FFS 2012:3

Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2012:3

Utkom från

trycket

2012-06-29

Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning ( 2010:590 ) om

grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmak-

ten;

beslutade den 27 juni 2012.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 4, 6, 8, 10 och 12 §§ förordning

(2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom För-

svarsmakten följande.

1 § I denna föreskrift finns Försvarsmaktens bestämmelser om

1. krav för antagning till, innehåll i samt krav för godkännande av grundläg-

gande militär utbildning,

2. innehåll i kompletterande militär utbildning, samt

3. ersättning under grundläggande militär utbildning och kompletterande mili-

tär utbildning.

Grundläggande militär utbildning

Antagning till grundläggande militär utbildning

2 § För att bli antagen till grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten

krävs att den sökande

1. uppfyller kraven i 4 § förordningen (2010:590) om grundläggande och kom-

pletterande militär utbildning inom Försvarsmakten,

FFS 2012:3

Sida 2

2. lämnat en ansökan om antagning till grundläggande militär utbildning inne-

hållande samtliga efterfrågade uppgifter, samt

3. genomfört Försvarsmaktens rekryttest, som utgör underlag för fortsatt urval,

och där lämnat samtliga efterfrågade uppgifter om sig själv.

3 § För att gå vidare i urvalet efter rekryttestet ska

1a. sökande som påbörjat gymnasiet före den 1 juli 2011 ha godkända betyg i

matematik A, svenska A, engelska A och samhällskunskap A från gymnasiesko-

lan eller ha motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, eller

1b. sökande som påbörjat gymnasiet efter den 1 juli 2011 ha godkända betyg

(E) i ämnena matematik 1 (100 p), svenska 1 (100 p), engelska 5 (100 p) och

samhällskunskap 1a1 (50 p), enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801)

om införande av skollagen (2010:800),

2. sökande bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som hemvärnsman

med hänsyn till personliga egenskaper och laglydnad, samt

3. sökande bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som hemvärnsman

med hänsyn till hälsotillstånd samt fysisk och psykisk status.

4 § Om antalet sökande som uppfyller kraven enligt 3 § är fler än som kan bere-

das möjlighet att genomföra antagningsprövning ska urvalet till sådan prövning

grundas på

1. bedömningen av de uppgifter som sökande lämnat avseende kraven enligt

3 § 1-3,

2. sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från

Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation,

3. för Försvarsmakten relevant civil utbildning, certifiering eller arbetslivserfa-

renhet,

4. sökandes intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens behov,

samt

FFS 2012:3

Sida 3

5. om sökandens bostadsort ligger inom upptagningsområdet för en

utbildningsgrupp för hemvärn som utbildningsplatsen kan hänföras till, när antag-

ningen avser rekrytering till hemvärnet.

5 § En sökande som uppfyller kraven enligt 3 § och valts ut för fortsatt prövning

enligt 4 § ska genomföra antagningsprövning vid vilken sökanden testas och be-

döms i förhållande till de krav som anges i 6-7 §§.

6 § För att den sökande ska gå vidare i urvalet efter antagningsprövning ska han

eller hon

1. uppfylla de lägsta krav avseende medicinsk hälsa, fysisk och psykisk

prestationsförmåga som beslutas av personaldirektören efter samråd med pro-

duktionschefen och insatschefen, eller annan som respektive chef bestämmer,

2. bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som hemvärnsman med hän-

syn till personliga egenskaper, särskilt avseende förhållningssätt till grundläg-

gande demokratiska principer, samt

3. bedömas vara lojal och pålitlig från säkerhetssynpunkt efter säkerhetspröv-

ning.

7 § Sökande som söker till vissa särskilda arbetsområden ska uppfylla de sär-

skilda krav avseende 6 § 1-2 som beslutas av personaldirektören efter samråd med

produktionschefen och insatschefen, eller annan som respektive chef bestämmer.

8 § Vid urval mellan flera sökande som uppfyller kraven enligt 6-7 §§ till samma

utbildningsplats ska antagningen grundas på

1. de resultat som den sökande uppnått vid prövning mot de krav som anges i

6-7 §§,

2. sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från

Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation, samt

FFS 2012:3

Sida 4

3. för Försvarsmakten relevant civil utbildning, certifiering eller arbetslivserfa-

renhet.

Vid behov av ytterligare urval får detta, utöver vad som framgår av första

stycket, grundas på

1. sökandens intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens be-

hov, samt

2. om sökandens bostadsort ligger inom upptagningsområdet för den

utbildningsgrupp för hemvärn som utbildningsplatsen kan hänföras till, när det

gäller utbildningsplatser riktade mot hemvärnet.

Innehåll i grundläggande militär utbildning

9 § Under den grundläggande militära utbildningen ska rekryten utveckla en

grundläggande militär färdighet. Med grundläggande militär färdighet avses i

denna föreskrift att kunna försvara sig själv samt tillsammans med andra kunna

bevaka eller försvara skyddsobjekt, anläggning eller terräng.

10 § Under den grundläggande militära utbildningen ska rekryten utveckla kun-

skap om det svenska försvaret och dess syfte. Med kunskap om det svenska för-

svaret och dess syfte avses i denna föreskrift att ha kunskap om

1. Försvarsmakten som ett säkerhetspolitiskt instrument för riksdag och rege-

ring syftande till att värna svenska intressen, samt

2. Försvarsmaktens organisation, uppgifter och styrning.

Godkännande efter genomförd grundläggande militär utbildning

11 § Kriterier för att bedöma om en rekryt ska godkännas efter genomförd

grundläggande militär utbildning utgörs av betyg och lämplighetsbedömning.

FFS 2012:3

Sida 5

Betygen speglar hur rekryten tillgodogjort sig kursinnehåll och nått upp till kurs-

målen. Lämplighetsbedömningen speglar hur väl rekryten är lämplig för fortsatt

engagemang inom Försvarsmakten.

12 § För att bli godkänd efter grundläggande militär utbildning ska rekryten ha

godkända betyg från samtliga genomförda examinationer samt bedömas lämplig

för fortsatt engagemang inom Försvarsmakten.

Kompletterande militär utbildning

Innehåll i kompletterande militär utbildning

13 § Under den kompletterande militära utbildningen ska rekryten ges sådana

militära kunskaper och färdigheter att han eller hon kan antas till grundläggande

officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning vid Försvarshögskolan

som leder till en officersexamen.

14 § Utöver vad som anges i 13 § kan kompletterande militär utbildning genom-

föras som befattningsutbildning för hemvärnet.

Ersättning under grundläggande militär utbildning och kompletterande mili-

tär utbildning

15 § Rekryter ska i månatlig kostnadsersättning erhålla 10 procent av det vid varje

tillfälle gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken

(2010:110) samt fritidsbidrag med belopp som fastställs av produktionschefen.

FFS 2012:3

Sida 6

Undantag

16 § Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, får besluta om andra

kompletterande militära utbildningar och dess innehåll än vad som anges i denna

föreskrift.

17 § Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, får besluta om undan-

tag från 3 § 1a och 1b.

____________

Denna författning träder i kraft den 13 juli 2012.

Sverker Göranson

Anders Hallberg