HSLF-FS 2022:34

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2022-6-7916

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

1

HSLF-FS

2022:34

Utkom från trycket

den 8 juni 2022

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande

av människans död;

beslutade den 17 maj 2022.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första

stycket 1 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), 8 kap. 1 § hälso-

och sjukvårdsförordningen (2017:80), 4 § 2 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. samt 19 § begravningsförordningen (1990:1147) i fråga om

Social styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om

kriterier för bestämmande av människans död

dels att 2 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 § och 4 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid fastställande av en män-

niskas död enligt lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande

av människans död.

2 kap.

2 § En människas död ska fastställas av en legitimerad läkare med

hjälp av indirekta eller direkta kriterier. När indirekta kriterier tilläm-

pas får döden även fastställas av en person som har ett särskilt förord-

nande att utöva läkaryrket enligt 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen

(2010:659). När direkta kriterier tillämpas finns bestämmelser om den

kompetens som krävs i 4 kap. 3 § i den här författningen.

Uppgiften att fastställa en människas död får inte delegeras eller på

annat sätt överlåtas.

1 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

2

HSLF-FS

2022:34

4 kap.

1 § Vid misstanke om total hjärninfarkt under pågående respirator-

behandling ska en människas död fastställas med hjälp av direkta kri-

terier.

Fastställandet av ett dödsfall med hjälp av direkta kriterier ska göras

genom två kliniska neurologiska undersökningar. Innan den första un-

dersökningen påbörjas ska reversibla orsaker till patientens tillstånd

uteslutas. Efter hjärt-lungräddning eller en akut hjärnskada ska dess-

utom en efter omständigheterna lämplig observationstid iakttas före

undersökningen.

2 § För att ett dödsfall ska kunna fastställas ska, vid båda de kliniska

neurologiska undersökningarna, samtliga följande direkta kriterier va-

ra uppfyllda:

1. Medvetslöshet utan reaktion på tilltal, beröring och smärta inom

kranialnervsinnerverat område.

2. Avsaknad av spontana ögonrörelser samt rörelser i käkar, ansikte,

tunga och svalg.

3. Ljusstela pupiller som är medelvida eller vida.

4. Avsaknad av kornealreflexer och svalgreflexer.

5. Avsaknad av reflexer i det vestibulo-okulära systemet vid huvud-

vridning eller kalorisk spolning.

6. Ingen påverkan på hjärtrytmen vid tryck på ögonbulberna eller vid

massage av sinus caroticus.

7. Ingen spontanandning.

Undersökningarna ska utföras bilateralt.

När kriterierna i 1–7 är uppfyllda ska ett apnétest göras efter var och

en av de kliniska neurologiska undersökningarna för att verifiera upp-

hävd spontanandning.

Om samtliga direkta kriterier är uppfyllda vid den första undersök-

ningen, ska den andra göras efter tidigast två timmar. Undersökningar-

na får göras av samma läkare.

4 § I vissa situationer behöver resultatet av de kliniska neurologiska

undersökningarna bekräftas med antingen en konventionell angiografi-

undersökning med kateterteknik av hjärnans blodkärl eller med en

gammakameraundersökning. Det gäller

vid följande tillstånd:

1. Hjärnfunktionerna är metaboliskt eller farmakologiskt påverkade.

2. Den centrala kroppstemperaturen är lägre än 35 grader Celsius.

3. Orsaken till den misstänkta totala hjärninfarkten är oklar.

4. Det finns en isolerad påverkan på hjärnstammen eller en isolerad

process i bakre skallgropen.

3

HSLF-FS

2022:34

Den kompletterande undersökningen ska även göras om det inte har

varit möjligt att genomföra alla delar i de kliniska neurologiska under-

sökningarna.

5 § En läkare som ska genomföra en angiografiundersökning ska

vara

1. specialistkompetent, och

2. väl förtrogen med klinisk radiologisk diagnostik.

6 § En läkare som ska genomföra en gammakameraundersökning

ska vara

1. specialistkompetent, och

2. väl förtrogen med nukleärmedicinska metoder.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2022.

Socialstyrelsen

URBAN LINDBERG

Tesi Aschan

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Elanders Sverige AB, Vällingby 2022

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123