FFFS 2016:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för

försäkringsrörelse;

beslutade den 18 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) och 15 § förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

dels att nuvarande 3 kap. 5 och 6 §§ ska betecknas 3 kap. 8 och 9 §§ samt att

nuvarande 5 kap. 14–24 §§ ska betecknas 5 kap. 15–25 §§,

dels att 1 kap. 1–3 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 8 och 9 §§, 5 kap. 25 § samt avsnitt I. i bilaga

3, avsnitt E. och I. i bilaga 5 samt bilaga 7 ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 3 kap. 6 § ska sättas närmast före 3 kap. 9

§ och att rubriken närmast före nuvarande 5 kap. 14 § ska sättas närmast före 5 kap.

15 §,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 5–7 §§ samt 5 kap. 14 och 26 §§

av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som

kompletterar försäkringsrörelselagen (2010:2043), kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av

försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december 2015 om

fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för

inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG och kommissionens genomförande-

förordning (EU) nr 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska

standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens

godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte

mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa

format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet

med Europarlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga försäkringsbolag,

3. försäkringsföreningar, och

FFFS 2016:4

Utkom från trycket

den 22 januari 2016

FFFS 2016:4

2

4. specialföretag.

För specialföretag gäller endast 3 kap. 9 §.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även på gruppnivå för en sådan grupp som

avses i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043).

3 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 och kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/462, om inte något annat anges.

3 kap.

1 § Bestämmelser om lämnande av upplysningar finns i 17 och 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043), avdelning 1 kapitel 13 och avdelning 2

kapitel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och kommissio-

nens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450.

Allmänna råd

När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar bör bilaga 1 användas för att

dela upp försäkringsåtaganden enligt kommissionens delegerade förordning

(EU) nr 2015/35.

3 § De upplysningar som ett försäkringsföretag varje kvartal ska lämna till

Finansinspektionen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, ska avse

förhållanden per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och

den 31 december.

4 § De upplysningar som ett försäkringsföretag årligen ska lämna till

Finansinspektionen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, ska avse

förhållanden per balansdagen den 31 december.

5 §

Ett försäkringsföretag ska för direkt försäkring ange skadeår när det

rapporterar försäkringstekniska avsättningar enligt kommissionens genomförande-

förordning (EU) nr 2015/2450.

6 § När ett försäkringsföretag rapporterar affärsgrenar på blankett S.21.03.01

enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, behöver det

inte lämna upplysningar om affärsgrenarna 1–4, 8 eller 10–12 enligt bilaga I i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

7 § När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar enligt kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 ska det använda en identifieringskod,

en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier), för att identifiera sig.

8 § Finansinspektionen får besluta om undantag för ett försäkringsföretag från att

lämna

1. upplysningar varje kvartal enligt 1 §, och

2. upplysningar om tillgångar som lämnas post för post enligt kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450.

FFFS 2016:4

3

9 §

De upplysningar som ett specialföretag årligen ska lämna till Finans-

inspektionen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/462 ska avse förhållanden

per balansdagen den 31 december.

5 kap.

14 § Övergångsbestämmelser med särskilda tidsfrister för rapportering enligt 13 §

finns i 6 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om övergångs-

reglering för försäkringsrörelse.

25 § De upplysningar som ett försäkringsföretag årligen ska lämna enligt

15–24 §§, ska avse förhållanden per balansdagen den 31 december, och ska ha

kommit in till Finansinspektionen senast 14 veckor året efter den 31 december det

räkenskapsår som avses.

26 § Övergångsbestämmelser med särskilda tidsfrister för rapportering enligt 25 §

finns i 6 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:21) om övergångs-

reglering för försäkringsrörelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016 och tillämpas första gången på

uppgifter som avser räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015. Äldre

föreskrifter gäller för uppgifter avseende tidigare räkenskapsår.

ERIK THEDÉEN

Leonard Weber Landgren

FFFS 2016:4

4

Bilaga 3

I. Gränsöverskridande verksamhet, år

Avsnittet syftar till att möjliggöra uppföljning av svenska livförsäkringsföretags

gränsöverskridande verksamhet, dvs. en svensk försäkringsgivare som meddelar

försäkring inom EES utan fast driftställe i det landet, fördelat på EES-land och

affärsgren. Redovisningen kompletterar blankett S.04.01.01 i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december 2015 om fast-

ställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för

inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

Uppgifter för sekundäretablering (filial, agentur eller liknande driftställe i annat

EES-land) liksom premier för en svensk försäkringsgivare som meddelar

försäkring inom EES utan fast driftställe i det landet redovisas för respektive

etablering i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

FFFS 2016:4

5

Bilaga 5

E. Specifikation av resultatuppgifter, år

I detta avsnitt redovisas vissa uppgifter i resultaträkningen. Specifikationerna är i

vissa fall mer detaljerade än i årsredovisningens specifikationer.

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring), försäkringsersättningar (efter avgiven

återförsäkring) och driftskostnader redovisas för direkt försäkring respektive

mottagen återförsäkring. Uppdelning av direkt försäkring i svenska och utländska

risker görs här. Mottagen återförsäkring från utlänska företag särredovisas. Vidare

specificeras kapitalavkastningen.

Med återförsäkrares andel i ingående/utgående avsättningar för ej intjänade

premier och kvardröjande risker åsyftas ej förbrukad andel i ingående/utgående

avsättning för återförsäkringspremie.

För utgående avsättning för inträffade och rapporterade försäkringsfall liksom för

utgående avsättning för inträffade men ej rapporterade försäkringsfall, exklusive

avsättning för skaderegleringskostnader, anges belopp före eventuell diskontering

(posterna E19 och E20). Under E23 anges det totala diskonteringsavdraget om

sådant gjorts. Utgående avsättning för skaderegleringskostnader särredovisas.

Fastställda skadelivräntor överförs till särredovisningen av skadelivräntor (E17)

och ska exkluderas ur E12 Utbetalda försäkringsersättningar.

Vid uppdelning av anskaffningskostnaderna i provisionskostnader och övriga

anskaffningskostnader inkluderas i provisionskostnader, provisioner till egen

personal. Med personalkostnader avses löner, sociala avgifter, pensioner och

arvoden m.m.

Antal anställda motsvarar den uppgift som lämnas i årsredovisningen.

I. Gränsöverskridande verksamhet, år

Avsnittets syfte är att möjliggöra uppföljning av svenska skadeförsäkringsföretags

gränsöverskridande verksamhet, dvs. en svensk försäkringsgivare som meddelar

försäkring inom EES utan fast driftställe i det landet, fördelat på EES-land och

affärsgren. Den här redovisningen kompletterar blankett S.04.01.01 i kommis-

sionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december 2015 om

fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för

inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

Uppgifter för sekundäretablering (filial, agentur eller liknande driftställe i annat

EES-land) liksom premier för en svensk försäkringsgivare som meddelar

försäkring inom EES utan fast driftställe i det landet redovisas för respektive

etablering i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

FFFS 2016:4

6

Bilaga 7

Anvisningar till blankett Kompletterande

tillsynsrapportering – tilläggsuppgifter ECB

Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som

i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i

försäkringsföretag, om inte annat anges.

Rapportering av kvartals- och årsupplysningar

Upplysningar lämnas enligt avsnitt A–H i blanketten:

A. Balansräkning – kvartal (SE.02.01.17)

B. Balansräkning – år (SE.02.01.16)

C. Uppgifter om tillgångar – kvartal (SE.06.02.16)

D. Uppgifter om tillgångar – år (SE.06.02.16)

E. Depåer hos försäkringsföretag som avgivit återförsäkring – kvartal

(E.01.01.16)

F. Depåer hos försäkringsföretag som avgivit återförsäkring – år (E.01.01.16)

G. Analys av livförsäkringsåtaganden – pensionsförsäkring – år (E.02.01.16)

H. Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring för mottagen

återförsäkring samt fördelade på land – år (E.03.01.16)

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den

EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Kompletterande upplysningar

Här anges endast en kort information om de olika avsnitt ovan som lämnats i

blanketten. Upplysningarna lämnas enligt blanketterna. Överblick över lämnade

uppgifter SE.01.01.16 eller SE.01.01.17 och endast följande alternativ kan väljas

att anges i blanketten:

1 – Rapporterat

2 – Ej rapporterat när liv- och sjukförsäkringsverksamhet/

skadeförsäkringsverksamhet saknas

3 – Ej tillämplig enligt instruktioner i avsnitten

6 – Undantag enligt artikel 35 punkterna 6 till och med 8 Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/138/EG

7 – Ej tillämplig då inga materiella förändringar inträffat sedan

kvartalsrapportering (endast tillämplig vid årsrapportering)

0 – Ej rapporterat (kräver särskild förklaring)

Inrapportering och rapporteringsformat

Dessa kompletterande upplysningar, s.k. ECB add-ons (tilläggsupplysningar till

den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen), ingår i den datapunktsmodell och

taxonomi som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

tagit fram och den utgår från kommissionens genomförandeförordning (EU)

nr

2015/2450 av den 2 december 2015 om fastställande av tekniska

FFFS 2016:4

7

genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till

tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG.

