HSLF-FS 2020:65

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling

HSLF-FS

2020:65

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6996

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-

förordningen (2017:80) och 2 § 3 och 4 § 4 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. samt 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 2 kap. 6 § Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehål-

lande behandling ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

1

Bestämmelser om att regionen tillsammans med kommunen ska

upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser från

både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4 § hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:26.

HSLF-FS

2020:65

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2