FFFS 2016:14

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna

uppgifter till balansstatistik;

beslutade den 14 mars 2016.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100)

om den officiella statistiken.

1 § Ett företag som tillhör sektor S.127, koncerninterna finansinstitut och

utlåningsföretag, enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 2010 (ENS 2010),

ska på begäran lämna uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB).

2 § Uppgifterna ska avse företagets förhållanden det senaste kalenderkvartalet och

innehålla det som framgår av blanketten Balansstatistik för sektor S.127

(FinBAST), se bilaga.

3 § Uppgifterna ska ha kommit in till SCB senast den tjugonde dagen i efter-

följande kvartal.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2016 och tillämpas första gången på

uppgifter som ska lämnas för det första kvartalet 2016.

ERIK THEDÉEN

Hans-Olof

Bergqvist

FFFS 2016:14

Utkom från trycket

den 18 mars 2016

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella

statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap 8 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Företagets namn/org.nummer eller löpnummer

Ange vilket år och kvartal de lämnade uppgifterna avser.

År:

Kvartal:

Finansiella tillgångar

Tillgångar:

Beloppen anges i 1000-tal kr

Ingående balans

Orealiserade

värdeförändringar

Transaktioner

nettoköp/försäljn.

Utgående balans

Banktillgodohavanden

10

därav utlandet

101

Andelar i investeringsfonder

11

därav registrerade i utlandet

111

Finansiella derivat

12

därav utlandet

121

Certifikat

14

0

0

0

0

Svenska staten (statsskuldväxlar)

141

Svenska banker

143

Svenska bostadsinstitut

144

145

Svenska icke-finansiella företag

146

Svenska kommuner

147

Utlandet

148

15

0

0

0

0

Svenska staten

151

Svenska banker

152

Svenska bostadsinstitut

153

154

155

156

Utlandet

157

13

därav utlandet

131

16

därav utlandet

161

18

därav koncernföretag i utlandet

181

Transaktioner

nettoköp/försäljn. +/-

ska anges

Aktier i svenska noterade företag

(marknadsvärden)

30

Aktier i svenska onoterade företag

(bokförda värden)

31

därav aktier i koncern- eller intresseföretag

312

Andra svenska andelar

(bokförda värden)

34

Aktier i utländska noterade företag

(marknadsvärden)

32

Aktier i utländska onoterade företag (

bokförda värden)

33

332

Andra utländska andelar

(bokförda värden)

35

BALANSSTATISTIK FÖR SEKTOR S.127

(FinBAST)

Instruktioner för att fylla i blanketten finns på www.scb.se/FinBAST

Övriga svenska finansiella företag

Svenska kommuner

Ställningsvärde

(marknadsvärde)

Övriga svenska finansiella företag

Utlåning, korta lån och depositioner exkl

banktillgodohavanden

(ej koncernlån)

Utlåning, långa lån

(ej koncernlån)

Svenska icke-finansiella företag

Obligationer

(inkl.förlagsbevis och konvertibler)

+/- ska anges

därav aktier i koncern- eller intresseföretag

Utlåning till koncernföretag

Ställningsvärde

(marknadsvärde)

Innehav av aktier och andelar

(inkl. aktier i koncern- och

intresseföretag)

Eget kapital, obeskattade reserver och Skulder:

Beloppen anges i 1000-tal kronor

Aktiekapital: (1000-tal kr)

Ingående balans

Transaktioner

nettoköp/försäljn.

Orealiserade

värdeförändringar

Utgående balans

Svenska noterade aktiebolag (marknadsvärden)

50

därav återköp av egna aktier

501

Total eget kapital: (1000-tal kr)

Svenska onoterade aktiebolag (bokförda värden)

51

Andra företagsformer (bokförda värden)

52

Obeskattade

Beloppen anges i 1000-tal kr

reserver:

Obeskattade reserver för onoterade aktiebolag

511

Obeskattade reserver för andra företagsformer

512

Skulder:

Beloppen anges i 1000-tal kr

Ingående balans

Transaktioner

nettoköp/försäljn.

Orealiserade

värdeförändringar

Utgående balans

Finansiella derivat

20

därav utlandet

201

därav personaloptioner, obs! Både mot Sverige och mot utlandet

202

Certifikat

22

därav emitterade i utlandet

221

23

därav emitterade i utlandet

231

21

därav utlandet

211

25

därav utlandet

251

Upplåning från koncernföretag

27

därav koncernföretag i utlandet

271

Postadress:/Webbadress

Kontaktpersoner:

Telefon/Gruppnummer:

Fax / E-post:

701 89 ÖREBRO

Karin Strömberg

www.insamling.scb.se

Maria Nilsson

balansstatistik@scb.se

+/- ska anges

Ingående balans

Ställningsvärde

(marknadsvärde)

Utgående balans

019 - 17 69 03

Ställningsvärde

(marknadsvärde)

Ställningsvärde

(marknadsvärde)

Ställningsvärde

(marknadsvärde)

Obligations-, förlags- och konverteringslån

(ej

personalkonvertibler)

+/- ska anges

Upplåning, korta lån

(ej koncernlån)

Upplåning, långa lån

(ej koncernlån)

019 - 17 66 50