Datapunkter och valutakoder lämnas i enlighet med kraven i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450.

Värdering

Upplysningar som lämnas enligt blanketten värderas enligt 5 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

A. och B. Balansräkning – kvartal/år (SE.02.01.16/17)

Uppgifterna som redovisas i detta avsnitt är ett tillägg till blankett S.02.01 i

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december

2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på

blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

Omklassificering

Uppgifter om omklassificering redovisas när klassificeringen av finansiella instru-

ment ändrats jämfört med föregående rapporteringsperiod. Omklassificeringen

avser värdeförändringen som uppstår när instrumentklassificeringen korrigeras.

Om inga felaktiga klassificeringar förekommit redovisas inga uppgifter om detta.

Skulder till kreditinstitut och andra finansiella skulder än skulder till

kreditinstitut

Uppgifterna som redovisas är en specifikation till de upplysningar som lämnas i

den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen för skulder till kreditinstitut och andra

finansiella skulder än skulder till kreditinstitut.

Skulder till kreditinstitut delas upp på kreditinstitut i Sverige (inklusive utländska

kreditinstituts svenska filialer), kreditinstitut inom euroområdet och övriga utlan-

det. Dessa uppgifter exkluderar obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Skulder till andra motparter än kreditinstitut delas upp på motparter i Sverige,

euroområdet och övriga utlandet. Dessa uppgifter exkluderar obligationer och

andra räntebärande värdepapper.

Utgivna obligationer och andra räntebärande värdepapper redovisas under andra

finansiella skulder.

FFFS 2016:4

8

C. och D. Uppgifter om tillgångar – kvartal/år (SE.06.02.16)

Uppgifterna som redovisas i detta avsnitt är ett tillägg till blankett S.06.02 i

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december

2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på

blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

och redovisas post för post.

Med CIC-kategorier avses kompletterande identifikationskoder som återfinns i den

EU-gemensamma tillsynsrapporteringen, bilaga III Kompletterande identifikations-

koder – tabell CIC, i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450.

Uppgift om position – Av- och nedskrivningar på lån

Uppgifterna redovisas om en minskning av nominella värdet på lån till följd av av-

och nedskrivningar gjorts sedan föregående års- eller kvartalsrapportering. En ned-

skrivning redovisas som ett positivt värde. En uppskrivning av tidigare av- eller

nedskrivningar redovisas som ett negativt värde. Av- eller nedskrivningar redovisas

netto. Uppgiften om position tillämpas endast för hypotekslån och andra lån (CIC

8).

Uppgift om tillgångar

Följande uppgifter kompletterar tillgångsposterna i den EU-gemensamma tillsyns-

rapporteringen:

– Emittentens sektor enligt ENS 2010

– Registreringsland för värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder

– Instrumentklassificering enligt ENS 2010

– Utgivningsdatum.

Uppgifterna kompletterar följande tillgångposter:

– Statsobligationer – (CIC 1)

– Företagsobligationer – (CIC 2)

– Aktier – (CIC 3)

– Investeringsfonder/företag för kollektiva investeringar – (CIC 4)

– Strukturerade produkter – (CIC 5)

– Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter – (CIC 6)

– Hypotekslån och andra lån – (CIC 8).

Emittentens sektor enligt ENS 2010

Med Emittentens sektor enligt ENS 2010 avses institutionell sektorindelning enligt

det europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (ENS 2010). Med

sektor avses utgivaren av värdepappret eller lånet. Sektor enligt ENS motsvarar

inte den branschfördelning som används i kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 2015/2450 och som betecknas ”Emittentens sektor/Issuer Sector”.

Det svenska genomförandet av ENS 2010 kallas för SCB:s Standard för

institutionell sektorindelning, INSEKT 2014.

FFFS 2016:4

9

En förteckning över vilka institut i Sverige som är monetära finansinstitut

publiceras av Riksbanken. Europeiska centralbanken publicerar förteckningar över

monetära finansinstitut, investeringsfonder/företag för kollektiva investeringar och

värdepapperiseringsinstitut baserade inom euroområdet eller EU.

