FFFS 2016:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 5 februari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 1 § 7 förordningen (1999:146) om

kontoföring av finansiella instrument, 4 § 8 förordningen (2007:375) om handel

med finansiella instrument och 6 kap. 1 § 7 förordningen (2007:572) om värde-

pappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om

verksamhet på marknadsplatser att 1 kap. 1 §, 1 a kap. 21 §, 2 kap. 1, 3–5, 8 och

9 §§ samt 12 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för börser, clearingorganisationer, värdepappersinsti-

tut, bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara värdepapper

samt för den som upprättar prospekt.

1 a kap.

21 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för

hantering av händelser av väsentlig betydelse, som företaget fastställt i enlighet

med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2013:11) om rapportering av hän-

delser av väsentlig betydelse.

2 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clea-

ringorganisation och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med

en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-

den.

3 § En börs och en clearingorganisation samt deras ägare ska lämna skriftlig

information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de

uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en börs eller en clea-

ringorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk

person, eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den

juridiska personen och bilaga 1 c

för uppgifter om styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande

juridiska personen.

FFFS 2016:11

Utkom från trycket

den 12 februari 2016

FFFS 2016:11

2

5 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som

äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs eller

en clearing-

organisation bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en

juridisk person ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om till-

stånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat inne-

hav i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår

av bilaga 1 c. Vilka ändringar som kräver en anmälan framgår av 9 §.

9 § En börs och en clearingorganisation ska informera Finansinspektionen i

samband med att nya personer utses på följande poster i företaget:

– styrelseordförande,

– styrelseledamot,

– styrelsesuppleant, och

– verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska

tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börser och clearingorganisationer ska även underrätta Finansinspektionen när

antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs eller

en clearingorganisation

ska företaget bifoga de uppgifter som framgår av bilaga 2.

12 kap.

9 § Den korta innehavstid som anges i 4 kap. 12 § 1 lagen (1991:980) om handel

med finansiella instrument, får uppgå till högst två handelsdagar från transaktions-

dagen.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller dock för centrala värdepappersförvarare som under en

övergångsperiod tillämpar lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 mars 2016.

ERIK THEDÉEN

Johanna

Bergqvist