FFFS 2015:1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om information om ränta på bostadskrediter;

beslutade den 16 februari 2015.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 2 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för följande företag som lämnar bostadskrediter till

konsumenter:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag, och

5. kreditmarknadsföreningar.

2 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 2 kap. 1 §

lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 1 kap. 5 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i

konsumentförhållanden.

Information om genomsnittlig ränta

3 § Ett företag som i sin marknadsföring erbjuder bostadskrediter till konsumenter

med angivna räntebindningstider, ska för varje sådan räntebindningstid informera

om de genomsnittliga räntorna på lämnade krediter.

Företaget ska redovisa räntorna för föregående kalendermånad samt motsvarande

information enligt denna bestämmelse för de närmast föregående tolv månaderna.

En genomsnittlig ränta som avser färre än fem bostadskrediter omfattas inte av

kravet i första stycket.

Allmänna råd

Företaget bör lämna informationen på sin webbplats.

FFFS 2015:1

Utkom från trycket

den 20 februari 2015

FFFS 2015:1

2

4 § Ett företag ska basera sina beräkningar av genomsnittliga räntor enligt 3 § på

bostadskrediter till konsumenter där räntan under kalendermånaden bestämts

í för första gången,

í vid en omförhandling av ett kreditavtal, eller

í vid en förlängning av ett kreditavtal.

Bostadskrediter som förmedlas för ett emittentinstitut ska ingå i beräkningarna av

företagets genomsnittliga räntor. Krediter som lämnas till anställda i företaget eller

inom koncernen och som är förenade med förmånliga villkor, ska inte ingå i beräk-

ningarna.

En bostadskredit vars räntebindningstid avviker från de räntebindningstider som

företaget erbjuder i sin marknadsföring, ska ingå i beräkningen som avser den

närmaste räntebindningstiden eller, om den ligger lika nära två olika ränte-

bindningstider, den kortare av dem.

Räntorna på de bostadskrediter som ingår i beräkningen av en genomsnittlig ränta

ska viktas med krediternas storlek.

5 § Ett företag ska lämna information enligt 3 § senast fem arbetsdagar efter varje

månads utgång.

Information om vad som påverkar räntan

6 § Ett företag ska informera om vilka omständigheter hänförliga till konsumen-

ten, krediten och säkerheten som företaget beaktar när det erbjuder en ränta på en

bostadskredit.

Allmänna råd

Företaget bör publicera informationen på sin webbplats.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juni 2015.

MARTIN ANDERSSON

Åsa Wallin Nilsson