HSLF-FS 2017:4

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

HSLF-FS

2017:4

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-27

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad

behandling vid opioidberoende;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. att 4 kap. 7 och 12 §§ samt bilagan till Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad

behandling vid opioidberoende ska ha följande lydelse.

4 kap.

7 § Bestämmelser om att landstinget ska ingå en överenskommelse

med kommunen om samarbete avseende personer som missbrukar

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel

eller dopningsmedel finns i 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) och 5 kap. 9 a § socialtjänstlagen (2001:453).

12 § Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen

ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser

från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § socialtjänstlagen

(2001:453).

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:4

2

Bilaga

ANMÄLAN

läkemedelsassisterad behandling

vid opioidberoende

Datum

………………………...

Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan avser

nyinrättad

verksamhet

Fr.o.m.

ändring av tidigare lämnade uppgifter

Fr.o.m.

nedläggning av verksamhet

Fr.o.m.

Vårdgivare

Namn

Verksamhet

Namn

Arbetsplatskod

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Besöksadress (om annan än utdelningsadress)

Telefonnummer (inkl. riktnummer)

E-postadress

Verksamhetschef

Namnunderskrift

Namnförtydligande

HSLF-FS 2017:4 Bilaga (2017-03)

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017