HSLF-FS 2017:15

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.

HSLF-FS

2017:15

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-30

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om

ambulanssjukvård m.m.;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela

föreskrifter m.m. och 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra

stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att

1 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambu-

lanssjukvård m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfat-

tas av 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), oavsett om den

bedrivs på land, vatten eller i luften.

Vad som i föreskrifterna sägs om landsting gäller också kommuner

som inte ingår i ett landsting.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:15

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017