HSLF-FS 2017:6

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

HSLF-FS

2017:6

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-28

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om

basal hygien i vård och omsorg;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369) att i 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2015:10) om basal hygien i vård och omsorg beteckningen ”hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763)” ska bytas ut mot ”hälso- och sjukvårdsla-

gen (2017:30)”.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:6

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017