FFS 2010:2

Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2010:2

Utkom från

trycket

2010-04-15

Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet;

beslutade den 9 april 2010

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 § hemvärnsförordningen

(1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Chefen för en organisationsenhet i vilken ingår en eller flera hemvärns-

bataljoner ska leda hemvärnet inom sitt ansvarsområde.

Personal

2 § Enligt 4 § hemvärnsförordningen (1997:146) består hemvärnets personal av

hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt

förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid

Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet. I denna författning benämns

denna personal gemensamt för hemvärnssoldater.

FFS 2010:2

Sida 2

3 § Hemvärnssoldater är antingen ordinarie hemvärnssoldater eller extra

hemvärnssoldater.

Ordinarie hemvärnssoldater ska vara krigsplacerade för tjänstgöring i

hemvärnet.

En hemvärnssoldat som inte är krigsplacerad i hemvärnet benämns extra

hemvärnssoldat. Extra hemvärnssoldater disponeras av hemvärnet endast när de

inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret med stöd av lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt.

4 § Hemvärnet genomför ungdomsverksamhet enligt vad som i särskild ordning

har föreskrivits om ungdomsverksamhet inom Försvarsmakten.

5 § Grundläggande föreskrifter om antagning av hemvärnsmän finns i 5 och 6 §§

hemvärnsförordningen (1997:146).

En ansökan om att bli antagen som hemvärnsman ska vara skriftlig. Ansökan

ska sändas till den organisationsenhet i Försvarsmakten som svarar för

hemvärnets verksamhet i det område där sökanden är bosatt.

Av 2 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och 4 §

hemvärnsförordningen följer att avtalspersonal tillhör hemvärnet när den

frivillige har ingått avtal om tjänstgöring i hemvärnet.

6 § Avtal om tjänstgöring i hemvärnet som hemvärnsman ingås genom

hemvärnsavtal.

Avtal om tjänstgöring i hemvärnet som hemvärnssoldat får gälla längst till och

med den månad hemvärnssoldaten fyller 70 år.

FFS 2010:2

Sida 3

7 § För att kunna antas som hemvärnsman ska sökanden

1. ha genomfört en adekvat kombattant- och befattningsutbildning som upp-

fyller grundkraven i den militära grundutbildningen för den befattning som han

eller hon ska ha eller, i fråga om en hemvärnsmusiker, adekvat kombattant- och

befattningsutbildning,

2. vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet, och

3. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt.

8 § För att tillhöra hemvärnets avtalspersonal ska sökanden

1. med godkänt resultat ha genomgått av Hemvärnets stridsskola kvalitets-

säkrad grund- och befattningsutbildning för frivilliga, och

2. vara pålitlig från säkerhetssynpunkt.

9 § Chefen för en organisationsenhet som avses i 1 §, eller den han eller hon

bestämmer inom enheten, ska fatta beslut i ärenden om

1. antagning av en hemvärnsman, och

2. sådan tjänstgöring som avses i 5 § tredje stycket.

Den som har fattat beslut i ett ärende enligt första stycket ska, i fråga om en

sökande som ska antas som hemvärnsman, ingå ett hemvärnsavtal med denne och

i övriga fall ingå ett avtal som avses i 5 § tredje stycket.

10 § För att bedöma om den som ansöker om att bli antagen som hemvärnsman

är lämplig för uppgiften ska ett personligt samtal hållas med sökanden.

Av 2 § andra stycket förodningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

följer att den som för Försvarsmaktens räkning ingår ett avtal om tjänstgöring i

hemvärnet ska kontrollera med den frivilligorganisation som den frivillige tillhör

om denne är lämplig för tjänstgöringen.

FFS 2010:2

Sida 4

11 § En hemvärnssoldat får förordnas till befäl i hemvärnet.

Befäl i hemvärnet ska förordnas av chef som avses i 1 §, eller av den han eller

hon bestämmer. Ett sådant förordnande får gälla högst fyra år i taget, dock längst

till och med den månad befälet fyller sextiofem år. Om det finns särskilda skäl

får chefen, eller den han eller hon bestämmer, förlänga förordnandet med ett år i

taget, dock längst till och med den månad befälet fyller sjuttio år.

Innan ett hemvärnsbefäl förordnas ska yttrande inhämtas från berört råd inom

hemvärnet.