Sektorklassificeringen följer standard för institutionell sektorindelning, INSEKT

2014. Standarden finns publicerad på SCB:s hemsida och uppgiftslämnare kan få

tillgång till informationen från SCB:s företagsregister som stöd vid klassificering

av svenska motparter.

De sektorer som kan förekomma i avsnittet är (för svenska motparter anges

sektorkod enligt INSEKT 2014 inom hakparentes):

1. Centralbank

[121000]

2. Monetära finansinstitut (MFI) utom centralbank och penningmarknadsfonder

[122100 + 122200 + 122300 + 122400 + 122500 + 122900]

3. Penningmarknadsfonder

[123000]

4.

Investeringsfonder utom penningmarknadsfonder [124000]

5. Andra finansförmedlare [125200 + 125300+ 125400 + 125900 + 126100 +

126200 + 127000]

6. Värdepapperiseringsinstitut

[125100]

7.

Försäkringsföretag [128100 + 128200 + 128300]

8.

Pensionsinstitut [129100 + 129200 + 129300 + 129400]

9.

Icke-finansiella bolag [111000 + 112000 + 113000 + 114000]

10. Offentlig förvaltning [131110 + 131120 + 131130 + 131200 + 131311 +

131312 + 131313 + 131321 + 131322 + 131323 + 131400]

11. Hushåll inklusive icke-vinstdrivande organisationer [141000 + 142000 +

143000 + 144100 + 144200 + 144300 + 151000 + 152100 + 152200]

Depåbevis fördelas efter motpart utifrån det företag som gett ut de underliggande

aktierna.

Emittentens sektor enligt ENS 2010 redovisas för de tillgångar som redovisas utan

ISIN-kod (International Securities Identification Number) för CIC-kategorierna

1–3 och 5–6 samt för hypotekslån och andra lån (CIC 8). Tillgångar som redovisas

med annan internationell identifierare, såsom CUSIP eller SEDOL, betraktas som

utan ISIN-kod.

Registreringsland för värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder

Fondens registreringsland redovisas endast för investeringsfonder/företag för

kollektiva investeringar (CIC 4). Här anges var fonden, inte förvaltaren, är

registrerad. Till exempel om ett svenskt fondbolag förvaltar en fond registrerad i

Luxemburg, är det Luxemburg som redovisas som fondens registreringsland.

Registreringsland för värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder redo-

visas endast för fonder utan ISIN-kod.

FFFS 2016:4

10

Instrumentklassificering enligt ENS 2010

För vissa typer av instrument kan klassificeringen mellan värdepapper, aktier och

lån skilja sig åt mellan den EU-gemensamma tillsynsrapportering och statisti-

krapporteringen till ECB. Instrumentklassificeringen lämnas därför enligt CIC-

kategorierna:

Kategori 1 – Instrumentet är ett enkelt skuldebrev, ej överlåtbart räntebärande

värdepapper eller ej överlåtbart penningmarknadsinstrument t.ex. ett

omvänt återköpsavtal/omvänd repa

Kategori 2 – Instrumentet är en registrerad obligation (utgivaren för uppgift om

innehavaren)

Kategori 3 – Instrumentet är ett registrerat andelsbevis (participation certificates)

eller teckningsrättsbevis (subscription rights)

Kategori 9 – Annat instrument

Instrumentklassificering enligt ENS 2010 redovisas för alla tillgångar, med eller

utan ISIN för CIC-kategorierna 1–3 och 5–6.

Utgivningsdatum

Utgivningsdatum motsvarar det ursprungliga datum då instrumentet emitterades

och inte när tillgången köptes.

För omvända återköpsavtal/omvänd repa används transaktionens affärsdag, inte

utgivningsdatum för den mottagna tillgången.

Utgivningsdatum redovisas för tillgångar utan ISIN-kod för CIC-kategorierna 1–2

och 5–6. Utgivningsdatum redovisas också för alla hypotekslån och andra lån (CIC

8). I förekommande fall redovisas utgivningsdatum för lån till hushåll som ett

viktat medelvärde utifrån lånevolym då hypotekslån och andra lån till fysiska

personer aggregeras i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

E. och F. Depåer hos försäkringsföretag som avgivit återförsäkring

kvartal/år (E.01.01.16)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december

2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på

blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG redovisas depåer hos

försäkringsföretag som avgivit återförsäkring med CIC-koden 75, men där

landfördelningen saknas. I detta avsnitt delas depåer hos försäkringsföretag som

avgivit återförsäkring upp per land.

