FFS 2018:8

Försvarsinspektören för hälsa och miljös föreskrifter om avsteg från tilllämpningen av vissa föreskrifter i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2018:8

Utkom från trycket

2018-12-19

Försvarsinspektören för hälsa och miljös föreskrifter om avsteg från till-

lämpningen av vissa föreskrifter i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och av-

fallsförordningen (2011:927) i fråga om hantering av hushållsavfall och

farligt avfall

beslutade den 18 december 2018.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö föreskriver med stöd av 72 § av-

fallsförordningen (2011:927) samt 21 § förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten och efter att ha hört Naturvårdsverket föl-

jande.

Inledande bestämmelse

1 § Dessa föreskrifter gäller för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försva-

rets materielverk och Försvarets radioanstalt. Föreskrifterna ger myndigheterna

rätt att transportera hushållsavfall och farligt avfall under de förutsättningar

som anges i 2 – 7 §§ i dessa föreskrifter. I övrigt gäller bestämmelserna i 15

kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

Definitioner

2 § Med uppsamlingsplats avses i dessa föreskrifter en särskild plats för

uppsamling av hushållsavfall och farligt avfall. Från denna uppsamlingsplats

ska hushållsavfall transporteras bort genom kommunens försorg. Uppsam-

lingsplatsen ska uppfylla miljöbalkens krav för hantering av avfall.

3 § Med hushållsavfall och farligt avfall avses i dessa föreskrifter detsamma

som i 15 kap.miljöbalken och i avfallförordningen (2011:927).

FFS 2018:5

Sida 2

Hushållsavfall

4 § Hushållsavfall får transporteras bort genom myndigheternas försorg om

avfallet kommer från

1. en anläggning som av sekretesskäl omfattas av särskilda föreskrifter

för säkerhetsskydd, eller

2. verksamhet i samband med en militär övning,

under förutsättning att avfallet transporteras till en uppsamlingsplats.

Har föreskrifter om producentansvar meddelats med stöd av 15 kap. 12 §

miljöbalken i fråga om hushållsavfall som avses i första stycket ska borttrans-

porten anpassas till producentens insamlingssystem.

Fältlatriner och gropar för matavfall får anordnas där det kan ske utan risk för

olägenhet för människors hälsa eller miljön och under förutsättning att den som

äger marken har lämnat sitt medgivande till det.

Farligt avfall

5 § Farligt avfall som avses i 36 och 42 §§avfallsförordningen (2011:927) får

transporteras bort genom Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets, Försvarets

materielverks eller Försvarets radioanstalts försorg utan att ansökan om till-

stånd eller anmälan har gjorts till länsstyrelsen, om avfallet kommer från

1. en anläggning som av sekretesskäl omfattas av särskilda föreskrifter för

säkerhetsskydd, eller

2. verksamhet i samband med en militär övning,

under förutsättning att avfallet transporteras till en uppsamlingsplats.

6 § Farligt avfall som avses i 37 § 3 p. avfallsförordningen (2011:927) och som

kommer från hälso- och sjukvårdsverksamhet inom Försvarsmakten, får trans-

porteras bort genom Försvarsmaktens försorg utan att anmälan har gjorts till

länsstyrelsen, under förutsättning att avfallet transporteras till en uppsamlings-

plats.

FFS 2018:5

Sida 3

Undantag

7 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, eller den han eller hon bestämmer,

fattar beslut i ärenden om undantag.

___________

1. Denna författning träder i kraft den 18 januari 2019.

2. Genom författningen upphävs Generalläkarens föreskrifter (FFS 2004:4)

om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljöbalken och avfalls-

förordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt

avfall.

Pierre Campenfeldt

Carin Bratt