapsperioden men som utgör

intäkter för perioder efter balansdagen.

Poster inom linjen

38 § Ett företag ska i posten Panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig,

(post I) ta upp det bokförda värdet av sådana tillgångar som är belastade med

särskild förmånsrätt. Dessa uppgifter ska tas upp under en särskild rubrik och delas

upp per balanspost.

23 FRD art.6.

FFFS 2011:27

21

Sådana åtaganden som gjorts i samband med en s.k. oäkta återköpstransaktion, ska

redovisas Under posten Åtaganden till följd av återköpstransaktioner, (post IV.1).

Överförande part ska då ta upp lösenpriset för den säljoption som ställts ut i

transaktionen.

Specifikationer till poster inom linjen får redovisas i en not.

Allmänna råd

Ställda panter och därmed jämförliga säkerheter bör delas upp på ett sådant

sätt att det klart framgår vilken eller vilka balansposter som är belastade och

med vilket belopp.

FFFS 2011:27

22

Bilaga 4

Innehållet i resultaträkningens poster

Allmänna råd

Posterna som framgår av bilaga 2 ska finnas i resultaträkningen om

företaget har aktuella slag av intäkter och kostnader.

Poster som är av ringa betydelse får slås samman med och ingå i en annan

näraliggande lämplig post, se 3 kap. 3 §. En post som är av ringa betydelse

bör dock ändå redovisas, om samma post redovisades i balansräkningen för

närmast föregående räkenskapsår.

Betydelsefulla delar av de poster som ska finnas i resultaträkningen enligt

bilaga 2 ska redovisas för sig direkt i balansräkningen eller i en not, se

3 kap. 4 §.

1 §

24

Post I.1.a — Premieinkomst. Ömsesidiga försäkringsbolag, och

försäkringsföreningar som bedriver skadeförsäkringsrörelse, ska som

premieinkomst redovisa den totala bruttopremien för direkt försäkring som

inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där

försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång.

Som premieinkomst räknas också premier för försäkringsperioder som påbörjas

först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under

räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden

efter avdrag för sedvanliga kundrabatter och omfattar bland annat

a) ej aviserade premier som kan beräknas först vid räkenskapsårets utgång,

b) terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis samt er-

sättningar från försäkringstagare för utgifter som företaget haft i samband med att

försäkringsavtalet tecknades,

c) företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans, och

d) ersättningar från andra försäkringsföretag som avser övertagna försäkrings-

tekniska avsättningar enligt 2 kap. 3 § och som inte redovisas över balansräk-

ningen.

I posten ska också inräknas de belopp som beräknas inbetalas när det gäller dels

förnyelsepremier som försäkringstagaren inte har bekräftat, dels premier för

nytecknade försäkringsavtal.

Annullationer ska reducera premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggs-

premier ska räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med.

Posten ska redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar

försäkringspremien.

24 FRD art. 35.

FFFS 2011:27

23

Allmänna råd

Vilka belopp som kan tillgodoföras räkenskapsåret bestäms av innehållet i

respektive avtal, oavsett om premierna har aviserats eller inte vid boksluts-

tillfället. Som premieinkomst ska företaget ta upp samtliga premier där

ansvarighet inträtt. Enligt första stycket bär försäkringsföretaget ansvar när

försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning. Ett

exempel på det senare är vissa konsumentförsäkringar (teve/radio och

vitvaror) som tecknas och betalas vid inköpstillfället trots att försäkrings-

skyddet inträder först efter det att den sedvanliga garantin löpt ut.

Tidsperioden för vilken försäkringsföretaget bär ansvar framgår normalt av

försäkringsavtalet. För en terminspremie som aviseras och/eller förfaller

till betalning först efter räkenskapsårets utgång avgörs frågan om

ansvarighet av om motsvarande termin är att betrakta som ett nytt

försäkringsavtal eller som en delbetalning av en årspremie. Om

försäkringsföretaget enligt avtalet har en möjlighet att ändra villkoren vid

varje termin, bör avtalet normalt betraktas som ett nytt avtal.

