FFFS 2016:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i

försäkringsföretag som har dispens;

beslutade den 15 februari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 §1 och 4 förordningen (1995:1600)

om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag i fråga

om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om

förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

dels att 4 kap. 6 §, avsnittet ”Poster inom linjen” i bilaga 1 och 38 § i bilaga 3 ska

upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 6 § och rubriken närmast före 38 § i bilaga 3

ska utgå,

dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 och 5 §§, 5 kap. 1 § samt 6 kap. 1 § ska ha följande

lydelse,

dels att C och AA i bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att 2, 4, 22 och 28 §§ samt de allmänna råden till rubriken ”Innehållet i

balansräkningens poster” i bilaga 3 ska ha följande lydelse,

dels att de allmänna råden till rubriken ”Innehållet i resultaträkningens poster” i

bilaga 4 ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 5 § och rubriken till 5 kap. ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 1 a § och 22 a § i bilaga 3, samt

närmast före 4 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

3 § Bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning

i försäkringsföretag behöver inte tillämpas. Poster i balansräkningen eller resultat-

räkningen vars belopp är obetydliga, med hänsyn till kravet på rättvisande bild, får

slås samman med någon annan lämplig post.

Allmänna råd

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag,

måste vissa uppräknade poster tas upp i balansräkningen och resultat-

räkningen, även om postens belopp är obetydligt. Paragrafen medger undan-

tag från detta s.k. sammanslagningsförbud. Företaget får i stället redovisa

sådana posters belopp som är obetydliga i en annan näraliggande lämplig

post i balansräkningen respektive resultaträkningen, se även bilaga 3 allmän-

na råd och bilaga 4 allmänna råd.

FFFS 2016:12

Utkom från trycket

den 19 februari 2016

FFFS 2016:12

2

4 kap.

Utgifter för eget utvecklingsarbete

1 a § Ett försäkringsföretag som tar upp utgifter för företagets eget utvecklings-

arbete som en immateriell anläggningstillgång, enligt 4 kap. 1 § lagen om årsredo-

visning i försäkringsföretag, ska överföra motsvarande belopp från fritt eget kapital

till en fond för utvecklingsutgifter, jämför 4 kap. 2 § årsredovisningslagen

(1995:1554).

Allmänna råd

I ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar som inte får

dela ut vinst bör överföringen till en fond för utvecklingsutgifter ske från

konsolideringsfonden eller från en annan bunden fond.

2 § Finansiella instrument får värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet

(anskaffningsvärdemetoden) om alla finansiella instrument värderas enligt denna

metod. Detta gäller i stället för det som anges i 4 kap. 2 § 12 lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag.

Värdering av försäkringstekniska avsättningar

5 § Försäkringstekniska avsättningar ska redovisas enligt 4

kap.

9

§

lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid redovisningen av försäkringstekniska avsättningar, ska 4 kap. 6–13 och 15 §§

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om

årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas.

Vid tillämpningen av andra stycket får avsättningarna redovisas med de förenk-

lingar som är godtagbara på grund av förhållanden i det enskilda fallet.

Allmänna råd

Företaget bör även tillämpa den godkända internationella redovisnings-

standarden IFRS 4 Försäkringsavtal.

Av 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska redovisas som försäkringsavtal, även om avtalet inte

överför betydande försäkringsrisk.

5 kap. Noter m.m.

1 § Ett företag får utelämna upplysningar enligt 5 kap. 40 § tredje stycket och 41 §

andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om personer i företagets ledning,

med undantag från 5 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag.

Med undantag från 5 kap. 3 och 5 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag,

får upplysningar om tillgångar och resultaträkningens poster utelämnas.

FFFS 2016:12

3

Allmänna råd

Paragrafen innehåller undantag från vissa bestämmelser om tilläggsupplys-

ningen enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Företaget lämnar

alltså, i tillämpliga delar, övriga upplysningar som följer av årsredovis-

ningslagen med vissa anpassningar, se 5 kap. 1, 2 och 4 §§ lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag.

6 kap.

1 § Flerårsöversikten enligt 6 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag behöver enbart avse räkenskapsåret och de tre föregående

räkenskapsåren.

Sådana upplysningar som ska lämnas i flerårsöversikten för tiden innan företaget

började tillämpa dessa föreskrifter och allmänna råd, behöver inte lämnas, om det

finns särskilda skäl. Företaget ska då ange att upplysningarna har utelämnats och

skälen för detta. Det följer av 3 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag att jämförelseuppgifter får utelämnas i andra fall, om det finns särskilda

skäl, jämför 3 kap. 5 § och 5 kap. 7 §årsredovisningslagen (1995:1554).

Allmänna råd 1

Flerårsöversikten bör ställas upp i schematisk form och minst innehålla

följande uppgifter:

1. Premieintäkt, om företaget är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag eller

en skadeförsäkringsförening.

2. Premieinkomst, om företaget är en livförsäkringsförening.

3. Årets resultat.

4. Konsolideringskapital.

Konsolideringskapital utgörs av i balansräkningen redovisat eget kapital,

obeskattade reserver, förlagslån samt övervärden och undervärden i place-

ringstillgångar som inte redovisats till verkligt värde i balansräkningen.

När övervärden och undervärden som inte redovisas i balansräkningen

medtas i konsolideringskapitalet görs detta utan beaktande av uppskjuten

skatt. Uppskjutna skattefordringar och skulder som i redovisningen på-

verkat eget kapital återläggs vid beräkningen av konsolideringskapitalet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015 samt i

delårsrapporter som upprättas för del av sådant räkenskapsår.

ERIK THEDÉEN

Greta

Wennerberg

1 Ändringen innebär att första stycket 5 och fjärde stycket tas bort.

FFFS 2016:12

4

Bilaga 1

C Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II

Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag

och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

III

Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar

2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3. Andelar i investeringspooler

4. Lån med säkerhet i fast egendom

5. Övriga lån

6. Utlåning till kreditinstitut

7. Övriga finansiella placeringstillgångar

AA Eget

kapital

I Garantikapital

I.a Verksamhetskapital

I.b Förlagsinsatser

III Uppskrivningsfond

IV Konsolideringsfond

V Andra fonder

1.

Reservfond

3. Fond för verkligt värde

4. Fond för utvecklingsutgifter

5. Övriga fonder

VI Balanserad förlust

VII Årets resultat

FFFS 2016:12

5

Bilaga 3

Innehållet i balansräkningens poster

Allmänna råd

Posterna som framgår av bilaga 1 ska finnas i balansräkningen om företaget

har aktuella slag av tillgångar, skulder eller eget kapital.

En post vars belopp är obetydligt med hänsyn till kravet på rättvisande bild

får slås samman med och ingå i en annan lämplig post, se 3 kap. 3 §. Poster

vars belopp är obetydliga bör ändå redovisas, om samma post redovisades i

balansräkningen för närmast föregående räkenskapsår. Detta behöver dock

inte alltid tillämpas första gången dessa föreskrifter och allmänna råd tilläm-

pas.

Betydelsefulla delar av de poster som ska finnas i balansräkningen enligt

bilaga 1 redovisas för sig direkt i balansräkningen eller i en not, se

3 kap. 4 §.

I balansräkningen får poster som enligt beteckningen i bilaga 1 närmast före-

gås av arabiska siffror slås samman, trots att de inte avser obetydliga belopp.

Exempelvis får Aktier och andelar (C.III.1) slås samman med en eller flera

andra poster avseende Andra finansiella placeringstillgångar. Detta förut-

sätter dock att dessa sammanslagna poster särredovisas i en not.

2 § Post B – Immateriella tillgångar. Posten omfattar

– goodwill som förvärvats mot vederlag,

– balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande,

– koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och till-

gångar,

– hyresrätter och liknande rättigheter, och

– förskott avseende immateriella tillgångar.

Allmänna råd

Vad som får redovisas som immateriell anläggningstillgång och vad som är

goodwill anges i 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag, jämför 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

4 § Post C.II – Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt

styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Här redovisas

1. innehav av aktier och andelar samt teckningsrätter och delrätter på aktier i

koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som

det finns ett ägarintresse i, och

2. obligationer och andra räntebärande värdepapper (inklusive nollkupongs- och

diskonteringsinstrument) emitterade av koncernföretag, intresseföretag, gemensamt

styrda företag eller övriga företag som det finns ett ägarintresse i samt lån till

sådana företag.

FFFS 2016:12

6

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget har dotterföretag eller intresseföretag

eller har andelar i gemensamt styrda företag eller övriga företag som det

finns ett ägarintresse i.

Intresseföretag, gemensamt styrda företag och ägarintresse är definierade i

1 kap. 4 a5 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

22 § Post AA.V.3 – Fond för verkligt värde. I denna post redovisas värde-

förändringar på vissa finansiella instrument enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag, jämför 4 kap. 14 d § årsredovisningslagen

(1995:1554).

Här redovisas även värdeförändringar på andra placeringstillgångar (Tillgångar,

post C) än finansiella instrument och fastigheter som dels värderas till verkligt

värde enligt 4 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, dels inte redo-

visas direkt i resultaträkningen.

Allmänna råd 2

Posten blir endast aktuell om företaget väljer den redovisningsprincip som

innebär att värdera finansiella instrument till verkligt värde.

22 a § Post AA.V.4 – Fond för Utvecklingsutgifter. I denna post redovisas

överföring från fritt eget kapital eller från konsolideringsfonden. Överföringen

motsvarar utgifter för företagets eget utvecklingsarbete som har tagits upp som

immateriell anläggningstillgång, se 4 kap. 1 a §.

28 § Post DD.2 – Livförsäkringsavsättning. Ömsesidiga livförsäkringsbolag och

livförsäkringsföreningar som värderar försäkringstekniska avsättningar enligt

4 kap. 9 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska här

redovisa avsättningar för försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra

kostnader för löpande försäkringsavtal under den resterande avtalsperioden.

Beloppet ska redovisas inklusive eventuell garanterad återbäring. Företaget ska

beakta värdet av de ytterligare premier som försäkringstagarna ska betala. Med

garanterad återbäring menas sådan återbäring som utgör visst eller vissa i framtiden

utfallande nominellt eller realt bestämda belopp som försäkringstagaren eller någon

annan ersättningsberättigad har en ovillkorlig rätt till.

2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

FFFS 2016:12

7

Bilaga 4

Innehållet i resultaträkningens poster

Allmänna råd

Posterna som framgår av bilaga 2 ska finnas i resultaträkningen om företaget

har aktuella slag av intäkter och kostnader.

Poster, vars belopp är obetydliga med hänsyn till kravet på rättvisande bild,

får slås samman med och ingå i en annan näraliggande lämplig post, se

3 kap. 3 §. En post vars belopp är obetydligt bör dock ändå redovisas om

samma post redovisades i balansräkningen för närmast föregående

räkenskapsår.

Betydelsefulla delar av de poster som ska finnas i resultaträkningen, enligt

bilaga 2, ska redovisas för sig direkt i balansräkningen eller i en not, se

3 kap. 4 §.