HSLF-FS 2018:38

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.

HSLF-FS

2018:38

Utkom från trycket

den 12 juli 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-7-38

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om

ambulanssjukvård m.m.;

beslutade den 26 juni 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) samt 4 § 4 förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. i

fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambu-

lanssjukvård m.m.

dels att 2 kap. 2 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., av följande lydelse.

2 kap.

2 § Av planen ska det även framgå vilka tekniska lösningar som ska

väljas avseende larmsystem och övriga kommunikationssystem inom

ambulanssjukvården. Systemen ska bl.a. ha funktioner som säkerstäl-

ler

1. att information inte av misstag, obehörigen eller på grund av drifts-

störning eller någon annan störning kan förändras,

2. att varje inkommande och utgående larm samt övrig kommunika-

tion via loggar kan härledas till operatörer på larmcentralen samt

hälso- och sjukvårdspersonal i eller utanför en ambulans, och

3. att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-

män dataskyddsförordning) samt kraven i lagen (2018:218) med

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och

i patientdatalagen (2008:355) uppfylls.

6 kap.

2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är

bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att

HSLF-FS

2018:38

2

iordningställa och administrera läkemedel i enlighet med Socialsty-

relsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordina-

tion och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

7 kap.

1 § Ett avtal om första hjälpen i väntan på ambulans enligt 3 kap. 2 §

lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, ett IVPA-avtal,

ska säkerställa att den som utför ett IVPA-uppdrag kan

1. ge första hjälpen med enkla hjälpmedel,

2. ge den vårdbehövande trygghet, och

3. hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen.

Av IVPA-avtalet ska det framgå om defibrillering och behandling

med medicinsk oxygen ingår i IVPA-uppdraget. Det ska även framgå

av avtalet om det i uppdraget ingår behandling med läkemedel som

innehåller naloxon och som enligt sitt godkännande kan administreras

av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal.

2 §1 Den personal som inom ramen för ett IVPA-avtal ger behand-

ling med läkemedel enligt 1 § andra stycket ska anses som hälso- och

sjukvårdspersonal och omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs

tillsyn.

8 kap. Undantagsbestämmelse

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Camilla Damell

1 Senaste lydelse SOSFS 2013:9.

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018