HSLF-FS 2016:53

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om 2016:53 utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.; Utkom från trycket beslutade den 25 maj 2016. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 19 § 2 begravningsförordningen (1990:1147) att 10 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. samt bilaga 3 till föreskrifterna ska ha följande lydelse. Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Skatteverket.

HSLF-FS

2016:53

Utkom från trycket

den 7 juni 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-10

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om

utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.;

beslutade den 25 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m., 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) samt 19 § 2 begravningsförordningen (1990:1147)

att 10 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om ut-

färdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. samt bilaga 3 till

föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Rikspolisstyrelsen,

Rättsmedicinalverket och Skatteverket.

10 kap.

6 §1 Ett intyg ska innehålla uppgifter om

1. ändamålet med intyget,

2. intygspersonens namn, personnummer och adress,

3. hur identiteten styrkts,

4. intygsutfärdarens namn, kompetens och tjänsteställning eller be-

fattning, och

5. intygsutfärdarens tjänsteställe eller mottagningslokal, adress och

telefonnummer.

Om intyget ska åberopas vid en domstol eller i ett annat offentligt eller

enskilt rättsförhållande, ska detta särskilt anges i intyget. Om upp-

gifter i enlighet med punkterna 2 och 3 inte kan lämnas, ska intygs-

personens identitet beskrivas på ett sådant sätt att han eller hon inte

kan förväxlas med någon annan person. Om intygsutfärdaren har flera

1 Senaste lydelse SOSFS 2014:19.

HSLF-FS

2016:53

2

befattningar eller är verksam vid olika mottagningar, ska det anges

i vilken egenskap respektive vid vilken mottagning som intyget har

utfärdats.

Alla intyg som utfärdas på blankett ska dateras samt egenhändigt

undertecknas av intygsutfärdaren. Intyg som utfärdas i en e-tjänst ska

undertecknas genom en sådan avancerad elektronisk underskrift som

avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda

tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om

upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Jenny Gaudio

HSLF-FS

2016:53

3

1 (2)

HSLF-FS 2016:53 Bilaga 3 (2016-05)

DÖDSBEVIS

Till

Skatteverket/

Polismyndigheten vid polisanmälan

Den avlidnes personuppgifter

Personnummer/samordningsnummer (12 siffror) Födelsedatum (8 siffror) och kön om personnr/samordn.nr saknas

Kvinna

Man

Går ej att avgöra

Efternamn

Förnamn

Bostadsadress

Postnummer

Postort

Identiteten styrkt genom

Dödsdatum

År mån dag (fyll ut med nollor om exakta uppgifter saknas)

Säkert

Ej säkert

Om dödsdatum ej säkert, År mån dag

anträffad död

Dödsplats

Kommun (om okänd dödsplats, kommunen där kroppen påträffades)

Sjukhus

Särskilt boende

Ordinärt boende

Annan/okänd

Barn som avlidit senast 28 dygn efter födelsen

(uppgifterna om modern fylls i endast för barn utan personnummer)

Dödfött

Avlidet inom 28 dygn efter födelsen

Moderns efternamn och förnamn

Moderns personnr/samordn.nr/födelsedatum

Explosivt implantat

Har den avlidne haft ett implantat som kan explodera vid kremering?

Ja

Nej

Om ja, har implantatet avlägsnats?

Ja

Nej

Yttre undersökning

Har yttre undersökning av kroppen genomförts? År mån dag

Ja

Nej, den avlidne undersökt kort före döden

Nej, rättsmedicinsk undersökning ska göras

Polisanmälan

Finns skäl för polisanmälan?

Nej

Ja, om dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada/förgiftning) eller fel/försummelse i vården

eller den dödes identitet är okänd, ska polisanmälan göras och dödsbeviset lämnas till Polismyndigheten

Underskrift av utfärdande läkare

Ort och datum

Läkarens namnteckning

Läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Ersätter tidigare utfärdat dödsbevis

Bilaga 3

HSLF-FS

2016:53

4

2 (2)

HSLF-FS 2016:53 Bilaga 3 (2016-05)

Denna sida innehåller information. Lämna inte några uppgifter nedan.

Polisanmälan

En anmälan till Polismyndigheten ska göras i följande fall.

1. Om ett dödsfall har eller kan kan ha orsakats av yttre påverkan, dvs. skada eller förgiftning

tillfogad

- av någon annan person än den som har avlidit,

- genom olycksfall, eller

- genom självmord

och inte enbart av sjukdom.

2. Om det är svårt att avgöra om ett dödsfall har orsakats av yttre påverkan

- när någon anträffas död och tidigare sjukdom eller sjukdomsbild inte kan förklara döds-

fallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn och vuxna,

- när en missbrukare anträffas död, eller

- vid framskriden förruttnelse.

3. Om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse i hälso- och sjukvår-

den.

4. Om en avliden inte har kunnat identifieras.

När ett dödsbevis lämnas till Polismyndigheten bör en kopia av dödsbeviset samtidigt skickas

till Skatteverket.

(HSLF-FS 2015:15)

Polismyndigheten ska skicka dödsbeviset tillsammans med tillståndet till gravsättning och

kremering till Skatteverket enligt 4 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

Bilaga 3

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016