Uppgifterna i avsnittet är ett tillägg till blankett S.06.02 i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450.

Uppgiftens kod

Här redovisas kod för att identifiera uppgiften.

FFFS 2016:4

11

Emittentens land

Här redovisas det land i vilket försäkringsföretagets återförsäkrare har sin hemvist.

Valuta

Valutan för depån anges enligt ISO 4217.

Totalt Solvens 2-belopp

Här redovisas värdet för depån.

Upplupen ränta

Här redovisas upplupen ränta på depån. Upplupen ränta ingår även i totalt Solvens

2-belopp.

Nominellt belopp

Här redovisas kapital

värdet på

fordran

i nominellt belopp.

G. Pensionsförsäkringsåtaganden år (E.02.01.16)

Detta avsnitt innehåller uppgifter efterfrågade för statistiksyften om pensions-

försäkringsåtaganden (som är identifierade i S.14.01, C0100 klassificerade som ”4”

i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 av den 2 december

2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på

blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG).

Pensionsförsäkring

Uppgifterna om pensionsförsäkring som redovisas motsvaras av försäkrings-

tekniska avsättningar beräknade som helhet brutto och bästa skattning brutto.

Pensionsförsäkring omfattar både privat pensionsförsäkring och tjänstepensions-

försäkring.

varav: Tjänstepensionsförsäkring

Här redovisas en varav-post till pensionsförsäkring som avser uppgift om

tjänstepension.

FFFS 2016:4

12

Förmånsbestämd tjänstepension

Med förmånsbestämd tjänstepension avses försäkringsavtal för vilken förmånen

bestäms t.ex. som ett fast periodiskt belopp eller en viss procent av lönen.

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet brutto och bästa skattning

brutto av åtaganden inom förmånsbestämd tjänstepension motsvaras av nuvärdet av

aktuell utlovad förmån.

Avgiftsbestämd/premiebestämd tjänstepension

Med avgiftsbestämd/premiebestämd tjänstepension avses försäkringsavtal för

vilken avgiften (premien) t.ex. bestäms som ett fast periodiskt belopp eller en viss

procent av lönen.

I en fondförsäkring blir storleken på åtagandet genom detta beroende av värde-

utvecklingen på tillgångarna som är kopplade till försäkringen.

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet brutto och bästa skattning

brutto av åtagandet inom en traditionell avgiftsbestämd/premiebestämd tjänste-

pensionsförsäkring motsvaras av nuvärdet av aktuell utlovad förmån och baseras på

de premier som hitintills inbetalats.

Kombination förmåns- och avgiftsbestämd (hybrid) tjänstepension

Med kombination förmåns- och avgiftsbestämd (hybrid) tjänstepension avses

försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet brutto och bästa skattning

brutto av åtaganden enligt avtal som kombinerar förmåns- och avgiftsbestämd

tjänstepensionsförsäkring. Pensionsplaner som innehåller både förmåns- och

avgiftsbestämda delar (t.ex. ITPK inom ITP2 inom ITP) anses som separata

förmåns- respektive avgiftsbestämda försäkringsavtal.

H. Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring – mottagen

återförsäkring – fördelning på land per år (E.03.01.16)

Uppgifterna som redovisas avser de totala försäkringstekniska avsättningarna

(FTA) för mottagen återförsäkring, brutto fördelat på geografiskt område samt per

land. Både proportionell och icke-proportionell återförsäkring inkluderas.

Vid fördelning på respektive land får fördelningsnyckel användas.

Geografiskt område

Sverige (hemland) avser FTA för mottagen återförsäkring, mottagen från svenska

försäkringsföretag. Oavsett storlek redovisas alltid FTA för Sverige.

EES-länder utanför tröskelvärdet avser FTA för mottagen återförsäkring, mottagen

från återförsäkrare i länder inom EES (exklusive Sverige) som inte redovisats

separat per land.

FFFS 2016:4

13

Icke-EES-länder utanför tröskelvärdet avser FTA för mottagen återförsäkring,

mottagen från återförsäkrare utanför EES-länder och som inte redovisats separat

per land.

Per land

Här görs en separat redovisning per land upp till 90 procent av den totala andelen

av FTA för mottagen återförsäkring inklusive Sverige (hemland). Fördelning på

land görs utifrån återförsäkrarens hemvist. Sverige (hemland) redovisas endast

under geografiskt område.