FFFS 2016:29

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om verksamhet med bostadskrediter;

beslutade den 12 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 12 § förordningen

(2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för svenska aktiebolag, svenska

ekonomiska föreningar eller svenska försäkringsföretag som ansöker om tillstånd

att driva verksamhet, eller som driver verksamhet, enligt lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter.

Bestämmelserna i 3 kap. 1, 2, 4–8, 10 och 15 §§ samt 5 kap. gäller även svenska

kreditinstitut i deras verksamhet med kreditgivning, kreditförmedling och

rådgivning i fråga om bostadskrediter.

2 § Utländska kreditinstitut som från filial i Sverige driver sådan verksamhet som

avses i 1 § andra stycket ska följa bestämmelserna i 3 kap. 1, 2, 4, 10 och 15 §§

samt 5 kap.

Utländska kreditinstitut som i Sverige driver sådan verksamhet som avses i 1 §

andra stycket genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster från sitt hemland ska

följa bestämmelserna i 3 kap. 1, 2, 4, 10 och 15 §§ samt 5 kap. 3 § 2, 3, 5 och 6 vad

gäller dessa kreditinstituts personal.

3 § Utländska kreditgivare som ansöker om tillstånd att driva eller som driver

verksamhet i Sverige med stöd av 2 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter ska följa bestämmelserna i 2 kap. 1, 5, 6 och 8–16 §§, 3 kap.

1, 2, 4–12 och 14–16 §§, 5 kap. samt 8 kap. 2, 3, 6 och 8–10 §§.

4 § Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES som med stöd av 3 kap. 6 §

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter driver verksamhet från

filial i Sverige ska följa bestämmelserna i 3 kap. 1, 3, 4 och 13–15 §§ samt 5 kap.

Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES som med stöd av 3 kap. 6 §

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter driver verksamhet genom

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om

konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG

och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34 (Celex

32014L0017).

FFFS 2016:29

Utkom från trycket

den 16 december 2016

FFFS 2016:29

2

att erbjuda och tillhandahålla tjänster från sitt hemland ska följa bestämmelserna i

3 kap. 1, 3, 4 och 13–15 §§ samt 5 kap. 3 § 2, 3, 5 och 6 vad gäller dessa kredit-

förmedlares personal.

Utländska kreditförmedlare från ett land utanför EES som ansöker om tillstånd att

driva eller som driver verksamhet i Sverige med stöd av 3 kap. 7 § lagen

(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska följa bestämmelserna i 2 kap.

1 och 4–16 §§, 3 kap. 1, 3–6, 9 och 11–16 §§, 5 kap., 6 kap., samt 8 kap. 2–4 och

7–10 §§.

Innehåll

5 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd att driva verksamhet med bostadskrediter (2 kap.),

– krav på verksamheten (3 kap.),

– ägar- och ledningsprövning (4 kap.),

– kunskap och kompetens (5 kap.),

– ansvarsförsäkring för kreditförmedlare (6 kap.),

– krav på vissa ansökningar och anmälningar (7 kap.), samt

– rapportering av uppgifter (8 kap.).

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter och allmänna råd har termer och uttryck samma betydelse

som i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Därutöver gäller följande definitioner:

1. interna regler: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument genom vilka ett företag styr sin verksamhet

2. limit: en fastställd gräns för riskexponering som avser t.ex. en viss kund,

kundgrupp, marknad eller produkt.

2 kap. Ansökan om tillstånd att driva verksamhet med bostadskrediter

1 § I ansökan om tillstånd ska företagets namn, organisationsnummer och adress

anges. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för företaget.

Om ansökan gäller tillstånd att förmedla bostadskrediter ska även huvudkontorets

adress anges.

Allmänna råd

Företaget bör använda det ansökningsformulär som finns på Finans-

inspektionens webbplats.

