HSLF-FS 2017:36

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

HSLF-FS

2017:36

Utkom från trycket

den 21 april 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-4-16

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och

celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forsk-

ning m.m.;

beslutade den 11 april 2017.

Socialstyrelsen föreskriver1 med stöd av 12 § första stycket förord-

ningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och

celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, och närmast före

2 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på

1. användning av vävnader och celler på människor i sådan verksam-

het som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tand-

vårdslagen (1985:125), och

2. klinisk forskning där vävnader och celler används på människor i

sådan verksamhet som avses i 1.

1 Jfr kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav,

anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för

kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader

och celler, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565 samt kommissionens

direktiv (EU) 2015/566 av den 8 april 2015 om genomförande av direktiv 2004/23/EG

vad gäller förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer för

importerade vävnader och celler, i den ursprungliga lydelsen.

HSLF-FS

2017:36

2

3 §

2

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

allogen användning

(av biologiskt material:) användning på män-

niska om donator och mottagare är olika per-

soner

allvarlig avvikande

händelse

händelse i samband med användning av väv-

nader och celler på mottagare som kan leda

till överföring av smitta eller sjukdom eller

till döden, eller kan vara livshotande, inva-

lidiserande eller medföra betydande funk-

tionsnedsättning för mottagaren, eller kan

leda till eller förlänga sjukdom eller behov

av sjukhusvård

allvarlig biverkning

sådan icke avsedd reaktion hos mottagare

i samband med att vävnader och celler an-

vänds på mottagare, som kan leda till döden,

livshotande eller invalidiserande tillstånd

eller som kan medföra betydande funktions-

nedsättning, eller leda till eller förlänga sjuk-

dom eller behov av sjukhusvård

assisterad befruktning åtgärd som syftar till att på medicinsk väg

befrukta ägg med spermier i eller utanför en

kvinnas kropp

autolog användning

(av biologiskt material:) användning på män-

niska om donator och mottagare är samma

person

distribution

(av biologiskt material:) leverans och trans-

port till annan verksamhet

direktdistribution

(av biologiskt material:) distribution från en

verksamhet där biologiskt material har tillva-

ratagits till en sjukvårdsinrättning för tera-

peutisk användning

ensamstående kvinna

kvinna som inte är gift, registrerad partner

eller sambo

mottagare

människa på vilken biologiskt material an-

vänds

terapeutisk användning användning i medicinskt behandlande syfte

2

Senaste lydelse HSLF-FS 2016:21.

HSLF-FS

2017:36

3

vårdskada

lidande, obehag, kroppslig eller psykisk ska-

da, sjukdom eller död som har orsakats av

hälso- och sjukvården och som inte är en

oundviklig konsekvens av en patients till-

stånd eller en förväntad effekt av den be-

handling som patienten har erhållit på grund

av tillståndet

vävnadsinrättning

inrättning där fysisk eller juridisk person

1. bedriver verksamhet som innefattar

kontroll, bearbetning, konservering, förva-

ring eller distribution av mänskliga vävna-

der eller celler avsedda för användning på

människor eller för tillverkning av läkeme-

del avsedda för användning på människor,

och som också kan innefatta tillvaratagande

eller export av mänskliga vävnader eller cel-

ler, eller

2. har ingått avtal med en leverantör i ett

tredjeland om import av mänskliga vävna-

der eller celler avsedda för användning på

människor eller för tillverkning av läkeme-

del avsedda för användning på människor

eller om import av en vävnadsprodukt

2 kap.

2 §

3

Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att

1. det i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:11)

om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården,

tandvården m.m. finns dokumenterade rutiner för hur rekvisitioner

av vävnader och celler för terapeutisk användning och klinisk

forskning ska utformas och hanteras,

2. sjukvårdsinrättningar endast rekvirerar vävnader och celler för än-

damål som avses i 1 från en vävnadsinrättning som har Inspektio-

nen för vård och omsorgs tillstånd att bedriva verksamhet enligt

lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering

av mänskliga vävnader och celler eller från en vävnadsinrättning i

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som

har godkänts av det landets behöriga myndighet, och

3. mottagna vävnader och celler hanteras och förvaras på ett sådant

sätt att avsedd kvalitet och avsedda egenskaper bibehålls.

3

Senaste lydelse SOSFS 2013:15.

HSLF-FS

2017:36

4

I 14 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid han-

tering av mänskliga vävnader och celler finns bestämmelser om att

endast vävnadsinrättningar som har beviljats tillstånd till export får

exportera vävnader och celler till tredjeland.

Styrning av behörigheter

4 a § Bestämmelser om vårdgivarens ansvar för styrning av behö-

righeter för åtkomst till uppgifter om patienter finns i

4 kap. 2 § och 6 kap. 7 §patientdatalagen (2008:355), samt

– 4 kap. 1–3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av person-

uppgifter i hälso- och sjukvården.

5 kap.

1 § Dokumentationen om den slutliga användningen av vävnader

och celler ska innehålla uppgifter om

1. vilken vävnadsinrättning (namn, adress och telefonnummer) eller,

vid direktdistribution, vilken sjukvårdsinrättning (namn, adress

och telefonnummer) som har utlämnat vävnaderna eller cellerna,

2. datumet (år, månad och dag) för den slutliga användningen,

3. mottagarens identitet,

4. vilken eller vilka vävnader eller celler som har använts och deras

särskilda egenskaper,

5. den enhetliga europeiska koden eller, då det inte finns något krav

att använda en sådan kod, vävnadernas eller cellernas identitetsbe-

teckning enligt 3 kap. 4 § andra stycket 2 (förutom könsceller för

behandling inom paret),

6. vilken läkare eller tandläkare som har haft ansvaret för använd-

ningen på mottagaren, och

7. typ av slutlig användning av vävnader och celler som inte har an-

vänts på mottagaren.

Denna författning träder i kraft den 29 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Kristina Swiech

HSLF-FS

2017:36

5

HSLF-FS

2017:36

6

HSLF-FS

2017:36

7

HSLF-FS

2017:36

8

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017