FFFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag

och tjänstepensionsföretag;

beslutade den 26 januari 2021.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 och 8 §§ förordningen (1995:1600)

om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag att

bilaga 1 och 30 § i bilaga 3 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

ska ha följande lydelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 februari 2021 och tillämpas på räkenskapsår

som inleds efter den 31 december 2020.

ERIK THEDÉEN

Greta Wennerberg

FFFS 2021:1

Utkom från trycket

den 1 februari 2021

FFFS 2021:1

2

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen

Tillgångar

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I. Goodwill

II. Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I.

Byggnader och mark

II.

Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda

företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1. Aktier och andelar i koncernföretag

2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncern-

företag

3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresse-

företag och gemensamt styrda företag

5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga företag

som det finns ett ägarintresse i

III.

Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar

2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3. Andelar i investeringspooler

4. Lån med säkerhet i fast egendom

5. Övriga lån

6. Utlåning till kreditinstitut

7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV.

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

1.

Tillgångar för villkorad återbäring

2.

Fondförsäkringstillgångar

E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1.

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.

Livförsäkringsavsättning

3.

Oreglerade skador

4.

Återbäring och rabatter

5.

Övriga försäkringstekniska avsättningar

6.

Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring

b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I.

Fordringar avseende direkt försäkring

II.

Fordringar avseende återförsäkring

III.

Övriga fordringar

FFFS 2021:1

3

G. Andra tillgångar

I.

Materiella tillgångar och varulager

II.

Kassa och bank

III.

Övriga tillgångar

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I.

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II.

Förutbetalda anskaffningskostnader

III.

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder

AA.

Eget kapital

I. Aktiekapital eller Garantikapital

I.a. Verksamhetskapital

I.b. Förlagsinsatser

II. Överkursfonder

1. Bunden överkursfond

2. Fri överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Konsolideringsfond

V. Andra fonder

1. Reservfond

2. Kapitalandelsfond

3. Fond för verkligt värde

4. Fond för utvecklingsutgifter

5. Övriga fonder

V.a. Kapitalandelslån och vinstandelslån

VI. Balanserad vinst eller förlust

VII. Årets resultat

BB.

Obeskattade reserver

CC.

Efterställda skulder

DD.

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning

3. Oreglerade skador

4. Återbäring och rabatter

5. Utjämningsavsättning

6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE.

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring

2. Fondförsäkringsåtaganden

FF.

Andra avsättningar

1. Pensioner och liknande förpliktelser

2. Skatter

3. Övriga avsättningar

FFFS 2021:1

4

GG.

Depåer från återförsäkrare

HH.

Skulder

I. Skulder avseende direkt försäkring

II. Skulder avseende återförsäkring

III. Obligationslån

IV. Skulder till kreditinstitut

IV.b Kapitalandelslån och vinstandelslån

V. Övriga skulder

II.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I. Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

FFFS 2021:1

5

Bilaga 3

30 § Post AA.II – Överkursfonder. Under denna post redovisas överkurser vid

emission av aktier. Bundna och fria överkursfonder tas upp var för sig, jämför 3 kap.

2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och 3 kap. 5 a § års-

redovisningslagen (1995:1554).

Försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst redovisar medel som har tillförts

överkursfonden före den 1 april 2011 under reservfonden.

Ett försäkringsaktiebolag som ombildar sig till ett tjänstepensionsaktiebolag som får

dela ut vinst, fortsätter att redovisa medel som har tillförts överkursfonden i företaget

före den 1 april 2011 under reservfonden.