Bolagsordning eller stadgar

2 § Ett företag ska till ansökan bifoga sin bolagsordning eller sina stadgar. Av

bolagsordningen och stadgarna ska det tydligt framgå att företaget ska driva

verksamhet med bostadskrediter.

FFFS 2016:29

3

Ägarförhållanden

3 § Ett företag ska i sin ansökan redogöra för ägarförhållandena i företaget.

Om företaget ingår i en koncern eller annan företagsgrupp ska uppgifter om firma

och typ av verksamhet i övriga företag lämnas. En skiss över företagets

ägarstruktur och eventuell koncern eller annan företagsgrupp ska också bifogas.

Till ansökan ska företaget bifoga sådana uppgifter och handlingar för ägarprövning

som avses i 4 kap. 2 §.

Företagets ledning

4 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter som ingår i

dess styrelse. Vidare ska uppgifter om eventuella styrelsesuppleanter samt

verkställande direktör och dennes eventuella ersättare lämnas.

Till ansökan ska företaget även bifoga sådana uppgifter och handlingar för

ledningsprövning som avses i 4 kap. 3 §.

Finansiering av verksamheten

5 § Ett företag ska i sin ansökan ange hur det avser att finansiera verksamheten.

Pågående domstolsprocess eller skiljeförfarande

6 § Om ett företag vid ansökningstillfället är part i pågående domstolsprocesser

eller skiljeförfaranden som, var för sig eller sammantaget, rör belopp som är

betydande i relation till företagets storlek, ska företaget ange och redogöra för detta

i ansökan.

Ansvarsförsäkring vid kreditförmedling

7 § Om ansökan gäller tillstånd att driva kreditförmedling ska företaget i sin

ansökan lämna uppgifter som visar att företaget har en sådan ansvarsförsäkring

som krävs enligt 3 kap. 2 § 6 lagen (2016:1024) om verksamhet med bostads-

krediter.

Styrkande av kunskap och kompetens

8 § Till ansökan om tillstånd ska företaget bifoga de handlingar och uppgifter som

är nödvändiga för att visa att företaget uppfyller de krav på kunskap och kompetens

som följer av 5 kap.

Om kraven på kunskap och kompetens enligt första stycket inte är uppfyllda när

ansökan lämnas in räcker det att företaget lämnar en plan för hur kraven i 5 kap.

ska vara uppfyllda senast när företaget påbörjar verksamheten.

Verksamhetsplan

9 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan med det innehåll

som framgår av 10-14 §§.

FFFS 2016:29

4

Företagets verksamhet

10 § I verksamhetsplanen ska det ingå en utförlig redogörelse för den verksamhet

som företaget avser att driva. Redogörelsen ska bl.a. beskriva de tjänster och

produkter som företaget ska erbjuda och distributionskanaler för dessa, samt it-

system och administrativa processer.

Ett företag som förmedlar bostadskrediter ska i redogörelsen enligt första stycket

även ange vilka kreditgivare som företaget samarbetar med. Ett företag som lämnar

bostadskrediter ska i redogörelsen enligt första stycket även ange vilka kredit-

förmedlare som företaget samarbetar med. Ett företag som vid ansökningstillfället

inte har påbörjat någon verksamhet med bostadskrediter ska, om möjligt, ange

vilka kreditgivare respektive kreditförmedlare som företaget avser att samarbeta

med.

Organisation

11 § I verksamhetsplanen ska det ingå en schematisk översikt av hur verksamheten

i företaget är organiserad. Översikten ska ange verksamhetens områden och

funktioner. Den ska också förklara vilka uppgifter som utförs inom respektive del

samt hur många personer som ska vara verksamma inom dessa områden eller

funktioner. Vidare ska översikten ange namn och titel på dem som är ansvariga för

respektive område eller funktion samt det totala antalet anställda i företaget.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

12 § Om ett företag driver eller har för avsikt att driva annan verksamhet, eller om

det erbjuder eller har för avsikt att erbjuda närliggande tjänster, ska det anges i

ansökan. Företaget ska också lämna en redogörelse för innehållet i och

omfattningen av den andra verksamheten eller de närliggande tjänsterna.

