HSLF-FS 2018:16

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

HSLF-FS

2018:16

Utkom från trycket

den 9 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-5-3

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om

blodverksamhet;

beslutade den 24 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § andra stycket för-

sta meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 6 kap. 1 §

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Den som vill ge blod ska informeras i enlighet med bilaga 3.

Information ska även ges om

1. vilka uppgifter om blodgivaren som enligt 5 kap. 1 § ska registre-

ras, och

2. den behandling av personuppgifter som får göras enligt 16 § lagen

(2006:496) om blodsäkerhet.

Informationen i 1 och 2 ska uppfylla kraven i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgif-

ter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt kraven i lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-

ordning och i patientdatalagen (2008:355). Om det behövs, ska infor-

mationen ges muntligt.

Denna författning träder i kraft den 25 maj 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erik Blandin

HSLF-FS

2018:16

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018