Paragrafens första stycke innebär att vissa premier inte kommer att räknas

in i premieinkomsten. Det gäller premier som betalats in under

räkenskapsåret men vars förfallodag inträffar och vars försäkringsperiod

inleds efter räkenskapsårets utgång. En sådan premie betraktas som ett

förskott och redovisas som skuld till försäkringstagaren.

Belopp som uttaxerats på försäkringstagare i ömsesidiga försäkringsföretag

enligt 12 kap. 2 § samt i försäkringsföreningar enligt 13 kap. 4 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043)

,

ska tas upp som premieinkomst det år

förlusten uppstått och uttaxeringen avser att täcka.

2 §

25

Post II.1 — Premieinkomst

(avgifter

och

bidrag).

Ömsesidiga

livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar ska som premieinkomst redovisa

under räkenskapsåret inbetalda belopp enligt försäkringsavtal, oavsett om dessa

helt eller delvis avser ett senare räkenskapsår.

Denna post omfattar

1. tilläggspremier vid terminsbetalningar samt ersättningar från försäkringstagare

för utgifter som försäkringsföretaget har haft,

2. företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans, och

3. ersättningar från andra försäkringsföretag som avser övertagna försäkrings-

tekniska avsättningar och fonder enligt 2 kap. 3 § och som inte redovisas över

balansräkningen.

Posten får omfatta återbäring som gottskrivits i form av premiereduktion.

Posten ska redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar

försäkringspremien.

3 §

26

Post I.1.b – Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvar-

dröjande risker. Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som

25 FRD art. 35.

26 FRD art. 37.

FFFS 2011:27

24

bedriver skadeförsäkringsverksamhet ska i denna post redovisa årets förändring av

posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1).

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst

eller valutakursförlust under posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a

respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

4 §

27

Post I.4.a respektive II.5.a — Utbetalda försäkringsersättningar. Posten

omfattar alla försäkringsersättningar som har betalats till försäkringstagare eller

andra förmånstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller

inträffade försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. Som utbetald

försäkringsersättning redovisas också återköp.

I posten ingår även driftskostnader för skadereglering.

De utbetalda ersättningarna ska minskas med värdet av sådan egendom som försäk-

ringsföretaget övertagit vid skadereglering och likaså med de belopp som försäk-

ringsföretaget räknar med att återvinna genom regress eller någon annan åtgärd.

Allmänna råd

Exempel på driftskostnader för utbetalda försäkringsersättningar är interna

och externa kostnader för besiktning och värdering av inträffade skador,

utgifter för att ersätta skadad egendom eller för sjukvård, rehabilitering et

cetera vid personskada, arvoden till personal och andra konsulter samt

övriga kostnader för reglering av skador eller ersättningar.

5 § Post I.4.b respektive II.5.b — Förändring i Avsättning för oreglerade

skador. Årets förändring av posten Oreglerade skador (DD.3) redovisas i denna

post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst

eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive

II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

6 § Post I.5 respektive II.6.c — Förändring i Övriga försäkringstekniska av-

sättningar. Årets förändring av posten Övriga försäkringstekniska avsättningar

(DD.6) redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst

eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive

II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

27 FRD art. 38.

FFFS 2011:27

25

7 §

28

Post I.6 respektive II.7 — Återbäring och rabatter. Posten omfattar ömse-

sidiga skadeförsäkringsbolags samt skadeförsäkringsföreningars återbäring och

rabatter som betalats ut under räkenskapsåret eller ska betalas ut till

försäkringstagare eller andra förmånstagare. Posten omfattar också återbäring

under året i form av premiereduktion.

Posten inkluderar årets förändring av posten Återbäring och rabatter (DD.4).

Allmänna råd

Här kan också försäkringsföreningar redovisa återbäring som gottskrivits i

form av premiereduktion.

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst

eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive

II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

8 §

29

Post I.7 respektive II.8 — Driftskostnader. Posten omfattar följande kost-

nader:

1. Anskaffningskostnader.

2. Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/).