Uppdragsavtal

13 § Om ett företag har uppdragit, eller har för avsikt att uppdra, åt någon annan

att utföra visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet

med bostadskrediter ska detta anges i verksamhetsplanen. I så fall ska även

uppgifter om uppdragstagaren och omfattningen av uppdraget lämnas.

Ett företag som har ingått, eller avser att ingå, ett uppdragsavtal som gäller en

sådan funktion som är av väsentlig betydelse för verksamheten, ska bifoga

uppdragsavtalet till verksamhetsplanen. I så fall ska verksamhetsplanen innehålla

en redogörelse för hur man i avtalet har säkerställt att kraven i 3 kap. 16 § är

uppfyllda.

Gränsöverskridande verksamhet

14 § Om ett företag driver eller har för avsikt att driva verksamhet med

bostadskrediter i andra länder ska uppgifter om detta framgå av verksamhets-

planen.

FFFS 2016:29

5

Interna regler

15 § Ett företag ska till ansökan bifoga de interna regler och riktlinjer som ska

finnas för verksamheten enligt

1. 3 kap. 2 § om utlåning,

2. 3 kap. 3 § om kreditförmedling av bostadskrediter,

3. 3 kap. 4 § om rådgivning om bostadskrediter,

4. 3 kap. 5 och 6 §§ om ersättningssystem,

5. 3 kap. 7 och 8 §§ om värdering av bostäder som ställs som säkerhet för en kredit,

6. 3 kap. 14 § om hantering av klagomål, och

7. 3 kap. 15 § om kunskap och kompetens.

Interna regler och riskbedömning för att motverka penningtvätt

och finansiering av terrorism

16 § Ett företag ska till ansökan bifoga en riskbedömning, interna regler och

rutiner m.m. upprättade enligt bestämmelserna i 2 och 3 kap. Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

3 kap. Krav på verksamheten

1 § Ett företag ska fastställa interna regler och riktlinjer enligt detta kapitel. De

interna reglerna och riktlinjerna ska fastställas av styrelsen. Reglerna ska

regelbundet, minst årligen, utvärderas och uppdateras.

Företaget ska se till att de interna reglerna och riktlinjerna görs kända för samtlig

berörd personal.

Riktlinjer för utlåning

2 § Sådana riktlinjer för utlåning som avses i 4 kap. 11 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter ska innehålla bestämmelser om

1. vilka uppgifter om konsumentens personliga och ekonomiska förhållanden som

ska inhämtas och från vilka källor,

2. under vilka förutsättningar en kredit kan beviljas respektive avslås med en

särskild rutin för kreditprövningen,

3. vilken typ av egendom som accepteras som säkerhet för en kredit,

4. gällande limiter för kreditgivningen,

5. rutiner för dokumentation av kreditärenden,

6. hur kreditärenden ska bevakas och följas upp, t.ex. företagets rutiner för att

kontinuerligt bedöma konsumentens återbetalningsförmåga och negativa

förändringar i värdet på en säkerhet,

7. hur förfallna och oreglerade krediter ska hanteras, t.ex. företagets rutiner för

betalningspåminnelser och indrivning av kreditfordringar, och

8. rutiner för löpande intern rapportering av kreditrisk och total kreditexponering.

Allmänna råd

Företaget bör i de bestämmelser som avses i 2 § 1 och 2 ange att ingen

person ensam ska handlägga ett kreditärende genom hela kreditgivnings-

processen. Om företaget använder ett automatiserat beslutssystem eller annat

FFFS 2016:29

6

tekniskt system vid handläggningen av kreditärendet, bör företaget ange hur

det löpande ska kontrollera och säkerställa att systemets funktioner uppfyller

de rättsliga och interna krav som gäller vid kreditgivningen.

