HSLF-FS 2018:10

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

HSLF-FS

2018:10

Utkom från trycket

den 4 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-4-15

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete;

beslutade den 11 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § socialtjänstförord-

ningen (2001:937), 14 § förordningen (1993:1090) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade, 8 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsför-

ordningen (2017:80) och 8 kap. 5 § första stycket 3 och andra stycket

första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

dels att 5 kap. 3 § och 7 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande

lydelse.

5 kap.

3 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta

emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet

från

1. vård- och omsorgstagare och deras närstående,

2. personal,

3. vårdgivare,

4. andra som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS,

5. myndigheter, och

6. föreningar, andra organisationer och intressenter.

3 a § Vårdgivare ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på

verksamhetens kvalitet från

1. personal,

2. andra vårdgivare,

3. de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS,

HSLF-FS

2018:10

2

4. myndigheter, och

5. föreningar, andra organisationer och intressenter.

Bestämmelser om att vårdgivaren ska ta emot klagomål och synpunk-

ter på den egna verksamheten från patienter och deras närstående

finns i 3 kap. 8 a § patientsäkerhetslagen (2010:659).

7 kap.

2 § Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgi-

varen senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska

patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur

1. ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat,

2. patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts

upp och utvärderats,

3. samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att

patienter drabbas av vårdskada,

4. risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap.,

5. rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen har hanterats, och

6. inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 a § och enligt

3 kap. 8 a § patientsäkerhetslagen som har betydelse för patient-

säkerheten har hanterats.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Anna Giertz

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018