FFFS 2021:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 22 juni 2021.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 2, 6–8, 11, 16 och 37 förordningen

(2013:588) om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

dels att 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 9 §, 2 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 3 §, 8 a kap. 23 §, 29 kap. 22 §, 33 kap.

5 § samt bilagorna 1–6 ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte något

annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. Absolut Value at Risk: Value at Risk uttryckt som en högsta procentuell andel av

en värdepappersfonds värde.

2. AIF-förvaltare: Detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

3. Allmän placeringsinriktning: Detsamma som mål och placeringsinriktning enligt

artikel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande

basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för

investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller

på en webbplats.

4. Alternativ investeringsfond: Detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

5. Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda som, utöver den verk-

ställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i fondbolaget,

t.ex. anställda som ansvarar för portföljförvaltning, personal, administration eller

marknadsföring.

6. Den delegerade förordningen till Mifid 2: Kommissionens delegerade förordning

(EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksam-

heten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

7. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett fondbolag på indi-

viduell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar

FFFS 2021:19

Utkom från trycket

den 30 juni 2021

FFFS 2021:19

2

inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i fondbolagets

pensionssystem.

8. Egen affär: Handel med ett finansiellt instrument som utförs av en relevant person

eller för en relevant persons räkning, om åtminstone en av följande punkter är

uppfylld.

a) Den relevanta personen handlar utanför ramarna för den verksamhet som han eller

hon utför i egenskap av relevant person.

b) Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

– den relevanta personen själv,

– en annan person som den relevanta personen har ett nära förhållande till eller har

nära förbindelser med,

– en person som den relevanta personen har sådana förbindelser med att den

relevanta personen har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat,

annat än en avgift eller kommission för handelns utförande.

9. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från fondbolaget till en anställd. Med

ersättningar och förmåner från fondbolaget avses t.ex. kontant lön och andra

kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar i en värdepappersfond, eller ett

instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i en värde-

pappersfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

10. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur ett fondbolag definierar vilka anställda som kan

påverka riskprofilen för fondbolaget och för varje förvaltad värdepappersfond.

11. Fondandelsägare: En fysisk eller juridisk person eller en värdepappersfond, en

alternativ investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som innehar en eller

flera andelar i en värdepappersfond eller i ett fondföretag.

12. Handelsplats: En reglerad marknad, en handelsplattform, en systematisk intern-

handlare enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en mark-

nadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES

eller en enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES.

13. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument som styr verksamheten och som fastställs av styrelsen eller den

verkställande direktören.

14. Investerare: Varje fondandelsägare eller presumtiv fondandelsägare.

15. Kontrollfunktion: Ett fondbolags funktion eller funktioner för riskhantering,

regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

16. Kund: En fysisk eller juridisk person, eller en värdepappersfond, en alternativ

investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som tillhandahålls fondverk-

samhet, diskretionär portföljförvaltning eller sådana tjänster enligt 7 kap. 1 § första

stycket lagen om värdepappersfonder som utförs av ett fondbolag.

17. Likviditetsrisk: Risken för att en position i en värdepappersfond inte kan säljas,

lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom rimlig tid, och att 4 kap. 13 §

FFFS 2021:19

3

första stycket första meningen lagen om värdepappersfonder därför inte kan följas

vid varje tidpunkt för fonden.

18. Marknadsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond på grund av föränd-

ringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändrade marknads-

variabler, t.ex. räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents kredit-

värdighet.

19. Motpartsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond till följd av att

motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avvecklingen av

transaktionen.

20. Operativ risk: Risken för förlust i en värdepappersfond dels på grund av

bristande interna rutiner för personal och system i fondbolaget eller yttre faktorer,

dels på grund av rättsliga risker och dokumentationsrelaterade risker samt dels risker

till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

21. OTC-derivat: Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket

lagen om värdepappersfonder.

22. Person som en relevant person har ett nära förhållande till:

a) Den relevanta personens make eller sambo,

b) omyndiga barn som står under den relevanta personens vårdnad, och

c) andra närstående till den relevanta personen som har gemensamt hushåll med

denna person sedan minst ett år vid tidpunkten för den berörda transaktionen.

23. Placeringsstrategier: Grunddragen för den strategiska placeringen av tillgångar

och de placeringstekniker som krävs för att den allmänna placeringsinriktningen för

varje värdepappersfond ska genomföras korrekt och effektivt.

24. Portföljtransaktion: En transaktion för en värdepappersfonds räkning som ett

fondbolag genomför i sin fondverksamhet.

25. Relativ Value at Risk: En värdepappersfonds Value at Risk dividerat med Value

at Risk för fondens referensportfölj.