Interna regler för kreditförmedling

3 §

Ett företag som förmedlar bostadskrediter ska ha interna regler för

kreditförmedling. Dessa regler ska innehålla bestämmelser om

1. hur konsumenten ska informeras om vilka kreditgivare som företaget samarbetar

med i sin förmedling av bostadskrediter,

2. hur konsumenten ska informeras om företagets ansvarsförsäkring,

3. hur en ansökan om kredit ska handläggas, t.ex. vilka uppgifter om konsumentens

personliga och ekonomiska förhållanden som ska inhämtas och från vilka källor,

4. vilka uppgifter om en kreditansökan som ska vidarebefordras till respektive

kreditgivare,

5. vilken ordning som ska gälla för presentationen av kreditgivarnas erbjudanden

med anledning av den sökta krediten,

6. rutiner för uppföljning av om en sökt kredit har beviljats och i så fall, av vilken

kreditgivare, samt

7. rutiner för dokumentation av förmedlingsärenden enligt tillämpliga bestäm-

melser i 9 § första stycket, 11 och 12 §§.

Interna regler för rådgivning

4 § Ett företag som lämnar rådgivning om bostadskrediter ska ha interna regler för

rådgivning. Dessa regler ska ange hur företaget ska uppfylla de krav som följer av

tillämpliga bestämmelser om rådgivning om bostadskrediter i lagen (2016:1024)

om verksamhet med bostadskrediter och i konsumentkreditlagen (2010:1846).

Ersättningssystem

5 § Ett företag ska ha interna regler för ersättning. De interna reglerna ska tydligt

identifiera den personal i företaget som omfattas av 4 kap. 3 § lagen (2016:1024)

om verksamhet med bostadskrediter.

Av ersättningsreglerna ska det framgå vilka kriterier som gäller för att fastställa

fast respektive rörlig ersättning.

En kreditgivares interna regler enligt första och andra styckena ska även gälla

ersättning som företaget betalar till en kreditförmedlare.

6 § Ett företag som betalar rörlig ersättning till personal som avses i 5 § får inte

låta ersättningens omfattning påverkas av antalet eller andelen beviljade eller

förmedlade krediter, och inte heller av storleken på krediterna.

Riktlinjer för värdering av bostad som säkerhet

7 § Av sådana riktlinjer för värdering som avses i 4 kap. 12 § första stycket lagen

(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska det framgå vilket förfarande

som företaget ska tillämpa vid värderingen.

FFFS 2016:29

7

Om riktlinjerna anger att olika förfaranden får tillämpas vid värdering av en bostad

som ställs som säkerhet, ska det framgå under vilka förutsättningar som respektive

förfarande är tillämpligt.

8 § Ett företag ska i riktlinjerna för värdering ange hur det säkerställer att den som

utför en värdering, som är en del av beslutsunderlaget i ett kreditärende, är

tillräckligt oberoende i förhållande till kreditriskbedömningen i ärendet. Företaget

ska också ange hur det säkerställer att den som utför en värdering har den kunskap

och kompetens som krävs för att fastställa ett tillförlitligt värde.

Dokumentation

9 § Dokumentationen av ett ärende som innefattar kreditgivning eller förmedling

av bostadskrediter ska visa vilka handläggningsåtgärder som har vidtagits, det

underlag som dessa åtgärder grundas på och vilka personer som deltagit i

handläggningen av ärendet.

Dokumentationen av beslutsunderlaget för att bevilja en bostadskredit ska

innehålla en redogörelse för den kreditprövning som har gjorts. I dokumentationen

ska företaget också ange vilka uppgifter som har inhämtats vid kreditprövningen.

10 § Dokumentationen av en värdering enligt 4 kap. 12 § tredje stycket lagen

(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska innehålla uppgifter om

1. de riktlinjer för värdering som tillämpats,

2. den egendom som ställts som säkerhet för krediten,

3. det förfarande som använts vid värdering av säkerheten,

4. det underlag som använts för värderingen, samt,

5. i förekommande fall, vem som utfört värderingen.

