FFS 1998:7

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal

FFS 1998:7

Utkom från trycket 1998-06-05

Omtryck

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal;

beslutade den 26 maj 1998.

Försvarsmakten föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om fönnåner

till hernvämsmän samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de

frivilliga försvarsorganisationer som anges i bilagan till förordningen

(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, i fråga om Försvarsmaktens

föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och

hemvärnspersonal

dels att nuvarande 10-16 §§ skall betecknas 11-17 §§,

dels att rubriken till författningen samt 1. 2, 4, 8 och

9 §§ samt de nya 11, 13, 15 och 17 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 10 och 12-16 §§ skall

sättas närmast före den nya 11 respektive de nya 13-17 §§,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf,

10 §, av följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

I Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

Inledande bestämmelser

1 §

Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är

verksamma inom Försvarsinakten och hemvärnsman, som deltar i utbildning

eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning

i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en

krigsbefattning eller som deltar i utbildning till instruktör.

Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en

frivillig försvarsorganisation

2 §

För beräkning och utbetalning av andra ekonomiska förmåner än

dagpenning och familjebidrag till hemvänrsmän ansvarar berörd

försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för

Ostkustens marinkommando.

Befattningspenning

3 §

Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår

att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till

befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han

eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning.

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges

för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt

följande tabell.

Kodsiffra Kompetens- respektive funktionsnivå Belopp

8

Gruppchefsnivå

8 kr

7

Troppchefsnivå

10 kr

6

Plutonchefsnivå

12 kr

5

Kompanichefsnivå

14 kr

4-1

Bataljonschefsnivå och högre nivå

16 kr

4 §

Kretshemvärnschef, hemvärnschef, kretshemvärnskvartermästare och

hemvärnskvartermästare skall få befattningspenning för 340 dagar per år.

Ställföreträdande kretshemvärnschef och ställföreträdande hemvärnsschef

skall få befattningspenning för 255 dagar per år.

Övrigt hemvärnsbefäl som är placerad som lägst plutonchef skall få

befattningspenning för 170 dagar per år.

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av

tabellen i 3 § och utbetalas efter fullgjord avtalsenlig

repetitionsutbildning.

5 §

Hemvärnschef i ett hemvärnsområde med en personalstyrka som

överstiger 75 personer skall få befattningspenning med ett tillägg

på två kronor per dag.

6 §

Av 4 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår

att en frivillig som är funktionär inom en frivillig

försvarsorganisation och är avtalsbunden för samverkan med

totalförsvarsmyndigheter skall få befattningspenning under

verksamhet som funktionär. Den frivilliga skall få befattningspenning

för 30 dagar per år. Befattningspenningen skall vara 14 kronor per dag.

Årligt arvode till funktionärer

7 §

Årligt arvode till funktionär enligt 4 § andra stycket förordningen

(1994:523) om förmåner till frivilliga får betalas med högst tolv procent

av det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller

för det år uppdraget utförts.

Utbildningspremie

8 §

Utbildningspremie för godkänd befälskurs, befordringskurs eller

utbildning till instruktör enligt 7 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och för godkänd befälskurs, specialkurs

eller befattningskurs enligt 8 § förordningen

(1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall betalas med nedanstående

belopp.

Utbildning

Belopp

Gruppbefälskurs

500 kr

Gruppbefälskurs längre än fem veckor 1 000 kr

Plutonbefälskurs

1 500 kr

Plutonbefälskurs längre än sju veckor 2 500 kr

Kompanibefälskurs

2 000 kr

Kompanibefälskurs längre än sex veckor 4 000 kr

Löjtnantskurs

1 500 kr

Löjtnantskurs längre än tre veckor

2 000 kr

Kaptenskurs

3 000 kr

Kaptenskurs längre än tre veckor

6 000 kr

Högre kurs för kretshemvärnschef 6 000 kr

Instruktörskurs/teori tillsammans med

Instruktörskurs/praktik

2 500 kr

Kurschefskurs

1 000 kr

Kurschefskurs längre än en vecka

2 000 kr

Trafiklärarkurs

2 500 kr

Utbildningspremien för högre kurs för kretshemvärnschef skall betalas

efter skede 1 i utbildningen med 1 500 kronor, efter skede 2 med

1 500 kronor samt efter skede 3 med 3 000 kronor.

