FFFS 2019:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i

försäkringsföretag som har dispens;

beslutade den 10 december 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 §1 och 4 förordningen (1995:1600)

om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag att

rubriken till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om

förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens och 1 kap. 1 §, 2 kap.

2 och 3 §§, 3 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 3–5 §§ och 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om

förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har

undantag

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av ömsesidiga försäk-

ringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen

(2010:2043), om de har undantag från lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag.

Finansinspektionen anger i föreskrifterna och de allmänna råden vilka undantag som

medges från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

I föreskrifterna anges vilka regler som ett företag, trots att det har fått undantag, ska

tillämpa i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om års-

redovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Allmänna råd

Villkoren för att få undantag framgår av 1 kap. 1 § lagen om årsredovisning

i försäkringsföretag.

2 kap.

2 § Om det har förekommit repor eller andra återköpstransaktioner ska ett företag

tillämpa 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

3 § Om ett företag övertar försäkringstekniska avsättningar från ett annat

försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska det tillämpa 2 kap. 2 §

FFFS 2019:24

Utkom från trycket

den 17 december 2019

FFFS 2019:24

2

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

3 kap.

5 § Om förpliktelser enligt försäkringsavtal är i utländsk valuta ska ett företag

tillämpa 3 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

6 § Om det finns särskilda pensionsförpliktelser till egna anställda, ska ett företag

tillämpa 3 kap. 10 § första och andra styckena Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänste-

pensionsföretag.

4 kap.

3 § Om byggnader och mark värderas till verkligt värde, ska detta värde bestämmas

enligt 4 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23)

om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstpensionsföretag.

Allmänna råd

Byggnader och mark får värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller till

verkligt värde enligt 4 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag.

Ett företag som värderar byggnader och mark till verkligt värde bör även

tillämpa de godkända internationella redovisningsstandarderna IAS 40

Förvaltningsfastigheter och IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Hänvis-

ningarna till andra internationella redovisningsstandarder bör dock inte

tillämpas.

4 § Med undantag från det som anges i 4 kap. 8 § lagen (1995:1560) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag, behöver inte kostnader som har samband med tecknande

av försäkringsavtal tas upp som en tillgång.

Om kostnader för tecknande av försäkringsavtal tas upp som en tillgång enligt

4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, ska företaget tillämpa 4 kap.

4 och 5 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om

årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

5 § Försäkringstekniska avsättningar ska redovisas enligt 4 kap. 9 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid redovisningen av försäkringstekniska avsättningar, ska 4 kap. 6–9, 11–14 och

16 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om års-

redovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag tillämpas.

Vid tillämpningen av andra stycket får avsättningarna redovisas med de förenklingar

som är godtagbara på grund av förhållanden i det enskilda fallet.

FFFS 2019:24

3

Allmänna råd

Företaget bör även tillämpa den godkända internationella redovisnings-

standarden IFRS 4 Försäkringsavtal.

Av 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska redovisas som försäkringsavtal, även om avtalet inte överför

betydande försäkringsrisk.

7 kap.

Allmänna råd 1

Om en delårsrapport upprättas, bör företaget tillämpa dels 2–4 kap., dels

följande punkter i de allmänna råden i 8 kap. Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkrings-

företag och tjänstpensionsföretag:

a) Punkt 2 om årsredovisningslagens tillämpning.

b) Punkt 6 om ändrade redovisningsprinciper.

8 kap.

2 § Om avgiven återförsäkring finns ska företaget tillämpa 4 kap. 2 och 3 §§

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Greta Wennerberg

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.