11 § I 14 och 20 c §§konsumentkreditlagen (2010:1846) finns bestämmelser om

krav på innehållet i dokumentationen av ett bostadskreditavtal. I 54 § konsument-

kreditlagen (2010:1846) finns bestämmelser om krav på dokumentation av rådgiv-

ning om bostadskrediter.

12 § Dokumentationen enligt 9–11 §§ får lagras på valfritt varaktigt medium under

förutsättning att det sker säkert och att innehållet snabbt och enkelt kan göras

tillgängligt för utomstående.

Dokumentationen av ett kreditärende ska alltid bevaras så länge kreditförhållandet

består.

Dokumentationen av ett förmedlingsärende ska alltid bevaras under så lång tid som

krävs med hänsyn till eventuella anspråk på ersättning ur ansvarsförsäkringen.

Information om ansvarsförsäkring

13 § En kreditförmedlare ska lämna skriftlig information till konsumenten om att

företaget har en ansvarsförsäkring och om innebörden av försäkringen.

Informationen till konsumenten ska vidare innehålla de uppgifter som framgår av

6 kap. 4 §. Den aktuella informationen ska lämnas av förmedlaren senast när denne

mottar kreditansökan från konsumenten.

FFFS 2016:29

8

Interna regler för klagomålshantering

14 § Ett företag ska ha interna regler för hur klagomål från konsumenter ska

handläggas i verksamheten.

Interna regler om kunskap och kompetens

15 § Ett företag ska ha interna regler om kunskap och kompetens för att säkerställa

att de krav som följer av 5 kap. uppfylls i verksamheten.

De interna reglerna ska tydligt identifiera den personal och de ledningspersoner

som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. De interna reglerna ska även ange hur

företaget ska säkerställa att dessa personer uppfyller tillämpliga kunskaps- och

kompetenskrav, och hur kunskaper löpande ska uppdateras.

Uppdragsavtal

16 § I fråga om ett sådant uppdragsavtal som avses i 4 kap. 13 § andra stycket

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska företaget se till att

villkoren i avtalet säkerställer att

1. uppdragstagaren har den kompetens, kapacitet och de tillstånd som krävs för att

utföra den utlagda verksamheten säkert och professionellt,

2. företaget har möjlighet att övervaka hur uppdragstagaren fullgör åtagandet att

utföra den utlagda verksamheten,

3. uppdragstagaren är skyldig att underrätta företaget om händelser som kan

innebära att kravet i punkten 1 inte längre är uppfyllt,

4. företaget har rätt att vidta nödvändiga åtgärder vid fel och brister i uppdragets

utförande,

5. uppsägning av avtalet kan ske utan att detta påverkar kontinuiteten och

kvaliteten i företagets verksamhet,

6. uppdragstagaren är skyldig att samarbeta med Finansinspektionen när det gäller

den utlagda verksamheten,

7. företaget och Finansinspektionen har faktisk tillgång till uppgifter om den

utlagda verksamheten samt till uppdragstagarens lokaler, och

8. uppdragstagaren skyddar all konfidentiell information om uppdragsgivaren eller

dennes kunder.

4 kap. Ägar- och ledningsprövning

1 § Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka uppgifter som ska lämnas till

Finansinspektionen vid en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning

2 § I samband med en prövning av ett företags ägare ska uppgifter och handlingar

enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och lednings-

prövning lämnas in till Finansinspektionen.

FFFS 2016:29

9

Ledningsprövning

3 § I samband med en prövning av ett företags ledning ska uppgifter och

handlingar enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och

ledningsprövning lämnas.

4 § Om en prövning enligt 3 § gäller en person i ledningen för en kreditförmedlare

ska även sådana handlingar som avses i 5 kap. 5 § lämnas.

5 kap. Kunskap och kompetens

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om krav på kunskap och kompetens hos

sådan personal som avses i 4 kap. 2 § lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter.

Kapitlet innehåller även bestämmelser om krav på kunskap och kompetens hos

personer som ingår i ledningen för en kreditförmedlare i enlighet med 2 kap. 4 §

första stycket.

Krav på lämplig praktisk erfarenhet

2 § Ett företag ska se till att personal som avses i 4 kap. 2 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter, och personer i ledningen för en kreditförmedlare,

har sådan lämplig praktisk erfarenhet att de kan fullgöra sina arbetsuppgifter och

uppdrag korrekt och att företaget kan uppfylla de krav som gäller för verksamheten

med bostadskrediter.

Kunskapskrav

3 § Personal som avses i 4 kap. 2 § lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter och personer i ledningen för en kreditförmedlare ska ha lämplig

kunskap om

1. bostadskrediter och de kompletterande tjänster som erbjuds i samband med

erbjudanden om bostadskrediter,

2. lagar och andra författningar som gäller bostadskreditavtal för konsumenter,

särskilt vad gäller konsumentskydd,

3. köpprocessen för egendom som ingår i definitionen av en bostadskredit enligt

2 § konsumentkreditlagen (2010:1846),

4. värdering av bostäder som ställs som säkerhet,

5. fastighetsregistrets innehåll och funktion,

6. bostadsmarknaden,

7. affärsetiska normer,

8. förfarandet för kreditprövning av konsumenter och, i tillämpliga fall, kompetens

för att utföra kreditprövningar av konsumenter, och

9. privatekonomi.

Krav på utbildning och kunskapstest

4 § Ett företag ska se till att personal som avses i 4 kap. 2 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter, och personer i ledningen för en kreditförmedlare,

genom utbildning får tillräckliga kunskaper inom de ämnen och områden som

anges i 3 §.

FFFS 2016:29

10

All personal som avses i 4 kap. 2 § lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter, och samtliga personer i ledningen för en kreditförmedlare, ska ha

genomgått ett kunskapstest med godkänt resultat. Testresultatet ska visa att

tillämpliga krav på kunskaper är uppfyllda.

Testet ska ha tillhandahållits av en person som är fristående från företaget och som

har kunskap om de ämnesområden som testet gäller samt om hur kunskapstest ska

utformas enligt vedertagna metoder. Genomförandet av testet ska ske på ett säkert

och tillförlitligt sätt för att garantera den testades kunskaper.

Styrkande av godkända kunskaper

5 § Ett företag ska, när Finansinspektionen begär det, lägga fram handlingar som

visar att personal som avses i 4 kap. 2 § lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter, och personer i ledningen för en kreditförmedlare, har uppnått god-

känt resultat på ett sådant kunskapstest som avses i 4 § andra och tredje stycket.

Handlingarna ska också visa kunskapstestets nivå och innehåll.

6 kap. Ansvarsförsäkring för kreditförmedlare

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om krav på innehållet i villkoren för en

sådan ansvarsförsäkring som är en förutsättning för tillstånd till verksamhet med

kreditförmedling av bostadskrediter enligt 3 kap. 2 § 6 lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter. Vidare regleras innehållet i den information om

försäkringen som enligt 3 kap. 13 § ska lämnas till konsumenten.

2 § Försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen ska innebära att

1. försäkringen omfattar hela det geografiska område där företaget erbjuder sina

tjänster,

2. försäkringen gäller för skada som orsakats från och med den dag då kredit-

förmedlaren fått tillstånd och som anmäls till försäkringsgivaren under försäk-

ringens giltighetstid,

3. försäkringen har ett efterskydd som innebär att den även täcker skador som

anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att försäkringen har upphört att

gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,

4. den skadelidande har möjligheter att framställa krav på ersättning enligt

försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren i den utsträckning som ersättning

för skadan inte mottagits från den försäkrade,

5. ersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och

6. försäkringen kan upphöra tidigast en månad efter att Finansinspektionen har

underrättats om att den ska upphöra.

3 § Ytterligare bestämmelser om sådan ansvarsförsäkring som avses i 3 kap. 2 § 6

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter finns i Kommissionens

delegerade förordning (EU) nr 1125/2014 av den 19 september 2014 om komplet-

tering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU vad avser tekniska

standarder för tillsyn i fråga om minimibelopp för kreditförmedlares yrkesmässiga

ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti.

4 § Den information om ansvarsförsäkringen som enligt 3 kap. 13 § ska lämnas

till konsumenten ska innehålla uppgifter om

1. vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen samt försäk-

ringsgivarens organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer,

FFFS 2016:29

11

2. att den skadelidande får framställa krav på ersättning direkt till försäkrings-

givaren i den mån ersättning för skadan inte mottagits från den försäkrade,

3. inom vilken tid ett krav enligt punkten 2 måste framställas till försäkrings-

givaren, och

4. den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador

under ett kalenderår.

7 kap. Krav på vissa ansökningar och anmälningar

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vissa ansökningar och anmälningar

som företag, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, ska

göra till Finansinspektionen.

2 § Ett företag som har ingått ett uppdragsavtal som omfattas av 4 kap. 13 § lagen

(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska i anmälan till Finans-

inspektionen lämna de uppgifter och handlingar som följer av 2 kap. 13 §.

Anmälan ska ha inkommit till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet

börjar gälla.

3 § En svensk kreditgivare som med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter vill driva verksamhet med bostadskrediter

utomlands genom att inrätta en filial, ska i ansökan om tillstånd – enligt nämnda

bestämmelse – meddela Finansinspektionen i vilket land som verksamheten ska

drivas. Till ansökan ska kreditgivaren bifoga en plan för verksamheten med

uppgifter om filialens organisation, adress och ledning.

4 § En svensk kreditförmedlare som enligt 3 kap. 4 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter lämnar in en anmälan till Finansinspektionen om

gränsöverskridande verksamhet i annat EES-land ska lämna uppgifter om

1. företagets namn och organisationsnummer,

2. adress till företagets huvudkontor,

3. det land där företaget avser att utöva sin verksamhet, och

4. de tjänster som företaget avser att tillhandahålla i det aktuella landet.

Företaget ska använda det formulär för anmälan som finns på Finansinspektionens

webbplats. En översättning av anmälan till ett officiellt språk i det land etable-

ringen avser, alternativt till engelska, ska också lämnas till Finansinspektionen.

5 § En svensk kreditförmedlare som enligt 3 kap. 4 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter lämnar in en anmälan till Finansinspektionen om

filialverksamhet i annat EES-land ska lämna uppgifter om

1. företagets namn och organisationsnummer,

2. adress till företagets huvudkontor,

3. det land där företaget avser att inrätta en filial,

4. adress till den planerade filialen,

5. namn på den person eller de personer som kommer att ansvara för filialens

verksamhet, och

6. de tjänster som företaget avser att tillhandahålla genom filialen i det aktuella

landet.

Företaget ska använda det formulär för anmälan som finns på Finansinspektionens

webbplats. En översättning av anmälan till ett officiellt språk i det land etable-

ringen avser, alternativt till engelska, ska också lämnas till Finansinspektionen.

FFFS 2016:29

12

6 § En svensk kreditförmedlare som med stöd av 3 kap. 5 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter vill driva verksamhet med bostadskrediter i ett

land utanför EES genom att inrätta en filial där, ska i ansökan om tillstånd – enligt

nämnda bestämmelse – meddela Finansinspektionen i vilket land som verksam-

heten ska drivas. Till ansökan ska kreditförmedlaren bifoga en plan för verksam-

heten med uppgifter om filialens organisation, adress och ledning.

