HSLF-FS 2017:23

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

HSLF-FS

2017:23

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-21

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om

samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

sluten vård;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att medde-

la föreskrifter m.m. och 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1

och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27)

om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

dels att 2 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att vård-

givaren eller den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns

sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verk-

samheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

I 4 kap. 5 och 6 §§ samma författning finns särskilda bestämmelser

om processer och rutiner för samverkan

-

inom den egna verksamheten,

-

med vårdgivare,

-

med verksamheter inom socialtjänsten, och

-

med myndigheter, föreningar och andra organisationer.

4 kap.

1 § Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och

socialtjänst ska överföras mellan berörda enheter inom den slutna vår-

den och den öppna vården samt socialtjänsten, om det inte finns hinder

HSLF-FS

2017:23

2

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäker-

hetslagen (2010:659).

3 § Informationen ska innehålla dels vårdplanen, dels övriga väsent-

liga uppgifter.

Om det är relevant för patientens vård och omsorg efter utskriv-

ningen, ska de övriga uppgifterna bestå av

1. inskrivningsorsak samt hälso- eller funktionstillståndet vid in-

skrivningen,

2. vilka som varit ansvariga för patientens vård, behandling och reha-

bilitering inom den slutna vården,

3. sammanfattning och utvärdering av genomförd vård, behandling

och rehabilitering samt eventuella komplikationer som tillstött i den

slutna vården,

4. patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd,

5. patientens upplevda hälsotillstånd,

6. riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd,

7. patientens arbetsförmåga,

8. närstående, förvaltare eller god man, och

9. andra kontinuerliga läkarkontakter än de som är namngivna i vård-

planen.

Patienten ska få informationen skriftligt vid utskrivningen, om det

inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

eller patientsäkerhetslagen (2010:659). Vid behov ska den även ges i

annan form.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017