FFFS 2014:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 §1 och 3 förordningen (1995:1600)

om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag samt

19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 6 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 25 §, 6 kap. 2 a § och 7 kap. 4 §,

av följande lydelse.

5 kap.

25 § Ett institut som inte upprättar en koncernredovisning på grund av att det inte

äger andelar i dotterföretag men som driver verksamhet genom etablering av

filialer i utlandet, ska i sin årsredovisning lämna information enligt 7 kap. 4 §.

6 kap.

2 a § Ett institut ska i årsredovisningen bland nyckelindikatorer upplysa om

avkastningen på tillgångar, beräknad som nettovinsten dividerad med balansom-

slutningen.

3 § En kapitaltäckningsanalys ska enligt 2

kap.

1

§ och 6

kap.

3

§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ingå i års-

redovisningen. Analysen ska dels avse institutet separat, dels den konsoliderade

situationen enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 i vilken institutet ingår

som moderföretag.

Om ett institut har ett finansiellt moderholdingföretag, eller ett blandat finansiellt

moderholdingföretag och är skyldigt att för den konsoliderade situationen i vilken

institutet ingår som dotterföretag uppfylla kraven i artikel 11.2 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska institutets

kapitaltäckningsanalys avse denna grupp.

Om ett institut är skyldigt att rapportera kapitaltäckning för ett finansiellt konglo-

merat till en tillsynsmyndighet, ska institutets kapitaltäckningsanalys även avse

konglomeratet.

FFFS 2014:18

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:18

2

4 § I kapitaltäckningsanalysen ska, för institutet och i förekommande fall för den

konsoliderade situationen enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, lämnas de uppgifter som

framgår av artiklarna 92.3 d och f, 436, 437 b och 438 samma förordning och av

8 kap. 7 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och

kapitalbuffertar. Fram till och med den 31 december 2017 ska även de uppgifter

lämnas i analysen som framgår av kolumn a bilaga 6 i kommissionens genom-

förandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska

standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbas

som gäller för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/20131. Från och med den 1 januari 2018 ska de uppgifter som framgår av

bilaga 4 samma förordning lämnas i analysen. Det ska tydligt framgå vilken infor-

mation som avser institutet och vilken information som avser gruppen.

Övriga uppgifter som ska lämnas enligt förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag kan lämnas i årsredovis-

ningen. Om uppgifterna lämnas i årsredovisningen bör de finnas i kapitaltäcknings-

analysen. Om uppgifterna lämnas på en annan plats i årsredovisningen, ska kapital-

täckningsanalysen innehålla en hänvisning dit.

I kapitaltäckningsanalysen ska det för ett finansiellt konglomerat lämnas uppgifter

dels om kapitalbasen och kapitalkravet, dels vilken av de metoder som anges i

5 kap. 4 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, som

har använts för beräkningen.

7 kap.

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder

(

IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om institutet är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 8 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska för koncernen lämna motsvarande upplysningar som krävs

enligt reglerna i

a) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

b) 5 kap. 20 § om föreskriftsenlighet, och

c) 6 kap. om förvaltningsberättelse, femårsöversikt och kapitaltäckningsanalys.

Allmänna råd

Ett institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner i koncern-

redovisningen. Denna rekommendation bör tillämpas med de avvikelser och

tillägg som följer av bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag, se 7 kap. 7 § samma lag.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

1 EUT L 355, 31.12.2013, s. 60 (Celex 32013R1423).

FFFS

2014:18

3

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i

koncernredovisningen av ett institut som omfattas av standardens

tillämpningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i

koncernredovisningen av ett institut som omfattas av standardens

tillämpningsområde.

Kapitaltäckningsanalys i finansiella holdingföretag

En kapitaltäckningsanalys ska ingå i koncernredovisningen för ett finansiellt

holdingföretag enligt 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag. Analysen ska enligt hänvisningen till

6 kap. 3 § samma lag avse den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag i vilken holdingföretaget ingår som moderföretag.

Kapitaltäckningsanalysen ska även avse ett finansiellt konglomerat, om

holdingföretaget är skyldigt att rapportera kapitaltäckningen för konglome-

ratet till en tillsynsmyndighet.

Närmare regler om kapitaltäckningsanalysens innehåll finns i 6 kap. 4 §.

4 § Ett moderföretag ska i koncernredovisningen för varje land där det är etablerat

upplysa om följande:

1. Namn, verksamhetens art och geografiskt område.

2.

Omsättning.

3.

Medeltalet

anställda.

4. Resultat före skatt.

5. Skatt på resultatet.

6. Statliga subventioner.

8 kap.

4 § Ett institut ska i delårsrapporten lämna uppgifter om väsentliga förändringar av

kapitalbasen eller kapitalbaskraven sedan föregående räkenskapsår.

Institutet ska även lämna de uppgifter som anges i 8 kap. 3–7 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapital-

buffertar.

I delårsrapporten får det även ingå andra uppgifter som enligt samma föreskrifter

ska eller får lämnas oftare än årligen. Om sådana uppgifter lämnas utanför

delårsrapporten, ska delårsrapporten innehålla uppgift om var informationen finns.

Första–tredje styckena ska tillämpas på uppgifter dels för institutet, dels för en

konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, om institutet enligt 6 kap.

3

§ har skyldighet att lämna motsvarande uppgifter för den konsoliderade

situationen.

_______________

FFFS 2014:18

4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014 och tillämpas på årsbokslut, års-

redovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räken-

skapsår som påbörjas den 1 januari 2014 eller senare.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson