FFFS 2018:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad;

beslutade den 11 december 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse och 12 § 10 förordningen (2016:1033) om

verksamhet med bostadskrediter, samt efter regeringens medgivande den

15 november 2018 (dnr Fi2018/03127/B), i fråga om Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter.

För ett företag som avses i första stycket 6 gäller föreskrifterna endast för företagets

kreditgivning till konsumenter.

13 a § Ett företag får medge att kredittagaren inte amorterar enligt dessa föreskrifter

när det vid nyutlåning lämnar en sådan kredit som avses i 4 § fjärde stycket andra

meningen konsumentkreditlagen (2010:1846).

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på krediter som

lämnas efter ikraftträdandet, om inte annat följer av 2 eller 3.

2. Föreskrifterna ska inte tillämpas på krediter som lämnas till konsumenter före den

8 januari 2019, om företaget före ikraftträdandet har lämnat ett erbjudande enligt

13 a § konsumentkreditlagen (2010:1846).

FFFS 2018:24

Utkom från trycket

den 17 december 2018

FFFS 2018:24

2

3. Föreskrifterna ska inte tillämpas på en kredit som, vid en sådan ägarförändring

som varaktigt innebär att endast en andel av bostaden byter ägare, ersätter en kredit

som har lämnats före ikraftträdandet. Detta gäller dock endast den del av den nya

krediten som inte överstiger den kredit som den ersätter.

ERIK THEDÉEN

Frida Kanslätt