3. Administrationskostnader.

Med anskaffningskostnader menas driftskostnader som ett försäkringsföretag har

haft för att teckna försäkringsavtal. Posten omfattar såväl direkta kostnader som

anskaffningsprovisioner, kostnader för att upprätta försäkringsavtal och att föra in

försäkringsavtalet i beståndet, som indirekta kostnader som annonskostnader och

administrativa kostnader för att handlägga offerter och utfärda försäkringsbrev.

Med förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/) menas avsätt-

ningar till samt av- och nedskrivning av posten Förutbetalda anskaffningskostnader

(H.II) som tagits upp som tillgång enligt 4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i för-

säkringsföretag.

Med administrationskostnader menas sådana driftskostnader för premieuppbörd,

förvaltning av bestånd, hantering av återbäring och rabatter som inte kan relateras

till skadereglerings-, anskaffnings- eller kapitalförvaltningskostnader.

Allmänna råd

I posten redovisas gemensamma driftskostnader för personaladministra-

tion, it, ekonomi/finans/juridik, generell marknadsföring, revision, före-

tagsledning och styrelse, avgifter till Finansinspektionen m.m.

9 §

30

Post I.2.a respektive II.2 — Kapitalavkastning, intäkter. Posten avser

avkastning på placeringstillgångar, exempelvis

– hyresintäkter från byggnader och mark,

– utdelning på aktier och andelar,

– ränteintäkter m.m.,

– valutakursvinster, netto,

28 FRD art. 39.

29 FRD art. 34, 40 och 41.

30 FRD art. 34 och 42.

FFFS 2011:27

26

– återförda nedskrivningar, och

– realisationsvinster, netto.

Med hyresintäkter från byggnader och mark menas intäkter av fastigheter upptagna

i posten C.I Byggnader och mark.

Räntebidrag ska inte räknas in i hyresintäkterna utan ses som en räntesubvention.

Med utdelning på aktier och andelar menas utdelning på aktier och andelar som

redovisas i posterna C.II. (Placeringar i koncernföretag och intresseföretag) samt

C.III.1 (Aktier och andelar).

Med ränteintäkter m.m. menas ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar

som tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna i

posten G.II (Kassa och bank).

Den mottagande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade

mellanskillnaden mellan köpeskilling i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursvinster, netto menas såväl realiserade som orealiserade värde-

förändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Allmänna råd

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta bör delas upp

i en del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan

hänföras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också valutakursförändringar som förklaras av att balans-

posters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Återförda nedskrivningar omfattar belopp som återförts efter tidigare ned-

skrivningar, om nedskrivningen tidigare kostnadsförts i någon av posterna

I.2.c och II.9 Kapitalavkastning, kostnader.

Realisationsvinster, netto avser vinster vid avyttring av

placeringstillgångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsvinsten vara den

positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsvinsten vara den positiva

skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande

värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och

för övriga tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Tidigare

orealiserade värdeförändringar förs som justeringspost i posterna

Orealiserade vinster på placeringstillgångar (I.2.b och II.3) respektive

Orealiserade förluster på placeringstillgångar (I.2.d och II.10).

Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas i

posten I.9 och II.12 Övriga intäkter.

10 §

31

Post I.2.b och II.3 — Orealiserade vinster på placeringstillgångar. Vid

värdering till verkligt värde ska företaget i denna post redovisa positiva

31 FRD art. 44.

FFFS 2011:27

27

värdeförändringar under året. Vid avyttring redovisas här återläggning av tidigare

redovisade men orealiserade värdeförändringar.

Orealiserade vinster redovisas netto per tillgångsslag.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av valutakursförändringar redovisas som

valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter

(I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive

II.9).

11 § Post II.6.a — Livförsäkringsavsättning.

Försäkringsföreningar och

ömsesidiga försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse och som värderar

försäkringstekniska avsättningar enligt 4 kap. 9 § lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag, ska i denna post redovisa årets förändring av posten Livförsäk-

ringsavsättning (DD.2). I årets förändring ingår garanterad återbäring som gott-

skrivits under året till följd av bestämmelser i försäkringsavtal. Vidare ingår

värdeförändringar på garanterad återbäring som avsatts under tidigare år.