8 kap. Rapportering av uppgifter

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om uppgifter som ska rapporteras till

Finansinspektionen av ett företag som fått tillstånd att driva verksamhet enligt

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Påbörjad verksamhet

2 § Ett företag som har fått tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter ska skriftligen informera Finansinspektionen när det påbörjar

verksamheten.

Om företaget i samband med ansökan enbart lämnat en plan för uppfyllande av

kravet på kunskap och kompetens, enligt 2 kap. 8 § andra stycket, ska företaget

samtidigt lämna in handlingar som visar att det när verksamheten påbörjas

uppfyller tillämpliga krav i 5 kap.

Ändringar i verksamheten som är av större betydelse

3 § Vid ändringar i verksamheten som är av större betydelse ska företaget snarast

lämna uppgifter om detta samt även lämna in en reviderad verksamhetsplan till

Finansinspektionen.

Ändring eller upphörande av ansvarsförsäkring

4 § Vid en ändring eller upphörande av en sådan ansvarsförsäkring som avses i

3 kap. 2 § 6 lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska kredit-

förmedlaren genast underrätta Finansinspektionen om ändringen eller upphörandet.

Revisors åtgärder vid misstanke om brott

5 § Om en revisor i ett företag som driver verksamhet med bostadskrediter vidtar

sådana åtgärder som avses i 9 kap.43 och 44 §§aktiebolagslagen (2005:551) ska

företaget snarast informera Finansinspektionen om detta.

Uppgifter som ska lämnas av en kreditgivare

6 § En kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september

och den 31 december lämna Finansinspektionen aktuella uppgifter om

1. den utlånade volymen,

2. antalet krediter,

3. antalet kredittagare,

4. ränteintäkter,

5. avgiftsintäkter,

FFFS 2016:29

13

6. antalet oreglerade förfallna kreditfordringar,

7. den totala volymen av oreglerade förfallna kreditfordringar,

8. antalet överlåtna kreditfordringar,

9. den totala volymen av överlåtna kreditfordringar,

10. antalet inlämnade ansökningar om betalningsföreläggande, och

11. kreditförluster.

Uppgifter som ska lämnas av en kreditförmedlare

7 § En kreditförmedlare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30

september och den 31 december lämna Finansinspektionen aktuella uppgifter om

1. den totala förmedlade kreditvolymen,

2. de fem största kreditgivarna som förmedlaren samarbetar med och förmedlad

kreditvolym per kreditgivare,

3. intäkter i form av ersättning från kreditgivare eller annan tredje part,

4. intäkter bestående av avgifter som betalats av konsumenter, och

5. antalet kunder.

Gemensamma bestämmelser om periodisk rapportering av uppgifter

8 § Uppgifterna i 6 och 7 §§ ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för

periodisk rapportering enligt anvisningar på myndighetens webbplats.

Vid omräkning från annan valuta än svenska kronor ska företaget tillämpa den

avistakurs som gäller på balansdagen.

9 § Uppgifterna enligt 6 och 7 §§ ska ha kommit in till Finansinspektionen senast

den 30 april, den 10 augusti, den 31 oktober samt den 31 januari och avse

föregående kvartal.

10 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i 6 och 7

§§, om det finns särskilda skäl.

FFFS 2016:29

14

_________________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Ett företag som före den 20 mars 2014 har påbörjat verksamhet som avses i

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska – för personal som

avses i 4 kap. 2 § nämnda lag och för personer i ledningen för en kreditförmedlare

som har minst tre års dokumenterad praktisk erfarenhet i enlighet med 5 kap. 2 § –

uppfylla kraven i 5 kap. 4 § andra stycket senast den 1 januari 2020.

Ett företag som avser att utnyttja övergångsbestämmelsen enligt första stycket ska

ange det i en ansökan enligt 2 kap. Företaget ska senast den 31 januari 2020 lämna

in handlingar som visar att företaget uppfyller kraven i 5 kap. 4 § andra stycket.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson