FFFS 2013:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 12 november 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1, 2 och 3 förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 1 och 5 §§ samt 8 och 9 §§ i

bilaga 1 ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Vid bedömning av om ett institut har ett bestämmande inflytande över ett

annat företag krävs, utöver att villkoren i IFRS 10 Koncernredovisning är

uppfyllda, att institutet har en ägarandel i företaget, jfr 1 kap. 4 § lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 1 kap.

4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om institutet saknar ägarandel i det andra företaget men enligt IFRS 10 ändå har

ett bestämmande inflytande över det andra företaget, ska institutet lämna

upplysningar om detta i en not. Det andra företaget ska, om det är ett institut, i en

not ange vilket företag som har det bestämmande inflytandet utan ägarandel och

hur inflytandet kan utövas.

5 kap.

4 § För var och en av posterna ”Utlåning till kreditinstitut” (Tillgångar, post 3),

”Utlåning till allmänheten” (Tillgångar, post 4), ”Skulder till kreditinstitut” (Skul-

der, avsättningar och eget kapital, post 1), ”In- och upplåning från allmänheten –

Inlåning” (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 2.a), ”In- och upplåning från

allmänheten – Upplåning” (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 2.b) samt

”Emitterade värdepapper m.m. – Övriga” (Skulder, avsättningar och eget kapital,

post 3.b) ska ett institut ange avtalade odiskonterade kassaflöden samlat i en not

fördelade på

1. betalbara på anfordran,

2. återstående löptid på högst 3 månader,

3. återstående löptid längre än 3 månader men högst 1 år,

4. återstående löptid längre än 1 år men högst 5 år, samt

5. återstående löptid längre än 5 år.

FFFS 2013:24

Utkom från trycket

den 19 november 2013

FFFS 2013:24

2

För var och en av posterna ”Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.” (Tillgång-

ar, post 2), ”Obligationer och andra räntebärande värdepapper” (Tillgångar, post 5)

samt ”Emitterade värdepapper m.m. – Emitterade skuldebrev” (Skulder, avsätt-

ningar och eget kapital, post 3.a) ska avtalade odiskonterade kassaflöden anges för

de tillgångar eller skulder som har en återstående löptid på högst 1

år.

Upplysningarna ska lämnas i samma not som innehåller de upplysningar som anges

i första stycket.

För fordringar och skulder med amortering ska återstående löptid räknas som tiden

fram till förfallodagen för respektive amortering. Återstående löptid för sådana

låneavtal som löper med periodvis bundna villkor ska räknas som tiden fram till

nästa dag för villkorsändring.

Som betalbara på anfordran ska anses endast sådana belopp som kan tas i anspråk

när som helst eller för vilka det finns en avtalad löp- eller uppsägningstid som

underskrider en arbetsdag.

7 kap.

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder

(

IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om institutet är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 8 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska för koncernen lämna motsvarande upplysningar som krävs

enligt reglerna i

a) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

b) 5 kap. 20 § om föreskriftsenlighet, och

c) 6 kap. om förvaltningsberättelse, femårsöversikt och kapitaltäckningsanalys.

Allmänna råd

Ett institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner i koncernredovis-

ningen. Denna rekommendation bör tillämpas med de avvikelser och tillägg

som följer av bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag, se 7 kap. 7 § samma lag.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

FFFS

2013:24

3

Kapitaltäckningsanalys i finansiella holdingföretag

En kapitaltäckningsanalys ska ingå i koncernredovisningen för ett finansiellt

holdingföretag enligt 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag. Analysen ska enligt hänvisningen till

6 kap. 3 § samma lag avse den finansiella företagsgrupp för vilken holding-

företaget är moderföretag.

Kapitaltäckningsanalysen ska även avse ett finansiellt konglomerat, om

holdingföretaget är skyldigt att rapportera kapitaltäckningen för konglo-

meratet till en tillsynsmyndighet.

Närmare regler om kapitaltäckningsanalysens innehåll finns i 6 kap. 4 §.

8 kap.

1 § Ett noterat institut som inte upprättar en koncernredovisning, ska utöver de

upplysningar som krävs enligt 9 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag även tillämpa IAS 34 Delårsrapportering, i

tillämpliga delar, samt lämna de upplysningar som framgår av 2–4 §§.

Ett institut som inte omfattas av första stycket behöver i en delårsrapport för

juridisk person endast tillämpa 9 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag samt lämna de upplysningar som framgår av 2–4 §§.

5 §1 Ett institut ska i en delårsrapport för koncernen tillämpa IAS 34 och 2–4 §§.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på årsbokslut,

årsredovisningar och koncernredovisningar som upprättas för räkenskapsår som

påbörjas den 1 januari 2014 eller senare samt i delårsrapporter som upprättas för en

del av ett sådant räkenskapsår.

2. Reglerna i 5 kap. 4 § får tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar och koncern-

redovisningar som inletts under 2013, samt i delårsrapporter som upprättas för en

del av ett sådant räkenskapsår.

MARTIN ANDERSSON

Lena

Boregård

1 Ändringen innebär att de allmänna råden upphävs.

FFFS 2013:24

4

Bilaga 1

8 §

2

Tillgångar: Post 7 — Aktier och andelar i intresseföretag. Här redovisas

innehav av aktier och andelar i intresseföretag samt teckningsrätter, delrätter och

derivat på aktier i intresseföretag, jfr 1 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554).

9 §3 Tillgångar: Post 8 — Aktier och andelar i koncernföretag. Här redovisas

innehav av aktier och andelar i koncernföretag samt teckningsrätter, delrätter och

derivat på aktier i koncernföretag, jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

2 Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden upphävs.

3 Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden upphävs.