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser räknats

om till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursför-

lust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkast-

ning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

12 §

32

Post I.2.c respektive II.9 — Kapitalavkastning, kostnader. Posten avser

kostnader för placeringstillgångar i form av

1. driftskostnader för byggnader och mark,

2. kapitalförvaltningskostnader,

3. räntekostnader m.m.,

4. valutakursförluster, netto,

5. av- och nedskrivningar, och

6. realisationsförluster, netto.

Allmänna råd

Med driftskostnader för byggnader och mark menas kostnader för

fastigheter upptagna under Byggnader och mark (C.1) avseende

fastighetsförvaltningen, inklusive underhåll, hyresgästanpassningar,

tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Däremot ingår inte räntekostnader och

andra finansiella kostnader, avskrivningar eller central administration.

Med kapitalförvaltningskostnader menas driftskostnader som kan hänföras

till finansförvaltningen.

Med räntekostnader m.m. menas bland annat räntekostnader för fastighets-

lån, reducerade med eventuella räntebidrag.

Den överförande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den

periodiserade mellanskillnaden mellan köpeskillingen i avistaledet och

terminsledet.

Med valutakursförluster, netto menas såväl realiserade som orealiserade

värdeförändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

32 FRD art. 34 och 42.

FFFS 2011:27

28

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta delas upp i

en del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan

hänföras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också sådana valutakursförändringar som förklaras av att

balansposters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Med av- och nedskrivningar menas värdejusteringar enligt 4 kap. 1 § lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag.

Realisationsförluster, netto avser förluster vid avyttring av placeringstill-

gångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsförlusten vara den

negativa skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsförlusten vara den negativa

skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsvärdet. För räntebä-

rande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet

och för övriga tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Tidigare

orealiserade värdeförändringar förs som justeringspost i posterna

Orealiserade vinster på placeringstillgångar (I.2.b och II.3) respektive

Orealiserade förluster på placeringstillgångar (I.2.d och II.10).

Realisationsförluster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas i

posten Övriga kostnader (I.10 respektive II.13).

13 §

33

Post I.2.d respektive II.10 — Orealiserade förluster på placeringstill-

gångar. Vid värdering till verkligt värde ska företaget i denna post redovisa

negativa värdeförändringar under året. Vid avyttring redovisas här återläggning av

tidigare redovisade men orealiserade värdeförändringar.

Orealiserade förluster redovisas netto per tillgångsslag.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av valutakursförändringar redovisas som

valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter

(I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive

II.9).

14 § Post I.9 och I.10 respektive II.12 och II.13 — Övriga intäkter respektive

Övriga kostnader. Här redovisas sådana rörelseintäkter respektive rörelsekost-

nader som inte ska redovisas i någon annan post.

15 § Post I.12 respektive II.15 — Skatt på årets resultat. Här redovisas skatt på

årets resultat samt uppskjuten skatt.

Med skatt på årets resultat menas i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och

skadeförsäkringsföreningar inkomstskatt samt i ömsesidiga livförsäkringsbolag och

33 FRD art. 44.

FFFS 2011:27

29

livförsäkringsföreningar inkomstskatt och, i förekommande fall, avkastningsskatt, i

den mån avkastningsskatt inte redovisas som driftskostnad.

FFFS 2011:27

30

Bilaga 5

Resultatanalysens uppställningsform och innehåll

1 § Resultatanalysen ska upprättas enligt följande.