26. Relevant person:

a) En styrelseledamot, delägare, verkställande direktör eller annan chef i fond-

bolaget,

b) en av bolagets anställda samt varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt

fondbolaget, dels står under bolagets kontroll och deltar i driften av

fondverksamheten för bolagets räkning, och

c) en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, utför delar av fond-

verksamheten för fondbolagets räkning.

27. Riskbegränsningssystem: Ett dokumenterat system av lämpliga interna place-

ringsbegränsningar för en värdepappersfond. Systemet är utformat för att hantera

samtliga risker av väsentlig betydelse för fonden och för att säkerställa att

fondförvaltningen sker i enlighet med lagar och andra författningar samt fond-

bestämmelserna för fonden.

FFFS 2021:19

4

28. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva

ett väsentligt inflytande över riskprofilen för ett fondbolag eller en förvaltad värde-

pappersfond. Det gäller normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för

fondbolaget eller för en förvaltad värdepappersfond, eller på annat sätt påverka

fondbolaget eller den förvaltade värdepappersfondens risk.

29. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling

till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra ett fondbolags eller en

värdepappersfonds resultat- eller balansräkning.

30. Samlingsindikator för risk och avkastning: Detsamma som samlingsindikator

enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

31. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen, samt anställda som

ingår i följande personalkategorier och som inte har undantagits enligt 8 a kap. 5 §:

a) anställda i ledande strategiska befattningar,

b) anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

c) risktagare, och

d) anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen

till någon i den verkställande ledningen.

32. Tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av

förordning (EU) nr 648/2012.

33. Value at Risk: Ett mått för den högsta förväntade förlusten vid ett givet konfi-

densintervall, under en viss period, under normala marknadsförhållanden.

34. Varaktigt medium: Ett medel som

a) gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till den personligen

på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tidsperiod som

är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

b) möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen.

35. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare, samt

andra personer i ett fondbolags ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt

ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

36. Värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag

och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr

600/2014 och (EU) nr 806/2014.

2 kap.

7 § Ett fondbolag som ingår i en koncern eller i en konsoliderad situation enligt

artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, ska

se till att verksamhetsplanen innehåller en schematisk översikt över koncernens eller

FFFS 2021:19

5

gruppens struktur, uppgifter om de enskilda företag som ingår i denna samt deras

ägarandel i bolaget som ansöker om tillstånd. Fondbolaget ska lämna uppgifter om

samtliga led som ingår i ägarkedjan.

Det ska även anges i verksamhetsplanen om bolaget ingår i ett finansiellt konglo-

merat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om bolaget har nära förbindelser med någon juridisk

eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 2 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder.

9 § Ett fondbolag ska i verksamhetsplanen lämna en prognos för sina ekonomiska

förhållanden för de tre närmaste verksamhetsåren. Bolaget ska i prognosen redovisa

vilka antaganden som den bygger på. Prognosen ska omfatta

1. en balans- och resultaträkning,

2. en analys av kapitalkraven enligt 2 kap.810 §§ lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder, och

3. en beskrivning av hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det

startkapital som bolaget ska ha enligt lagen om värdepappersfonder.

I verksamhetsplanen ska bolaget lämna uppgifter om beräknade fasta omkostnader

för det första verksamhetsåret. Om verksamheten har drivits under en period som är

längre än ett år, ska verksamhetsplanen uppdateras löpande med uppgifter om före-

gående års fasta omkostnader.

En känslighetsanalys ska även lämnas som visar hur ändrade antaganden, exempel-

vis för förvaltningsvolymer och avkastning i förvaltade fonder, påverkar angivna

prognoser och kapitalkrav enligt lagen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag ska redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten.

5 kap.

3 § Ett fondbolag får i sina egna medel räkna in de poster som ingår i kapitalbasen

enligt artiklarna 25–91 i tillsynsförordningen samt 3 kap. 1–3 §§ Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och

kapitalbuffertar.

8 a kap.

23 § Ett fondbolag ska se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen består

av

1. andelar i den berörda värdepappersfonden, eller

2. instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i den berörda

värdepappersfonden.

Första stycket ska endast tillämpas på ett fondbolag vars förvaltning av värde-

pappersfonder står för minst 50 procent av den totala portfölj som fondbolaget

förvaltar.

FFFS 2021:19

6

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och på rörlig

ersättning som inte skjuts upp.

29 kap.

22 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla en uppgift om

skadeståndsansvaret enligt 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

33 kap.

5 § Ett fondbolag ska vid utgången av varje kvartal lämna en kvartalsrapport för

bolaget till Finansinspektionen. Rapporten ska innehålla en resultaträkning och en

balansräkning med specifikationer samt uppgifter för beräkning av egna medel och

kapitalkrav.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 juni 2021 i fråga om 2 kap. 9 § och 5 kap. 4 §

och i övrigt den 7 juli 2021.

