HSLF-FS 2016:48

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSLF-FS

2016:48

Utkom från trycket

den 27 maj 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-2

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21)

om kommunens skyldighet att lämna uppgifter

till statistik om stöd och service till vissa

funktionshindrade;

beslutade den 3 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2004:16)

om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vis-

sa funktionshindrade att bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till

statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha föl-

jande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2016:48

2

Verkställda insatser

enligt lagen (1993:387) om stöd och service

till vissa funktionshindrade, LSS

Brukarnas personnummer

(ååååmmdd-xxxx)

Person

-

krets1

enl. 1 § 1, 2 och 3 LSS

Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS 2

Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS

Kontakt

-

person enl.

9 § 4 LSS

Avlösarservice enl.

9 § 5 LSS

Korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS

Korttidstillsyn

för skolung

-

domar över

12 år enl.

9 § 7 LSS

Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS

Boende vuxna enl.

9 § 9 LSS

Boendekommun

5

om

boendet enl. 9 § 8 eller 9 LSS är beläget i annan kommun än den rapporterande

Daglig verksam

-

het enl. 9 § 10 LSS

Familje

-

hem

Bostad med

särskild

service

Bostad med

särskild

service

3

Annan sär- skilt anpas

-

sad bostad

4

Beslutet verkställt

Antal beslutade tim/mån

6

Beslutet verkställt

Antal beslutade tim/mån

6

Beslutet verkställt

Beslutet verkställt

Antal beslutade tim/mån

6

Beslutet verkställt

Antal beslutade dygn/mån

Beslutet verkställt

Beslutet verkställt

Beslutet verkställt

Beslutet verkställt

Beslutet verkställt

Beslutet verkställt

Information

1

Anges med 1, 2 eller 3.

2

Följande ska inte rapporteras:

a) Personer med beslut om assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken (2010:110). b)

Tillfälligt utökad assistans som kommunen svarar ekonomiskt och/eller praktiskt för i samband med ordinarie assistents sjukdom.

3

T

.ex. gruppbostad eller servicebostad

.

4

Bostad med viss grundanpassning utan personalstöd.

5

Anges med fyrsif

frig kommunkod

.

6

Om beslutet avser timmar/vecka, ska det omräknas till timmar/månad genom att antalet timmar/vecka multipliceras med 4,33.

Kommun

Det år som uppgifterna avser

Verkställda insatser markeras med 1 i de gråmarkerade fälten

HSLF-FS 2016:48 Bilaga (2016-04)

Bilaga

HSLF-FS

2016:48

3

HSLF-FS

2016:48

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016