HSLF-FS 2020:56

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2020:56 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 10 december 2020 av personuppgifter i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2020:56

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6986

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling

av personuppgifter i hälso- och sjukvården;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1

och 3 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), 2 och 3 §§ patientda-

taförordningen (2008:360), 13 § andra stycket tandvårdsförordningen

(1998:1338) samt 2 § 3, 3 § 1 och 4 § 4 förordningen (1985:796) med

vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. att 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personupp-

gifter i hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

autentisering

kontroll av uppgiven identitet

individanpassad vårdprocess vårdprocess som är anpassad för en

enskild patient

informationssystem

system som insamlar, bearbetar, lag-

rar eller distribuerar och presenterar

information

informationssäkerhetspolicy

policy som anger mål och inriktning

för samt styr en organisations infor-

mationssäkerhetsarbete

ledningssystem

system för att fastställa principer för

ledning av verksamheten

patientjournal

en eller flera journalhandlingar som

rör samma patient

HSLF-FS

2020:56

process

serie aktiviteter som främjar ett be-

stämt ändamål eller ett avsett resultat

stark autentisering

kontroll av uppgiven identitet på två

olika sätt

vårdgivare

statlig myndighet, region och kom-

mun i fråga om sådan hälso- och sjuk-

vård som myndigheten, regionen eller

kommunen har ansvar för samt annan

juridisk person eller enskild närings-

idkare som bedriver hälso- och sjuk-

vård

vårdprocess

process avseende hälso- och sjukvård

som hanterar ett eller flera relaterade

hälsoproblem eller hälsotillstånd i

syfte att främja ett avsett resultat

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2