ERIK THEDÉEN

Kristina Wollter

FFFS 2021:19

7

Bilaga 1

Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna

Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och

behöver söka tillstånd för detta.

2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker tillstånd att driva

finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker

om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska ägaren

till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polis-

myndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som

erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn:

__________________________________________________

Efternamn:

__________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: _________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från skyldigheten att lämna viss information

Åberopar du 6 kap. 2 eller 7 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från

skyldigheten att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS 2021:19

8

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1 Information om förvärvaren

Personuppgifter

1.1 Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn:

___________________________________________________

Efternamn:

___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

___________________________________________________

Efternamn:

___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum:

___________________________________________________

Födelseort:

___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer:

___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

FFFS 2021:19

9

Meritförteckning

1.2 Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ekonomiska förhållanden

1.3 Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur

stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar

och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge

även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

Beskriv ägarkedjan

1.4

Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal röst-

rätter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över de företag som efter förvärvet ingår i en

eventuell konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7

i värdepappersbolagsförordningen.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om

antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i

förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget.

Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande

utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– är ett värdepappersinriktat holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2021:19

10

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6 Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör eller

verkställande direktörens ställföreträdare.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Ägande som innebär kontroll

1.7 Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art Företagets säte

Innehav i

procent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8 Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat

företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som du

har gemensamt hushåll med.

Gemensamma intressen

1.9 Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer,

som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

FFFS 2021:19

11

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller

andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott

i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

FFFS 2021:19

12

1.12 Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller

någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör

skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit

utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller

yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för

omständigheterna:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska

anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar

före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal

ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

FFFS 2021:19

13

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och

vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll1 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

1 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2021:19

14

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till mål-

bolaget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

FFFS 2021:19

15

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att förvärvaren uppnår kontroll över målbolaget, men det

medför att innehavet uppgår till 20 procent eller mer, ska följande uppgifter om

förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över målbolaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2021:19

16

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska

bifogas till ansökan

Finns bifogad

Om inte bifogad, ange

skäl

Om du inte är

folkbokförd i Sverige:

en vidimerad kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 1.1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 1.2.

En beskrivning eller en

skiss över hela

ägarkedjan, före och

efter förvärvet, enligt

avsnitt 1.4.

En beskrivning av den

eventuella grupp, som

anges i avsnitt 1.5.

En dokumentation som

styrker finansieringen

av förvärvet, enligt

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information, som anges

i avsnitten 4.1 och 4.2.

FFFS 2021:19

17

Bilaga 2

Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker

tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det

företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses i

punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polis-

myndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som

erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn:

__________________________________________________

Efternamn:

__________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: __________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från skyldigheten att lämna viss information

Åberopar företaget 6 kap. 2, 6 eller 7 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas

från skyldigheten att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS 2021:19

18

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter som

avses.

1 Information om förvärvaren

Uppgifter om förvärvaren

1.1 Fyll i uppgifter om förvärvaren enligt nedan.

Företagets fullständiga namn:________________________________________

Organisationsnummer/

registreringsnummer:_________________________________________________

Adress till huvudkontoret: ___________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________

1.2 Ange förvärvarens verksamhet:

1.3

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4

Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

FFFS 2021:19

19

1.5 Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

Styrelse- och ledningspersoner

1.6 Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes

ställföreträdare.

Namn

Personnummer alternativt

födelsedatum

Position i styrelse och

befattning

1.7

Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3.

Beskriv ägarkedjan

1.8 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal röst-

rätter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över de företag som efter förvärvet ingår i en

eventuell konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel

7 i värdepappersbolagsförordningen.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om

antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i

förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget.

Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande

utländsk myndighets tillsyn.

FFFS 2021:19

20

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– är ett värdepappersinriktat holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

Gemensamma intressen

1.10 Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande

personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller

andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.12 Har företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller

någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

Ja

Nej

FFFS 2021:19

21

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruk-

tion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit

utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet som

kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständigheterna

kring detta:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägar-

andelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker

från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

FFFS 2021:19

22

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras

värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation

som styrker detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll1 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare, och

1 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2021:19

23

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med

förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation

enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförord-

ningen, ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

FFFS 2021:19

24

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att förvärvaren uppnår kontroll över målbolaget, men det

medför att innehavet uppgår till 20 procent eller mer, ska följande uppgifter om

förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över målbolaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med

förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fortfarande

är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över målbolaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2021:19

25

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska

bifogas till ansökan

Finns bifogad

Om inte bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader

gammalt, enligt avsnitt 1.3.

Fastställd årsredovisning

för det senaste

räkenskapsåret, som anges

i avsnitt 1.4.