9 §

Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning

enligt 7 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga skall

betalas med nedanstående belopp.

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

20 - 33 timmar

200 kr

34 - eller fler timmar

400 kr

För personal där tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag åtta timmar.

Premien skall utbetalas när den avtalsenliga repetitionsutbildningen är

fullgjord. Om tjänstgöringen genomförs uppdelad på flera år får premien

betalas ut ärligen med belopp som gäller för den tjänstgöringstid som

fullgjorts under året.

10 §

Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning

enligt 8 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall

betalas med nedanstående belopp.

Tjänstgöring

Belopp

Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet

som fullgjort minst 20 timmar

200 kr

hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet

som fullgjort ytterligare minst 14 timmar

200 kr

hemvärnsmän i övrigt som fullgjort

minst 20 timmar

200 kr

hemvärnsmusiker som fullgjort

minst 50 timmar

500 kr

Premien skall utbetalas när den avtalsenliga repetitionsutbildningen är

fullgjord.

Resor

11 §

Utöver vad som anges i 8 § förordningen (1994:523) om förmåner till

frivilliga och 12 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

får in- och utryckningsresa företas från och till den ort där den

frivilliga eller hemvärnsmannen bedriver sina studier.

12 §

Färdbiljett tillhandahålls av den som bekostar resan.

Resekostnadersättning

13 §

I 9 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och

13 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsman finns

bestämmelser om resekostnadsersättning. Därutöver har den frivilliga

eller hemvärnsmannen vid resa med egen bil rätt till

resekostnadsersättning för fram- och återkörning av fordonet.

För att få resekostnadsersättning skall den frivilliga eller

hemvärnsmannen kunna styrka sina utlägg för resan.

Tjänstledighetsresa

14 §

En frivillig har i samband med tjänstledighet för enskild

angelägenhet som avses i 9 och 10 §§ förordningen (1995:649) om

ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga rätt till en fri resa

inom landet till och från den plats där han eller hon avser att

vistas.

Förplägnad och inkvartering

Gemensamma bestämmelser

15 §

Den som anordnar utbildningen eller tjänstgöringen skall se till

att de frivilliga och hemvärnsmännen får fri förplägnad och fri

inkvartering under den tid som avses i 10 § förordningen (1994:523)

om förmåner till frivilliga och 15 § förordningen (1997:147) om

förmåner till hemvärnsman.

Förplägnad

16 §

En frivillig eller en hemvärnsman skall få utlägg för måltider under

tjänsteresa ersatta om det är lämpligt.

Utläggen skall styrkas. I de fall utlägg för måltider har ersatts

föreligger inte rätt till annan måltidsersättning.

Tandvård

17 §

I 16 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän finns

bestämmelser om tandvårdsförmåner för hemvärnsman.

En frivillig har under tjänstgöring, in- och utryckningsdagar samt vid

färd till eller från tjänstgöringen rätt till fri tandvård vid akuta

besvär. Rätten till fri tandvård omfattar endast sådan tandvård som är

nödvändig för att häva de akuta besvären.

För att få fri tandvård skall den frivilliga följa de anvisningar som ges

av den som svarar för utbildningen eller tjänstgöringen.

I de fall den frivilliga eller på grund av olycksfall eller akuta besvär

inte kan inhämta dessa anvisningar, får han eller hon vända sig direkt

till folktandvården eller till en tandläkare som är ansluten till

försäkringskassan.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 1998.

Bestämmelserna i 9 § skall dock tillämpas från och med den

1 januari 1998.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg