HSLF-FS 2016:52

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död

HSLF-FS

2016:52

Utkom från trycket

den 7 juni 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-9

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande

av människans död;

beslutade den 25 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) och 4 § 5 förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att

2 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död ska ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

5 § Enligt 4 kap. 4 § första stycket begravningslagen (1990:1144) ska

dödsfall snarast möjligt anmälas till Polismyndigheten om förhållan-

dena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedi-

cinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Närmare bestämmelser finns i begravningsförordningen (1990:1147)

och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15)

om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Jenny Gaudio

HSLF-FS

2016:52

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016