HSLF-FS 2017:5

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

HSLF-FS

2017:5

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-15

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och

sjukvården vid dödsfall;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 och 4 § 5 för-

ordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen

att meddela föreskrifter m.m. samt 19 § begravningsförordningen

(1990:1147) att 1, 19, 21 och 22 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjuk-

vården vid dödsfall ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Polismyndigheten,

Rättsmedicinalverket och Skatteverket.

1

§ Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

19 § Om ett explosivt implantat har avlägsnats vid en klinisk obduk-

tion eller vid ett ingrepp med syfte att ta ut icke-biologiskt material

enligt 23 § lagen (1995:832) om obduktion m.m., ska den läkare som

har beslutat om obduktionen eller ingreppet ansvara för att Skattever-

ket snarast underrättas.

21 § Av 24 § lagen (1995:832) om obduktion m.m. framgår att krop-

pen efter en avliden får balsameras om det av sanitära skäl är nöd-

vändigt för att kroppen ska kunna bevaras till dess kremering eller

gravsättning äger rum eller kroppen ska tas i anspråk för anatomisk

dissektion.

22 § I hälso- och sjukvården ska patientjournal föras vid balsame-

ring. I journalen ska anges

1. vem som har utfört balsameringen och när den gjordes,

HSLF-FS

2017:5

2

2. vem som har beslutat om balsamering av sanitära skäl enligt 24 §

första stycket lagen (1995:832) om obduktion m.m., eller

3. vem som har begärt balsamering enligt 24 § andra stycket samma

lag.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017