HSLF-FS 2020:69

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2020:69

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-7000

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande

avfall från hälso- och sjukvården;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80), 13 § andra stycket tandvårdsförord-

ningen (1998:1338), 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra

stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

samt 73 § avfallsförordningen (2011:927) att 2 § Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittfö-

rande avfall från hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

2 §

1

I dessa föreskrifter avses med

smittförande avfall

avfall som är eller bedöms kunna vara föro-

renat med

– organiskt material från vård eller under-

sökning av människor med känd eller kli-

niskt misstänkt sjukdom som är orsakad av

mikroorganismer som tillhör riskklass 3–4

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all-

männa råd (AFS 2005:1)2 Mikrobiologiska

arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet och/eller

– artificiellt och till signifikanta mängder

förmerade mikroorganismer som tillhör

riskklass 2–4 i AFS 2005:1

1 Senaste lydelse HSLS-FS 2017:24.

2 Jfr rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare

mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (EUT L 262, 17.10.2000, s. 21,

Celex 32000L0054).

HSLF-FS

2020:69

– avfall med skärande/stickande egenska-

per som varit i kontakt med kroppsvätskor

Kommentar: Exempel på avfall med skärande/stickan-

de egenskaper är använda kanyler, lancetter, knivblad

och skalpeller som inte behandlats så att de smittföran-

de egenskaperna upphört.

konvertering

process som ändrar det smittförande avfal-

lets egenskaper för att minska dess farlig-

het

Kommentar: Avfallet kan därefter hanteras som icke

smittförande avfall.

vårdgivare

fysisk eller juridisk person som yrkesmäs-

sigt bedriver hälso- och sjukvård

Kommentar: För hälso- och sjukvårdsverksamhet som

bedrivs av staten representerar den myndighet som har

ansvaret för verksamheten vårdgivaren. I regioner och

kommuner är den eller de nämnder som avses i 7 kap.

1 § och 11 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

vårdgivarens representant. Enskild hälso- och sjukvård

kan antingen bedrivas av juridisk person (t.ex. bolag,

förening eller stiftelse) eller av en enskild näringsidka-

re.

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksam-

heten

Kommentar: Se 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) och 16 a § tandvårdslagen (1985:125).

hemsjukvård

hälso- och sjukvård när den ges i patients

bostad eller motsvarande och där ansvaret

för de medicinska åtgärderna är samman-

hängande över tiden

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

2