Skadeförsäkringsrörelse

Hem-

och

villaför-

säkring

Företags-

och

fastighets-

försäkring

Sjöfarts-

försäk-

ring

Hus-

djurs-

försäk-

ring

Summa

försäk-

ring av

svenska

risker

Summa

direkt försäk-

ring av ev.

utländska risker

Premie-

intäkt

Premie-

inkomst

Kapital-

avkastning,

intäkter

Kapitalav-

kastning,

kostnader

Försäkrings-

ersättningar

Driftskost-

nader

Tekniskt

resultat

Livförsäkringsrörelse

Pensions-

försäkring

Sjuk-

försäkring

Dödsfalls-

försäkring

Summa

försäkringar

Premieinkomster

Kapitalavkastning, intäkter

Kapitalavkastning, kostnader

Försäkringsersättningar

Driftskostnader

Tekniskt resultat

FFFS 2011:27

31

Bilaga 6

Komplettering av balansräkningen om återförsäkring avgivits

Tillgångar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

E Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1.

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.

Livförsäkringsavsättning

3.

Oreglerade skador

4.

Återbäring och rabatter

5.

Övriga försäkringstekniska avsättningar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

F Fordringar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Fordringar avseende direkt försäkring

II

Fordringar avseende återförsäkring

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Eget kapital, avsättningar och skulder

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DD

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

GG

Depåer från återförsäkrare

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HH Skulder

I

Skulder avseende direkt försäkring

II

Skulder avseende återförsäkring

---------------------------------------------------------------------------------------------------

II

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I

Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

FFFS 2011:27

32

Bilaga 7

Komplettering av resultaträkningen om återförsäkring avgivits

I. RESULTATRÄKNING FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring)

a)

varav Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b)

varar Premier för avgiven återförsäkring (-)

c)

varav Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och

kvardröjande risker (+/)

d)

varav Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade

premier och kvardröjande risker (+/-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

4.

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a) varav Utbetalda försäkringsersättningar (-)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

b) varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (+/-)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

5.

Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

6.

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

----------------------------------------------------------------------------------------------

II. RESULTATRÄKNING FÖR LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a) varav Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b) varav Premier för avgiven återförsäkring (-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

5. Försäkringsersättningar (+/-)

a)

varav Utbetalda försäkringsersättningar (-)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

b)

varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven åter-

försäkring)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

6. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäk-

ring)

a)

Livförsäkringsavsättning (+/-)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

b)

Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

FFFS 2011:27

33

Bilaga 8

Innehållet i balansräkningens poster om avgiven återförsäkring

Allmänna råd

Posterna enligt bilaga 6 ska finnas i balansräkningen om företaget tecknat

återförsäkring och har aktuella slag av intäkter och kostnader.

De allmänna råden i inledningen till bilaga 3 gäller även för poster avseende

återförsäkring.

Tillgångar

1 §

34

Post E — Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar.

Posterna E.1–E.5 omfattar återförsäkrares andel av de försäkringstekniska avsätt-

ningar som tas upp under posten DD Försäkringstekniska avsättningar (före av-

given återförsäkring).

2 §

35

Post F.I — Fordringar avseende direkt försäkring. Här redovisas fordrin-

gar hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och andra försäkringsföretag av-

seende direkt försäkring.

3 §

36

Post F.II — Fordringar avseende återförsäkring. Här redovisas fordringar

hos försäkringsförmedlare och andra försäkringsföretag avseende återförsäkring.

Eget kapital, avsättningar och skulder

4 §

37

Post GG — Depåer från återförsäkrare. Ett företag som avgivit

återförsäkring ska under denna post redovisa ett belopp som motsvarar värdet på

kontanter eller andra värdehandlingar som deponerats av försäkringsföretag som

mottagit återförsäkring enligt återförsäkringsavtal eller som försäkringsföretaget

hållit inne av samma skäl.

Försäkringsföretaget som mottagit värdehandlingen får inte, oavsett om de står som

ägare eller ej, redovisa något annat belopp än vad företaget är skyldigt enligt

depositionen.

5 § Post HH.I — Skulder avseende direkt försäkring. Här redovisas skulder till

försäkringstagare, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende direkt

försäkring.

6 § Post HH.II — Skulder avseende återförsäkring. Här redovisas skulder till

försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende återförsäkring.

7 § Post II.I — Återförsäkrares

andel

av

Förutbetalda

anskaffnings-

kostnader. Om ett försäkringsföretag har återförsäkrat en sådan förpliktelse för

vilken anskaffningskostnader tagits upp i posten Förutbetalda anskaffnings-

kostnader (H.II), ska den återförsäkrade andelen redovisas i denna post.