Bilaga 3 för samtliga

personer, enligt avsnitt 1.6.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 1.8.

En beskrivning av

eventuell grupp enligt

avsnitt 1.9.

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, som anges i

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information enligt avsnitten

4.1–4.3.

FFFS 2021:19

26

Bilaga 3

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till

ett fondbolag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna

Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägar-

prövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 2.

En prövning ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker

om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes

ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta

anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polis-

myndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som

erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

__________________________________________________

Efternamn:

_________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________

FFFS 2021:19

27

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

_____________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

___

styrelseordförande

___

styrelseledamot

___

styrelsesuppleant

___

verkställande direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

Personuppgifter

1. Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn:

___________________________________________________

Efternamn:

___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

___________________________________________________

Efternamn:

___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum:

___________________________________________________

Födelseort:

___________________________________________________

FFFS 2021:19

28

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer:

___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning,

arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott

i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 3 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller

någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör

skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

FFFS 2021:19

29

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit

utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller

yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständigheterna

kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2021:19

30

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska

bifogas till ansökan/

anmälan

Finns bifogad

Om inte bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad

kopia av identitetshandling,

som anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS 2021:19

31

Bilaga 4

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföre-

trädare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget

ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en

tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn:

__________________________________________________

Efternamn:

__________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive

organisationsnummer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___

styrelseordförande

___

styrelseledamot

___

styrelsesuppleant

___

verkställande direktör

FFFS 2021:19

32

___

verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

Personuppgifter

1. Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn:

___________________________________________________

Efternamn:

___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

___________________________________________________

Efternamn:

___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum:

___________________________________________________

Födelseort:

___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer:

___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning,

arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS 2021:19

33

Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd

till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller

på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som lednings-

prövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det

företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som du

har gemensamt hushåll med.

FFFS 2021:19

34

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina övriga

engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur

dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott

i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller

någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör

skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2021:19

35

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit

utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller

yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständig-

heterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2021:19

36

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska

bifogas till ansökan/

anmälan

Finns bifogad

Om inte bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad

kopia av identitetshandling,

som anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS 2021:19

37

Bilaga 5

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat land –

fondverksamhet

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag som inom ramen för fondverksamheten avser

att etablera filial i ett annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster

genom s.k. gränsöverskridande verksamhet utan att etablera filial.

Ett fondbolag som avser att etablera filial i ett annat land ska besvara frågorna

1–9.

Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster genom en annan

gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna

1, 2, 6 och 9.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag enligt

2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder, ska dessutom frågorna

10 och 11 besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsyns-

myndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig

adress samt telefon- och faxnummer till filialen.

4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för

filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

FFFS 2021:19

38

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess

sammansättning och befogenheter.

6. Ange de verksamheter som avses bedrivas enligt bilaga II till Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/65/EG. Beskrivningen bör vara så utförlig som möjligt.

7. Beskriv de interna regler för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig

likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

FFFS 2021:19

39

8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema) och administrativa

struktur.

9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med anledning

av denna underrättelse.

10. Beskriv den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna samt det system

för riskhantering som fondbolaget avser att tillämpa för verksamheten.

FFFS 2021:19

40

11. Beskriv de åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland

kunna

a) göra utbetalning till andelsägarna,

b) lösa in andelar,

c) tillhandahålla information, och

d) hantera klagomål.

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att snarast

underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om

något av ovan nämnda förhållanden ändras.

Ort och datum

Namn

Namn

Befattning

Befattning

FFFS 2021:19

41

Bilaga 6

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat land – diskretionär

portföljförvaltning

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag med tillstånd för diskretionär portfölj-

förvaltning avseende finansiella instrument och som avser att etablera filial i ett

annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster genom s.k. gränsöver-

skridande verksamhet utan att etablera filial.

Ett fondbolag som avser att etablera filial i ett annat land ska besvara samtliga

nedanstående frågor. Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster

genom annan gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna

1, 2, 6 och i

förekommande fall

7 och 9.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsyns-

myndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig

adress samt telefon- och faxnummer till verksamhetsorten i filiallandet.

4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för

filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess

sammansättning och befogenheter.

FFFS 2021:19

42

6. Ange de tjänster som avses bedrivas enligt nedan:

a) Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

b) Ta emot fondandelar för förvaring.

c) Ta emot medel med redovisningsskyldighet.

d) Lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap.

lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Beskrivningen bör vara så utförlig som möjlig.

7. Beskriv instruktionerna för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig

likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema).

FFFS 2021:19

43

9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med anledning

av denna underrättelse.

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att snarast

underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om

något av ovan nämnda förhållanden ändras.

Ort och datum

Namn

Namn

Befattning

Befattning