12 § Rikshemvärnschefen beslutar om befordran av hemvärnsmän och den som

tillhör hemvärnets avtalspersonal till major eller högre tjänstegrad.

13 §

Chef som avses i 1 §, eller den han eller hon bestämmer inom enheten, ska

1. förordna hemvärnsbefäl i tjänstegrad när befälet har fått den utbildning och

kompetens som krävs för en befattning och har krigsplacerats i befattningen, och

2. besluta om befordran av hemvärnsbefäl till en sådan tjänstegrad som inte

rikshemvärnschefen ska besluta om enligt 12 §.

Ett förordnande respektive beslut ska vara skriftligt.

Beredskap

14 § Hemvärnets beredskapsgrader är grundberedskap, hemvärnsberedskap och

hemvärnslarm.

FFS 2010:2

Sida 5

15 § Under grundberedskap är hemvärnssoldater efter särskilt åtagande och efter

utbildning skyldiga att tjänstgöra i hemvärnet för

1. bevakning i samband med verksamhet enligt förordningen (1982:756) om

Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred

och neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen),

2. bevakning av skyddsobjekt enligt 4 § 2 och 4 - 6 lagen (1990:217) om

skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.,

3. räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och

4. verksamhet i samband med att Försvarsmakten lämnar stöd till en annan

myndighet eller enskild enligt föreskrift i lag eller förordning eller efter beslut av

regeringen.

För den som är anställd i Försvarsmakten gäller andra föreskrifter för tjänstgö-

ring.

16 § Beslut att ta personal i anspråk för bevakning enligt 15 § första stycket

1 eller 2 ska meddelas av Insatschefen i Högkvarteret, eller av den han eller hon

bestämmer.

Den som har fattat ett sådant beslut ska se till att berörd polismyndighet så

snart som möjligt underrättas om beslutet.

17 § I fråga om verksamhet som avses i 15 § första stycket 4 följer av föreskrift

repektive särskilt beslut vem som har rätt att fatta beslut om att ta personal i

anspråk för verksamhet.

18 § Beslut att ta personal i anspråk för räddningstjänst ska meddelas av

Insatschefen i Högkvarteret, eller av den han eller hon bestämmer.

Kan ett beslut i den ordning som anges i första stycket inte avvaktas får beslut

fattas av den som är lägst hemvärnskompanichef.

FFS 2010:2

Sida 6

Har ett beslut enligt andra stycket fattats, ska chef som avses i 1 § så snart

som möjligt underrättas om beslutet.

19 § Under hemvärnsberedskap ska Insatschefen i Högkvarteret, eller den han

eller hon bestämmer, besluta om hemvärnsförbandens tjänstgöring och strids-

beredskap.

20 § Vid hemvärnslarm ska alla hemvärnsförband snarast grupperas för att lösa

sina huvuduppgifter enligt hemvärnsförordningen (1997:146) på det sätt som

anges i de order som gäller för förbanden. Hemvärnslarm intas vid beredskaps-

larm eller då hemvärnsberedskap råder och efter beslut av Insatschefen i

Högkvarteret, eller den han eller hon bestämmer.

Särskilda bestämmelser

21 § En hemvärnsbataljon indelas i kompanier.

22 § Rikshemvärnschefen ska bestämma om funktionsindelningen i hemvärns-

bataljonerna.

23 § Chefen för en hemvärnsbataljon ska leda hemvärnet inom anvisat område.

Hemvärnsbataljonschefen ska under grundberedskap särskilt

1. leda bataljonens krigsplanläggning, förbandsvärdering och förbandsut-

veckling,

2. rekrytera personal, samt

3. kunna samverka med andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer

och andra organisationer.

FFS 2010:2

Sida 7

24 § Chefen för ett hemvärnskompani eller hemvärnsinsatskompani ska leda

hemvärnet inom anvisat område. Kompanichefen ska under grundberedskap

särskilt

1. leda kompaniets krigsplanläggning, förbandsvärdering och förbands-

utveckling,

2. leda rekryteringsarbetet inom kompaniområdet och bedöma en sökandes

lämplighet, samt

3. genomföra säkerhetskontroll avseende vapenförvaring.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2010.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:6) om

hemvärnet.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg