FFFS 2015:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkrings-

företags beräkning av säkerhetsreserv;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av förordningen (2000:1127) om

bemyndigande för Finansinspektionen att meddela verkställighetsföreskrifter om

säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 § och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 3 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för skadeförsäkringsföretag som

driver skadeförsäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Föreskrifterna ska också tillämpas på skadeförsäkringsrörelse som utländska

försäkringsgivare bedriver i en filial i Sverige och som omfattas av 39 kap. 6 och

8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

2 kap.

4 §

1

För att bestämma maximibeloppet för en försäkringsgren gäller följande

formler.

Premieinkomsten anges med P och avsättning för oreglerade skador med E.

a. Direkt försäkring i Sverige, utom kreditförsäkring och borgensförsäkring

Försäkring som avser:

– sjuk- och olycksfallsförsäkring:

0,10P+0,20E

– trygghetsförsäkring vid arbetsskada:

0,00P+0,45E

– hem- och villaförsäkring:

0,50P+0,25E

– företags- och fastighetsförsäkring:

0,50P+0,20E

motorfordonsförsäkring:

0,75P+0,40E

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

FFFS 2015:19

Utkom från trycket

den 7 december 2015

FFFS 2015:19

2

trafikförsäkring:

0,25P+0,15E

sjöfartsförsäkring:

2,00P+0,20E

luftfartsförsäkring:

2,00P+0,15E

transportförsäkring:

0,50P+0,40E

– avgångsbidragsförsäkring:

0,30P+0,15E

hagelskadeförsäkring:

1,20P+0,15E

husdjursförsäkring:

0,50P+1,00E

arbetslöshetsförsäkring:

3,00P+0,00E

b. Direkt försäkring i utlandet, utom kreditförsäkring och borgensförsäkring

Direkt försäkring som av ett svenskt skadeförsäkringsföretag meddelas genom

gränsöverskridande verksamhet eller från ett fast driftsställe (filial eller agentur) i

utlandet:

1,50P+0,45E

c. Direkt försäkring kredit och borgen i Sverige eller utlandet

6,00P+0,00E

d. Mottagen återförsäkring

Om återförsäkringen är avgiven från ett svenskt försäkringsföretag som ingår i

samma koncern som det mottagande skadeförsäkringsföretaget, tillämpas samma

formel för maximibelopp som gäller om affären behålls i det avgivande företaget,

dvs. enligt a, b eller c. Med koncern avses här en koncern enligt aktiebolagslagen

(2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

I annat fall gäller följande:

kreditåterförsäkring:

6,00P+0,00E

– övrig försäkring:

1,50P+0,45E

4 kap. Särskilda bestämmelser om säkerhetsreserven

3 § Om ett skadeförsäkringsföretag inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt

8 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043), får företaget lösa upp hela eller delar

av säkerhetsreserven för att täcka underskottet.

Ett skadeförsäkringsföretag ska underrätta Finansinspektionen innan en upplösning

av säkerhetsreserven görs enligt första stycket.

FFFS 2015:19

3

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 2 kap. 4 § och i

övrigt den 1 januari 2016, och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas respektive

dag för ikraftträdande eller senare.

ERIK THEDÉEN

Sabina Arama Ström