34 FRD art.24.

35 FRD art.6.

36 FRD art.6.

37 FRD art.32.

FFFS 2011:27

34

Bilaga 9

Innehållet i resultaträkningens poster om avgiven återförsäkring

Allmänna råd

De poster som framgår av bilaga 7 ska finnas i resultaträkningen om före-

taget tecknat återförsäkring och har aktuella slag av intäkter och kostnader.

Av bilagan framgår också vilka poster som enligt bilaga 2 ska redovisas

före och efter avgiven återförsäkring.

De allmänna råden till bilaga 4 gäller även för poster avseende återförsäk-

ring.

1 §

38

Post I.1.b respektive II.1.b — Premier för avgiven återförsäkring.

Ett försäkringsföretag som avgivit återförsäkring ska i denna post redovisa belopp

som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till

försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna återförsäkringsav-

tal, inklusive portföljpremier.

Försäkringsföretaget ska göra avdrag för belopp som gottskrivits på grund av

portföljåterdragning eller en förändring av återförsäkrares andel av proportionella

återförsäkringsavtal.

2 §

39

Post I.1.d – Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej

intjänade premier och kvardröjande risker. Årets förändring av posten Åter-

försäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar för ej intjänade premier och

kvardröjande risker (E.1) ska redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller

valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2)

eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

3 §

40

Post I.4.a.bb respektive II.5.a.bb — Återförsäkrares andel av Utbetalda

försäkringsersättningar. Posten omfattar återförsäkrares andel av det belopp som

försäkringsföretaget tagit emot från återförsäkrare eller tagit upp som fordran på

återförsäkrare enligt ingångna återförsäkringsavtal.

4 § Post I.4.b.bb respektive II.5.b.bb — Återförsäkrares andel av Förändring

i Avsättning för oreglerade skador. Årets förändring av posten Återförsäkrares

andel av Försäkringstekniska avsättningar för oreglerade skador (E.3) redovisas i

denna post.

38 FRD art. 36.

39 FRD art. 37.

40 FRD art. 38.

FFFS 2011:27

35

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller

valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2)

eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

5 § Post I.5.bb respektive II.6.b.bb — Återförsäkrares andel av Förändring i

Övriga försäkringstekniska avsättningar. Årets förändring av posten Återförsäk-

rares andel av Övriga försäkringstekniska avsättningar (E.5) redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller

valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2)

eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

6 §

41

Post I.6 respektive II.7

Återbäring och rabatter (efter avgiven

återförsäkring). Posten inkluderar, utöver årets förändring av posterna Avsättning

för återbäring och rabatter (DD.4) även Återförsäkrares andel av

Försäkringstekniska avsättningar för återbäring och rabatter (E.4).

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser

omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller

valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2)

eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

7 §

42

Post I.7 respektive II.8 — Driftskostnader. Om återförsäkring förekommit

ska posten även omfatta följande kostnader:

1. Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring ().

2. Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/). Här ingår Avsätt-

ningar till samt av- och nedskrivning av posten Återförsäkrares andel av förutbe-

talda anskaffningskostnader (II.I), om sådana anskaffningskostnader tagits upp som

tillgång enligt 4 kap. 8 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

3. Administrationskostnader (). Här ingår även driftskostnader för avgiven åter-

försäkring som inte kan relateras till skadereglerings-, anskaffnings- eller kapital-

förvaltningskostnader.

8 § Post II.6.a.bb — Återförsäkrares andel av Livförsäkringsavsättning.

Ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar som värderar

försäkringstekniska avsättningar enligt 4

kap.

9

§

lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag redovisar här årets förändring av posten Återförsäkrares andel

av Övriga försäkringstekniska avsättningar för Livförsäkringsavsättning.

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser räknats

om till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursför-

lust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkast-

ning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

41 FRD art. 39.

42 FRD art. 34, 40 och 41.