FFS 1996:16

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 21 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de frivilliga försvarsorganisationerna som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt efter samråd med hemvärnets centrala förtroenderåd, följande. Inledande bestämmelser 1§ Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom Försvarsmakten och hemvärnspersonal, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en krigsbefattning och instruktörsutbildning. Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig försvarsorganisation. 2§ För beräkning och utbetalting av ekonomiska förmåner till hemvärnets personal, utom avtalspersonalen, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för östkustens marinkommando. Befattningspenning 3§ Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell. Kodsiffra 8 7 6 5 4-1

FFS 1996:16

Utkom från trycket 1996-12-17

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal

beslutade den 9 december 1996.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 21 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till

hemvärnets personal samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de

frivilliga försvarsorganisationerna som anges i bilagan till förordningen (1994:524)

om frivillig försvarsverksamhet samt efter samråd med hemvärnets centrala

förtroenderåd, följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom

Försvarsmakten och hemvärnspersonal, som deltar i utbildning eller tjänstgöring

som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till

bibehållande av kompetens i en krigsbefattning och instruktörsutbildning.

Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig

försvarsorganisation.

2 §

För beräkning och utbetalting av ekonomiska förmåner till hemvärnets personal,

utom avtalspersonalen, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i

förekommande fall chefen för östkustens marinkommando.

Befattningspenning

3 §

Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig

på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning

föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning.

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens

kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell.

Kodsiffra

Kompetens- respektive funktionsnivå Belopp

8

Gruppchefsnivå

8 kr

7

Troppchefsnivå

10 kr

6

Plutonchefsnivå

12 kr

5

Kompanichefsnivå

14 kr

4-1

Bataljonschefsnivå och högre nivå

16 kr

4 §

Kretshemvärnschef, hemvärnschef, kretshemvärnskvartermästare och

hemvärnskvartermästare skall få befattningspenning för 340 dagar per år.

Ställföreträdande kretshemvärnschef och ställföreträdande hemvärsschef skall få

befattningspenning för 255 dagar per år.

Övrigt hemvärnsbefäl som är placerad som lägst plutonchef skall få

befattningspenning för 170 dagar per år.

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår enligt tabellen i

3 § och utbetalas efter fullgjord kontraktsenlig tjänstgöring.

5 §

Hemvärnschef i ett hemvärnsområde med en personalstyrka som överstiger 75

personer skall få befattningspenning med ett tillägg på två kronor per dag.

6 §

Av 4 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig

som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden för

samverkan med totalförsvarsmyndigheter skall få befattningspenning under

verksamhet som funktionär. Den frivillige skall få befattningspenning för 30 dagar

per år. Befattningspenningen skall vara 14 kronor per dag.

Årligt arvode till funktionärer

7 §

Årligt arvode till funktionär enligt 4 § andra stycket förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga får betalas med högst tolv procent av det basbelopp som

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för det år uppdraget utförts.

Utblldningspremie

8 §

Utbildningspremie för fullgjord och godkänd kurs eller utbildning enligt 7 §

förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 7 § förordningen (FFS

1986:36) om förmåner till hemvärnets personal skall betalas med nedanstående

belopp.

Utbildning

Belopp

Gruppbefälskurs

500 kr

Gruppbefälskurs längre än fem veckor

1 000 kr

Plutonbefälskurs

1 500 kr

Plutonbefälskurs längre än sju veckor

2 500 kr

Kompanibefälskurs

2000 kr

Kompanibefälskurs längre än sex veckor

4 000 kr

Löjtnantskurs

1 500 kr

LÖjtnantskurs längre än tre veckor

2 000 kr

Kaptenskurs

3 000 kr

Kaptenskurs längre än tre veckor

6 000 kr

Högre kurs för kretshemvärnschef

6 000 kr

Instruktörskurs/teori tillsammans med

Instruktörskurs/praktik

2 500 kr

Kurschefskurs

1 000 kr

Kurschefskurs längre än en vecka

2 000 kr

Utbildningspremien för högre kurs för kretshemvärnschef skall betalas efter skede 1

i utbildnIngen med 1 500 kronor, efter skede 2 med 1 500 kronor samt efter skede 3

med 3 000 kronor.

9 §

Utbildningspremie för fullgjord kontraktsenlig tjänstgöring enligt 7 § förordningen

(FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal skall betalas med

nedanstående belopp. Premien skall betalas ut årligen.

Tjänstgöring

Belopp

Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet

som fullgjort minst 20 timmar

200 kr

Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet

som fullgjort ytterligare minst 14 timmar

200 kr

Hemvärnsmän i övrigt som fullgjort

minst 20 timmar

200 kr

Hemvärnsmusiker som fullgjort

minst 50 timmar

500 kr

Resor

10 §

Utöver vad som anges i 8 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och

10 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal får in- och

utryckningsress företas från och till den ort där den frivillige eller hemvärnsmannen

bedriver sina studier.

11 §

Färdbiljett tillhandahålls av den som bekostar resan.

Resekostnadersättning

12 §

Utöver vad som följer av 9 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

och 11 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal har den

frivillige eller hemvärnsmannen vid resa med egen bil rätt till

resekostnadsersättning för fram- och återkörning av fordonet.

För att få resekostnadsersättning som avses i 9 § förordningen om förmåner till

frivilliga och i 11 § förordningen om förmåner till hemvärnets personal skall den

frivillige eller hemvärnsmannen kunna styrka sina utlägg för resan.

Tjänstledighetsresa

13 §

En frivillig har i samband med tjänstledighet för enskild angelägenhet som avses i

9 och 10 §§ förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga

rätt till en fri resa inom landet till och från den plats där han eller hon avser att

vistas.

Förplägnad och inkvartering

Gemensamma bestämmelser

14 §

Den som anordnar utbildningen eller tjänstgöringen skall se till att de frivilliga och

hemvärnsmännen får fri förplägnad och fri inkvartering under den tid som avses i

10 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 15 § förordningen

(FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal.

Förplägnad

15 §

En frivillig eller en hemvärnsman skall få utlägg för måltider under tjänsteresa

ersätta om det är lämpligt.

Utläggen skall styrkas. I de fall utlägg för måltider har ersatts föreligger inte rätt till

annan måltidsersättning.

Tandvård

16 §

En frivillig och en hemvarnsman har under tjänstgöring, in- och utryckningsdagar

samt vid färd till eller från tjänstgöringen rätt till fri tandvård vid akuta besvär.

Rätten till fri tandvård omfattar endast sådan tandvård som är nödvändig för att

häva de akuta besvären.

För att få fri tandvård skall den frivillige eller hemvärnsmannen följa de anvisningar

som ges av den som svarar för utbildningen eller tjänstgöringen.

I de fall den frivillige eller hemvärnsmannen på grund av olycksfall eller akuta

besvär inte kan inhämta dessa anvisningar, får han eller hon vända sig direkt till

folktandvården eller till en tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom författningen upphävs Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:2) om

förmåner till hemvärnets personal, frivillig personal m fl samt instruktörer inom

frivillig försvarsutbildning.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg